Aktualności Patronaty

Czwartek z filozofią” na Dworze Artusa w Toruniu – tym razem o filozofii w horrorach.

W najbliższy czwartek, 15 lutego o godzinie 18:30 na Dworze Artusa powieje grozą! Wszystkich śmiałków (i nie tylko!) zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „Czwartki z filozofią”, gdzie mowa będzie... o filozofii w horrorach. „Filozofuj!” jest nieulękłe i jak zwykle będzie patronować wydarzeniu.

Zapisz się do naszego newslettera

Twór­cy hor­ro­rów sta­ra­ją się  wywo­łać w odbior­cach skraj­ne emo­cje: gro­zę, strach, wra­że­nie nie­sa­mo­wi­to­ści, obrzy­dze­nie. Nie­kie­dy sto­su­ją w tym celu bar­dzo pro­ste środ­ki. Nie­kie­dy zaś ich opo­wie­ści zbu­do­wa­ne są w inte­re­su­ją­cy, zło­żo­ny spo­sób. Wte­dy przy­po­mi­na­ją struk­tu­ry filo­zo­ficz­ne. Już jutro w Sali Wiel­kiej będzie moż­na poznać je i doko­nac ana­li­zy. Posłu­ży do tego kil­ka przy­kła­dów, m.in. pro­za Howar­da Ph. Love­cra­fta, Tho­ma­sa Ligot­tie­go, Ste­fa­na Gra­biń­skie­go czy Char­le­sa Stros­sa. Pro­wa­dzą­cy spo­tka­nie odnie­sie się też do gier plan­szo­wych oraz fil­mów, takich jak choć­by Zew Cthul­hu czy Hory­zont zda­rzeń. Jeże­li jeste­ście cie­ka­wi, jakie środ­ki i sche­ma­ty nar­ra­cyj­ne sto­so­wa­ne są w hor­ro­rach, i co takie­go budzi w odbior­cach naj­więk­sze emo­cje oraz jak do tego ma się filo­zo­fia – nie może­cie prze­ga­pić tego wyda­rze­nia!

Spo­tka­nie popro­wa­dzi dr hab. Krzysz­tof Abri­szew­ski, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii UMK w Toru­niu. Przed­mio­tem jego badań jest filo­zo­fia współ­cze­sna, a tak­że filo­zo­fia i teo­ria kul­tu­ry. Ponad­to zaj­mu­je on kie­row­ni­cze sta­no­wi­sko w ini­cja­ty­wie badaw­czej „Fan­ta­sty­ka i filo­zo­fia”. Jego doro­bek sta­no­wią książ­ki: „Pozna­nie, zbio­ro­wość, poli­ty­ka” (2008), „Ana­li­za teo­rii akto­ra – sie­ci Bru­no Lato­ura” (2012), „Wszyst­ko otwar­te na nowo. Teo­ria akto­ra sie­ci i filo­zo­fia kul­tu­ry” (2010), „Kul­tu­ro­we funk­cje filo­zo­fo­wa­nia” (2013) oraz inne.

Czwart­ki z filo­zo­fią” to dosko­na­ła oka­zja, aby zagłę­bić się w zagad­nie­nia współ­cze­sne­go świa­ta i spoj­rzeć na nie z per­spek­ty­wy filo­zo­ficz­nej. Zada­nie to uła­twia­ją wykła­dow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, któ­rzy dzie­lą się wie­dzą z uczest­ni­ka­mi spo­tkań.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do uczest­nic­twa!

Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylew­ska

Źró­dło: Dwór Artu­sa


Czwar­tek 15 lute­go godz. 18:30 Sala Wiel­ka na Dwo­rze Artu­sa w Toru­niu.

Za ile? Aż strach pisać – wej­ście za dar­mo!

 

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Szko­da że Toruń jest tak dale­ko od nasze­go wiej­skie­go lasu pod Wej­he­ro­wem! Cie­ka­wa jestem czy w ana­li­zie hor­ro­rów spo­łecz­nych( gdzie narzę­dziem są kom­pu­te­ry..) będzie dys­kurs na temat narzę­dzia kom­pu­te­ro­we­go, któ­re może zabu­rzać komu­ni­ka­cję spo­łecz­ną? No bo dzię­ki kom­pu­te­rom wzro­sły kom­pe­ten­cje a inter­net to jak cyfro­we wię­zie­nie…
    Czy mło­dy czło­wiek, uczeń, stu­dent zada­ją sobie pyta­nie: jakim czło­wie­kiem chce on być?
    Czyż­by­śmy już wyłą­czy­li z naszej świa­do­mo­ści kla­sycz­ne naucza­nie, lite­ra­tu­rę kla­sycz­ną? Bo prze­cież inter­net może być zagro­że­niem, to jak waliz­ka gdzie są zaso­by, ale nie wiem czy tam są pod­mio­to­we zaso­by czy tyl­ko mate­ria­ły do pozna­nia? Kry­tycz­nym pro­ble­mem jest pozna­nie i pod­mio­to­wy roz­wój…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy