Aktualności Patronaty

Czwartek z filozofią” na Dworze Artusa w Toruniu – tym razem o filozofii w horrorach.

W najbliższy czwartek, 15 lutego o godzinie 18:30 na Dworze Artusa powieje grozą! Wszystkich śmiałków (i nie tylko!) zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „Czwartki z filozofią”, gdzie mowa będzie... o filozofii w horrorach. „Filozofuj!” jest nieulękłe i jak zwykle będzie patronować wydarzeniu.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Twór­cy hor­rorów stara­ją się  wywołać w odbior­cach skra­jne emoc­je: grozę, stra­ch, wraże­nie niesamow­itoś­ci, obrzy­dze­nie. Niekiedy sto­su­ją w tym celu bard­zo proste środ­ki. Niekiedy zaś ich opowieś­ci zbu­dowane są w intere­su­ją­cy, złożony sposób. Wtedy przy­pom­i­na­ją struk­tu­ry filo­zoficzne. Już jutro w Sali Wielkiej będzie moż­na poz­nać je i dokonac anal­izy. Posłuży do tego kil­ka przykładów, m.in. proza Howar­da Ph. Love­crafta, Thomasa Lig­ot­tiego, Ste­fana Gra­bińskiego czy Charlesa Strossa. Prowadzą­cy spotkanie odniesie się też do gier plan­szowych oraz filmów, takich jak choć­by Zew Cthul­hu czy Hory­zont zdarzeń. Jeżeli jesteś­cie ciekawi, jakie środ­ki i schematy nar­ra­cyjne stosowane są w hor­ro­rach, i co takiego budzi w odbior­cach najwięk­sze emoc­je oraz jak do tego ma się filo­zofia – nie może­cie prze­gapić tego wydarzenia!

Spotkanie poprowadzi dr hab. Krzysztof Abriszews­ki, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii UMK w Toruniu. Przed­miotem jego badań jest filo­zofia współczes­na, a także filo­zofia i teo­ria kul­tu­ry. Pon­ad­to zaj­mu­je on kierown­icze stanowisko w inic­jaty­wie badaw­czej „Fan­tasty­ka i filo­zofia”. Jego dorobek stanow­ią książ­ki: „Poz­nanie, zbiorowość, poli­ty­ka” (2008), „Anal­iza teorii akto­ra – sieci Bruno Latoura” (2012), „Wszys­tko otwarte na nowo. Teo­ria akto­ra sieci i filo­zofia kul­tu­ry” (2010), „Kul­tur­owe funkc­je filo­zo­fowa­nia” (2013) oraz inne.

Czwart­ki z filo­zofią” to doskon­ała okaz­ja, aby zagłębić się w zagad­nienia współczes­nego świa­ta i spo­jrzeć na nie z per­spek­ty­wy filo­zoficznej. Zadanie to ułatwia­ją wykład­ow­cy z Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, którzy dzielą się wiedzą z uczest­nika­mi spotkań.

Serdecznie zaprasza­my do uczest­nict­wa!

Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka

Źródło: Dwór Artusa


Czwartek 15 lutego godz. 18:30 Sala Wiel­ka na Dworze Artusa w Toruniu.

Za ile? Aż stra­ch pisać – wejś­cie za dar­mo!

 

 

 

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Szko­da że Toruń jest tak daleko od naszego wiejskiego lasu pod Wejherowem! Ciekawa jestem czy w anal­izie hor­rorów społecznych( gdzie narzędziem są kom­put­ery..) będzie dyskurs na tem­at narzędzia kom­put­erowego, które może zaburzać komu­nikację społeczną? No bo dzię­ki kom­put­erom wzrosły kom­pe­tenc­je a inter­net to jak cyfrowe więzie­nie…
    Czy młody człowiek, uczeń, stu­dent zada­ją sobie pytanie: jakim człowiekiem chce on być?
    Czyżbyśmy już wyłączyli z naszej świado­moś­ci klasy­czne nauczanie, lit­er­aturę klasy­czną? Bo prze­cież inter­net może być zagroże­niem, to jak wal­iz­ka gdzie są zaso­by, ale nie wiem czy tam są pod­miotowe zaso­by czy tylko mate­ri­ały do poz­na­nia? Kry­ty­cznym prob­le­mem jest poz­nanie i pod­miotowy rozwój…

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy