Aktualności Patronaty Wydarzenia

Czwartek z filozofią – Czym jest rozumienie?

czwartki z filozofia dni filozofii

Cho­ci­aż świa­towy dzień filo­zofii wypa­da w listopadzie, my postanow­iliśmy zor­ga­ni­zować artu­sowe dni filo­zofii w maju. W ramach naszej współpra­cy z Insty­tutem Filo­zofii UMK zaprasza­my trady­cyjnie na wykład z cyk­lu Czwartek z filo­zofią, który tym razem będzie poprzed­zony pokazem fil­mu.

29.05. (środa), godz. 18:30

Pokaz fil­mu

Fil­mowa niespodzian­ka, którą będziemy mieli okazję zobaczyć tem­atem oczy­wiś­cie naw­iązu­je do moty­wu prze­wod­niego naszego spotka­nia, czyli „rozu­mienia”.

Fil­mu opowia­da o lądowa­niu obcych statków kos­micznych na naszej planecie. Naukow­cy na całym świecie próbu­ją naw­iązać kon­tak z przy­byłą cywiliza­cją. Po licznych nieu­danych próbach, wresz­cie uda­je się to charyz­maty­cznej bohater­ce, która odkry­wa przy okazji sekret przy­by­cia Obcych na naszą plan­etę.

Pokaz fil­mu będzie stanow­ić również swoiste wprowadze­nie do wykładu, który odbędzie się następ­nego dnia w ramach cyk­lu Czwartek z filo­zofią.

Na pokaz fil­mu ilość miejsc ogranic­zona. Bezpłatne wejś­ciów­ki do odbioru pół godziny przed seansem. Jed­nej oso­bie przysługu­ją 2 wejś­ciów­ki. Brak możli­woś­ci rez­erwacji wejś­ciówek.

30.05. (czwartek), godz. 18.30

Czwartek z filo­zofią – wykład

Częs­to spo­tykamy się ze stwierdze­niem, że współczesne media spraw­ia­ją, iż żyje­my w bańkach infor­ma­cyjnych.

W tym kon­tekś­cie istot­ny jest ter­min rozu­mienia, który należy do głównych pojęć human­isty­ki. Czym zatem jest rozu­mie­nie?  Na te pytanie spróbu­je nam odpowiedzieć prof. Adam Grzelińs­ki w ramach kole­jnego wykładu z cyk­lu Czwartek z filo­zofią.

Skąd się biorą owe bań­ki infor­ma­cyjne? Szukamy potwierdzenia włas­nych postaw i sądów wśród osób myślą­cych podob­nie do nas i uważamy, że tak dobrze się wza­jem­nie rozu­miemy. Filo­zoficzny namysł nad fenomen­em rozu­mienia wskazu­je jed­nak, że nie sprowadza się ono do utwierdza­nia się we włas­nych przeko­na­ni­ach, a wręcz odwrot­nie – zakła­da otwar­cie i posz­erzanie włas­nego świa­ta. Filo­zo­fowie twierdzą, że poję­cie to stanowi pod­sta­wowy rys człowieka jako takiego. Jak zatem defin­iować rozu­mie­nie?  Co się z nami dzieje, gdy zaczy­na nam go brakować?

Miejsce:

Sala Wielka/Artus Cin­e­ma, ul. Rynek Staromiejs­ki 6, Toruń

Współor­ga­ni­za­c­ja:

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał Toruń

Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu

Patronat:

Filo­zo­fuj!

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Słowo jest narzędziem komu­nikacji ale każdy rozu­mie to jed­nakowe słowo po swo­je­mu. W roz­mowach każdy słowo rozu­mie ale w jego znacze­niu każdy inaczej rozu­mie i inaczej inter­pre­tu­je i oce­nia inaczej,nawet według kry­teri­um obra­zowego. To mogą być prob­le­my z poziomem roz­wo­ju czterech wyższych umiejęt­noś­ci umysłowych: myśle­nia, poz­na­nia, sądzenia i woli wyboru pod­miotowej oce­ny znaczenia słowa. Szko­da że w szkołach zanied­bano pro­ces rozwi­ja­nia tych czterech wyższych umiejęt­noś­ci umysłowych.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy