Aktualności Patronaty Wydarzenia

Czwartek z filozofią” na Dworze Artusa pt. Bycie sobą: od fetyszu do wyzwania

W czwartek 31 stycznia o 18:30 w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu wykład pt. „Bycie sobą: od fetyszu do wyzwania” wygłosi dr Piotr Domeracki.

Zapisz się do naszego newslettera

W cza­sie kolej­ne­go cyklu Czwar­tek z filo­zo­fią dr Piotr Dome­radz­ki przed­sta­wi współ­cze­sną ten­den­cję ota­cza­nia moty­wu bycia sobą kul­tem i cno­tą oraz zna­cze­nie same­go poję­cia bycia sobą, któ­re sta­je się wbrew pozo­rom trud­nym wyzwaniem.

Współ­cze­śnie obser­wu­je­my wyraź­ny wzrost zain­te­re­so­wa­nia moty­wem bycia sobą i to nie tyl­ko w prze­strze­ni publicz­nej, szcze­gól­nie w mediach i w rekla­mie, ale rów­nież w naukach huma­ni­stycz­no-spo­łecz­nych, a zwłasz­cza w antro­po­lo­gii i w ety­ce. Jak­kol­wiek zdu­mie­wa­ją­ca roz­ma­chem siła oddzia­ły­wa­nia tego moty­wu w sfe­rze sze­ro­ko poję­tej kul­tu­ry może budzić natu­ral­ne zado­wo­le­nie, tak znacz­nie gorzej pre­zen­tu­je się spo­sób, w jaki ów motyw jest przed­sta­wia­ny. To już budzi spo­re wąt­pli­wo­ści i powód do roz­wa­żań. Nie­kie­dy wręcz bycie sobą przed­sta­wia­ne jest jako rodzaj fetyszu.

Dr Piotr Dome­rac­ki zapre­zen­tu­je zarów­no kon­tek­sty fety­szy­za­cji poję­cia bycia sobą, jak i wyzwa­nia, przed jaki­mi stoi mówiąc o nim filozofia.


Dr Piotr Dome­rac­ki jest filo­zo­fem, ety­kiem i reli­gio­znaw­cą. Pra­cu­je jako adiunkt w Zakła­dzie Ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Jest też sekre­ta­rzem Oddzia­łu Toruń­skie­go Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go oraz człon­kiem redak­cji „Ruchu Filo­zo­ficz­ne­go”, któ­ry jest naj­star­szym perio­dy­kiem filo­zo­ficz­nym w Pol­sce. Jest rów­nież twór­cą i popu­la­ry­za­to­rem mono­se­olo­gii, czy­li filo­zo­ficz­nych, a sze­rzej inter­dy­scy­pli­nar­nych stu­diów nad samot­no­ścią. Zaj­mu­je się nauko­wo taki­mi zagad­nie­nia­mi jak samot­ność, alie­na­cja, obcość, wyklu­cze­nie, prze­moc, lęk, cier­pie­nie, dia­log, ety­ka życz­li­wo­ści, zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wie­le innych. Ostat­nio opu­bli­ko­wał książ­ki: Roz­sta­je samot­no­ści. Stu­dium filo­zo­ficz­ne, Zakład Wydaw­ni­czy „Nomos”, Kra­ków 2016 oraz Hory­zon­ty i per­spek­ty­wy mono­se­olo­gii. Filo­zo­ficz­ne stu­dium samot­no­ści, Wydaw­nic­two Nauko­we UMK, Toruń 2018.

Cykl wykła­dów „Czwart­ki z filo­zo­fią” orga­ni­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy z Pol­skim Towa­rzy­stwem Filo­zo­ficz­nym Oddział Toruń oraz Uni­wer­sy­te­tem Miko­ła­ja Kopernika.

Czas: 31 stycz­nia o godz. 18:30

Miej­sce: Dwór Artu­sa, Sala Wiel­ka, ul. Rynek Sta­ro­miej­ski 6, Toruń

Wstęp wol­ny

 

 

Patro­nat medial­ny nad wyda­rze­niem obję­ło „Filo­zo­fuj!”.

 

Źró­dło: Dwór Artu­sa.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy