Aktualności Patronaty Wydarzenia

Czwartek z filozofią” na Dworze Artusa pt. Bycie sobą: od fetyszu do wyzwania

W czwartek 31 stycznia o 18:30 w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu wykład pt. „Bycie sobą: od fetyszu do wyzwania” wygłosi dr Piotr Domeracki.

Zapisz się do naszego newslettera

W cza­sie kole­jnego cyk­lu Czwartek z filo­zofią dr Piotr Domer­adz­ki przed­stawi współczes­ną ten­dencję otacza­nia moty­wu bycia sobą kul­tem i cnotą oraz znacze­nie samego poję­cia bycia sobą, które sta­je się wbrew pozorom trud­nym wyzwaniem.

Współcześnie obser­wu­je­my wyraźny wzrost zain­tere­sowa­nia moty­wem bycia sobą i to nie tylko w przestrzeni pub­licznej, szczegól­nie w medi­ach i w reklamie, ale również w naukach human­isty­czno-społecznych, a zwłaszcza w antropologii i w etyce. Jakkol­wiek zdu­miewa­ją­ca roz­machem siła odd­zi­ały­wa­nia tego moty­wu w sferze sze­roko pojętej kul­tu­ry może budz­ić nat­u­ralne zad­owole­nie, tak znacznie gorzej prezen­tu­je się sposób, w jaki ów motyw jest przed­staw­iany. To już budzi spore wąt­pli­woś­ci i powód do rozważań. Niekiedy wręcz bycie sobą przed­staw­iane jest jako rodzaj fetyszu.

Dr Piotr Domer­ac­ki zaprezen­tu­je zarówno kon­tek­sty fetyszyza­cji poję­cia bycia sobą, jak i wyzwa­nia, przed jaki­mi stoi mówiąc o nim filo­zofia.


Dr Piotr Domer­ac­ki jest filo­zofem, etykiem i reli­gioz­naw­cą. Pracu­je jako adi­unkt w Zakładzie Ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii na Wydziale Human­isty­cznym Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu. Jest też sekre­tarzem Odd­zi­ału Toruńskiego Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego oraz członkiem redakcji „Ruchu Filo­zoficznego”, który jest najs­tarszym peri­odykiem filo­zoficznym w Polsce. Jest również twór­cą i pop­u­laryza­torem mono­se­ologii, czyli filo­zoficznych, a szerzej inter­dyscy­pli­narnych studiów nad samot­noś­cią. Zaj­mu­je się naukowo taki­mi zagad­nieni­a­mi jak samot­ność, alien­ac­ja, obcość, wyk­lucze­nie, prze­moc, lęk, cier­pi­e­nie, dia­log, ety­ka życ­zli­woś­ci, zrównoważony rozwój i wiele innych. Ostat­nio opub­likował książ­ki: Rozs­ta­je samot­noś­ci. Studi­um filo­zoficzne, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2016 oraz Hory­zon­ty i per­spek­ty­wy mono­se­ologii. Filo­zoficzne studi­um samot­noś­ci, Wydawnict­wo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Cykl wykładów „Czwart­ki z filo­zofią” orga­ni­zowany jest we współpra­cy z Pol­skim Towarzys­t­wem Filo­zoficznym Odd­zi­ał Toruń oraz Uni­w­er­sytetem Mikoła­ja Koperni­ka.

Czas: 31 sty­cz­nia o godz. 18:30

Miejsce: Dwór Artusa, Sala Wiel­ka, ul. Rynek Staromiejs­ki 6, Toruń

Wstęp wol­ny

 

 

Patronat medi­al­ny nad wydarze­niem objęło „Filo­zo­fuj!”.

 

Źródło: Dwór Artusa.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy