Aktualności

Podszepty pochopnego Hermesa – „Czwartki z filozofią” w toruńskim Dworze Artusa

Po przerwie wakacyjnej do Dworu Artusa w Toruniu powraca cykl „Czwartek z filozofią”. Już w pierwszy czwartek października (5 X) w Sali Wielkiej będzie można wysłuchać wykładu pt. „Podszepty pochopnego Hermesa, czyli dlaczego filozofowie kochają etymologię”.

Zapisz się do naszego newslettera

Na początku było słowo. Nic więc dzi­wnego, że filo­zo­fowie od wieków przyglą­da­ją się językom. Zaw­ier­a­ją one dużo prawdy o kul­tur­ach, które zniknęły ze świa­ta, a które stanow­ią pod­wal­inę dzisiejszej cywiliza­cji. Dzię­ki niemu poz­na­je­my his­torię, a poprzez nią – samych siebie. Warto więc spo­jrzeć na świat przez pryz­mat ety­mo­log­iczny, obrać językoz­naw­czy punkt widzenia. Może w języku kry­je się praw­da o człowieku?

Bywa jed­nak, że filo­zo­fowie ule­ga­ją pod­szep­tom Her­me­sa, pochop­nego boga łatwych rozwiązań, patrona języ­ka, który zwabia myśli­cieli na manow­ce, w wyniku czego rozważa­nia ety­mo­log­iczne sta­ją się czysty­mi fan­taz­ja­mi. Prob­le­my, które staw­ia przed nami niełatwy, aczkol­wiek intere­su­ją­cy tem­at wykładu rozważy dr hab. Marcin Zdren­ka z Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu, który w swo­jej pra­cy naukowej zaj­mu­je się prob­lematyką ety­ki cnót, genealogią pojęć filo­zofii moral­nej oraz filo­zofią zła.

Patronat nad cyk­lem objęło „Filo­zo­fuj!”. Orga­ni­za­torzy zaprasza­ją na spotkanie wszys­t­kich chęt­nych w najbliższy czwartek o 18:30, wstęp wol­ny.

Źródło: Dwór Atrusa

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy