Aktualności Etyka Patronaty Wydarzenia

Czwartki z filozofią: Etyczne aspekty transplantacji narządów

Etyczne problemy transplantologii będą tematem kolejnego spotkania z cyklu „Czwartki z Filozofią”, które odbędzie się 9 lutego 2017 w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. W zagadnienie wprowadzi nas dr Marcin Leźnicki. Wstęp wolny. „Filozofuj!” objęło patronatem wydarzenie.

Zapisz się do naszego newslettera

Trans­plan­tolo­gia, dziedz­i­na medy­cyny, której nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa trans­plantare – szczepić, od trans “poza czymś” i plantare – “sadz­ić”, rozwi­ja się bard­zo dynam­icznie  Obec­nie trans­plan­tac­ja  jest uznaną metodą leczenia, jed­nakże jej począt­ki wiąza­ły się z   liczny­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi natu­ry filo­zoficzno-ety­cznej, społeczno-kul­tur­owej  i leg­is­la­cyjnej. Dziś zostały one zasad­nic­zo przezwyciężone, wciąż jed­nak są przed­miotem licznych rozważań i niejed­nokrot­nie kon­trow­er­sji. Wykład ma na celu zapoz­nanie z nimi słuchaczy i zachęce­nie do dyskusji i samodziel­nych rozważań.

Czwart­ki z filo­zofią to cykl wykładów orga­ni­zowany przez Dwór Artusa w Toruniu od 2016 r. Celem spotkań jest poruszanie współczes­nych prob­lemów filo­zoficznych i posz­erzanie hory­zon­tów słuchaczy. Spotka­nia prowadzą wykład­ow­cy z Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka.

Prowadzą­cy najbliższe spotkanie dr Marcin Leźnic­ki jest adi­unk­tem w Zakładzie Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zofii UMK w Toruniu. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze oraz pub­likac­je kon­cen­tru­ją się wokół bioe­ty­ki, ety­ki i filo­zofii medy­cyny, a także szczegółowych zagad­nień z zakre­su ekofilo­zofii.

Wydarze­nie objęte jest patronatem Filo­zo­fuj!

Opra­cow­ała Julia Skakovs­ka


09.02.2017 (czwartek), godz. 18:30 Dwór Artusa, Sala Wiel­ka, Toruń Źródło

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy