Ankiety Opracowania

Czy filozofia wciąż jest przyjaciółką mądrości? – Ankieta „Philosophy Now”

ankieta philosophy now
Tradycją anglojęzycznego magazynu filozoficznego „Philosophy Now” jest zamieszczanie w każdym numerze ankiety. Pytanie 131. numeru (kwiecień/maj 2019) zostało zaproponowane przez Finna Janinga i brzmiało: „Czy filozofia wciąż jest przyjaciółką mądrości?”.

Redak­cja maga­zy­nu „Phi­lo­so­phy Now” wyróż­ni­ła kil­ka spo­śród wie­lu odpo­wie­dzi. Szcze­gól­nie doce­ni­ła trak­to­wa­nie pozna­nia filo­zo­ficz­ne­go jako spo­so­bu na dąże­nie do lep­sze­go życia. I tak Ian Mal­com­son z Kana­dy i dr Mark Wal­la­ce optu­ją za wol­no­ścią filo­zo­ficz­ne­go myśle­nia, nie­za­leż­no­ścią od ogra­ni­czeń ego czy nawet sys­te­mu aka­de­mic­kie­go. Filo­zo­fia powin­na być bli­sko ludzi i ich pro­ble­mów, ponie­waż uprasz­cza­jąc filo­zo­fia to myśle­nie, któ­re jest sku­tecz­ne wte­dy, gdy jest niczym nieskrępowane.

Wyróż­nio­ne zosta­ły rów­nież odpo­wie­dzi, w któ­rych wspo­mi­na się o ranach zada­nych filo­zo­fii. Rewo­lu­cja nauko­wa ode­rwa­ła od filo­zo­fii naj­pierw wie­le dys­cy­plin przy­rod­ni­czych, a następ­nie wie­le dys­cy­plin spo­łecz­nych. Ste­phen Haw­king ogło­sił nawet, że filo­zo­fia już jest mar­twa. Jona­than Tip­ton w odpo­wie­dzi zauwa­ża, że wciąż ist­nie­je wie­le irra­cjo­nal­nych spo­so­bów myśle­nia u ludzi, prze­ra­dza­ją­cych się w aktyw­ne ruchy spo­łecz­ne (jak rasizm albo eks­tre­mizm reli­gij­ny). A w związ­ku z tym filo­zo­fia cią­gle ma coś do powiedzenia.

Cynik Dio­ge­nes, sta­ro­żyt­ny grec­ki filo­zof, cho­dził z lam­pą po mie­ście i szu­kał czło­wie­ka. W prze­ci­wień­stwie do Nie­tz­sche­go nie ogło­sił niczy­jej śmier­ci. Pozo­stał pełen nadziei. Może dla­te­go że wie­dział o ludz­kim umi­ło­wa­niu praw­dy i poszu­ki­wa­niu wie­dzy? Nel­la Leon­tie­va wie­rzy, że filo­zo­fia jest przy­ja­ciół­ką mądro­ści, ale tej zapo­mnia­nej. Czy przy­po­mni­my sobie o niej? Być może powin­ni­śmy, aby zacho­wać isto­tę nasze­go człowieczeństwa.

Phi­lo­so­phy Now” przy­go­to­wa­ło kolej­ne „pyta­nie mie­sią­ca”: „Kapi­ta­li­stycz­ne znisz­cze­nie śro­do­wi­ska? Nie! Ucisk komu­ni­stycz­ny? Nie! Jaka jest trze­cia dro­ga?”. Odpo­wie­dzi nale­ży wysy­łać do 10 czerwca.


Opra­co­wał: Patryk Berger

Źró­dło: Question of the Month: Is Phi­lo­so­phy Still the Friend of Wisdom?

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy