Ankiety Opracowania

Czy filozofia wciąż jest przyjaciółką mądrości? – Ankieta „Philosophy Now”

ankieta philosophy now
Tradycją anglojęzycznego magazynu filozoficznego „Philosophy Now” jest zamieszczanie w każdym numerze ankiety. Pytanie 131. numeru (kwiecień/maj 2019) zostało zaproponowane przez Finna Janinga i brzmiało: „Czy filozofia wciąż jest przyjaciółką mądrości?”.

Redakc­ja mag­a­zynu „Phi­los­o­phy Now” wyróżniła kil­ka spośród wielu odpowiedzi. Szczegól­nie doceniła trak­towanie poz­na­nia filo­zoficznego jako sposobu na dąże­nie do lep­szego życia. I tak Ian Mal­com­son z Kanady i dr Mark Wal­lace optu­ją za wol­noś­cią filo­zoficznego myśle­nia, nieza­leżnoś­cią od ograniczeń ego czy nawet sys­te­mu aka­demick­iego. Filo­zofia powin­na być blisko ludzi i ich prob­lemów, ponieważ upraszcza­jąc filo­zofia to myśle­nie, które jest skuteczne wtedy, gdy jest niczym nieskrępowane.

Wyróżnione zostały również odpowiedzi, w których wspom­i­na się o ranach zadanych filo­zofii. Rewoluc­ja naukowa oder­wała od filo­zofii najpierw wiele dyscy­plin przy­rod­niczych, a następ­nie wiele dyscy­plin społecznych. Stephen Hawk­ing ogłosił nawet, że filo­zofia już jest mart­wa. Jonathan Tip­ton w odpowiedzi zauważa, że wciąż ist­nieje wiele irracjon­al­nych sposobów myśle­nia u ludzi, prz­er­adza­ją­cych się w akty­wne ruchy społeczne (jak rasizm albo ekstrem­izm religi­jny). A w związku z tym filo­zofia cią­gle ma coś do powiedzenia.

Cynik Dio­genes, starożyt­ny grec­ki filo­zof, chodz­ił z lam­pą po mieś­cie i szukał człowieka. W prze­ci­wieńst­wie do Niet­zschego nie ogłosił niczy­jej śmier­ci. Pozostał pełen nadziei. Może dlat­ego że wiedzi­ał o ludzkim umiłowa­niu prawdy i poszuki­wa­niu wiedzy? Nel­la Leon­tie­va wierzy, że filo­zofia jest przy­jaciółką mądroś­ci, ale tej zapom­ni­anej. Czy przy­pom­n­imy sobie o niej? Być może powin­niśmy, aby zachować istotę naszego człowieczeńst­wa.

Phi­los­o­phy Now” przy­go­towało kole­jne „pytanie miesią­ca”: „Kap­i­tal­isty­czne zniszcze­nie środowiska? Nie! Ucisk komu­nisty­czny? Nie! Jaka jest trze­cia dro­ga?”. Odpowiedzi należy wysyłać do 10 czer­w­ca.


Opra­cow­ał: Patryk Berg­er

Źródło: Ques­tion of the Month: Is Phi­los­o­phy Still the Friend of Wis­dom?

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy