Ankiety Opracowania

Czy filozofia wciąż jest przyjaciółką mądrości? – Ankieta „Philosophy Now”

ankieta philosophy now
Tradycją anglojęzycznego magazynu filozoficznego „Philosophy Now” jest zamieszczanie w każdym numerze ankiety. Pytanie 131. numeru (kwiecień/maj 2019) zostało zaproponowane przez Finna Janinga i brzmiało: „Czy filozofia wciąż jest przyjaciółką mądrości?”.

Zapisz się do naszego newslettera

Redakc­ja mag­a­zynu „Phi­los­o­phy Now” wyróżniła kil­ka spośród wielu odpowiedzi. Szczegól­nie doceniła trak­towanie poz­na­nia filo­zoficznego jako sposobu na dąże­nie do lep­szego życia. I tak Ian Mal­com­son z Kanady i dr Mark Wal­lace optu­ją za wol­noś­cią filo­zoficznego myśle­nia, nieza­leżnoś­cią od ograniczeń ego czy nawet sys­te­mu aka­demick­iego. Filo­zofia powin­na być blisko ludzi i ich prob­lemów, ponieważ upraszcza­jąc filo­zofia to myśle­nie, które jest skuteczne wtedy, gdy jest niczym nieskrępowane.

Wyróżnione zostały również odpowiedzi, w których wspom­i­na się o ranach zadanych filo­zofii. Rewoluc­ja naukowa oder­wała od filo­zofii najpierw wiele dyscy­plin przy­rod­niczych, a następ­nie wiele dyscy­plin społecznych. Stephen Hawk­ing ogłosił nawet, że filo­zofia już jest mart­wa. Jonathan Tip­ton w odpowiedzi zauważa, że wciąż ist­nieje wiele irracjon­al­nych sposobów myśle­nia u ludzi, prz­er­adza­ją­cych się w akty­wne ruchy społeczne (jak rasizm albo ekstrem­izm religi­jny). A w związku z tym filo­zofia cią­gle ma coś do powiedzenia.

Cynik Dio­genes, starożyt­ny grec­ki filo­zof, chodz­ił z lam­pą po mieś­cie i szukał człowieka. W prze­ci­wieńst­wie do Niet­zschego nie ogłosił niczy­jej śmier­ci. Pozostał pełen nadziei. Może dlat­ego że wiedzi­ał o ludzkim umiłowa­niu prawdy i poszuki­wa­niu wiedzy? Nel­la Leon­tie­va wierzy, że filo­zofia jest przy­jaciółką mądroś­ci, ale tej zapom­ni­anej. Czy przy­pom­n­imy sobie o niej? Być może powin­niśmy, aby zachować istotę naszego człowieczeńst­wa.

Phi­los­o­phy Now” przy­go­towało kole­jne „pytanie miesią­ca”: „Kap­i­tal­isty­czne zniszcze­nie środowiska? Nie! Ucisk komu­nisty­czny? Nie! Jaka jest trze­cia dro­ga?”. Odpowiedzi należy wysyłać do 10 czer­w­ca.


Opra­cow­ał: Patryk Berg­er

Źródło: Ques­tion of the Month: Is Phi­los­o­phy Still the Friend of Wis­dom?

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy