Radio Sonda uliczna

Czy masz wolną wolę? – sonda uliczna

Czy masz wolną wolę? Jakie konsekwencje miałoby przekonanie, że nie mamy wolnej woli? Czy uważasz, że istnienie wolnej woli jest zgodne, czy przeciwne koncepcji istnienia Boga? W jakich okolicznościach czujesz się pozbawiony/a wolnej woli? Odpowiedzi na te pytania stanowią ciekawy i cenny materiał poglądowy, jak osoby niemające styczności z filozofią rozumieją problem wolnej woli, który był tematem nr 2 (8) / 2016 magazynu „Filozofuj!”. Sondę dla nas przeprowadzała Patrycja Gadkowska, studentka trzeciego roku filologii polskiej UG na Wydziale Nauk Społecznych UG.


Son­dę prze­pro­wa­dza­ła: Patry­cja Gad­kow­ska, stu­dent­ka trze­cie­go roku filo­lo­gii pol­skiej UG na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych UG. Audy­cja powsta­ła we współ­pra­cy z Radiem Mors.


Zob. inne audycje.


radioMors

Part­ner medial­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­ca­my do współ­pra­cy radia stu­denc­kie i insty­tu­ty dzien­ni­kar­stwa z całej Pol­ski. Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy