Aktualności Filozofia współczesna Relacje i reportaże

Czy sztuczna inteligencja może być zbawiona? Debata na temat myśli ojca Bocheńskiego [relacja]

Zamek Królewski w Warszawie był gospodarzem pierwszej organizowanej przez tę instytucję debaty filozoficznej online. Jej tematem była filozofia religii ojca Józefa Marii Bocheńskiego – patrona roku 2020. Nagranie z wydarzenia jest dostępne na kanale YouTube Zamku.

Oka­zu­je się, że czas pan­de­mii obfi­tu­je w wyda­rze­nia dotąd nie­spo­ty­ka­ne. Oto w ostat­ni ponie­dzia­łek, 22. czerw­ca, odby­ła się na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie deba­ta filo­zo­ficz­na onli­ne, zor­ga­ni­zo­wa­na z oka­zji 25. rocz­ni­cy śmier­ci ojca pro­fe­so­ra Józe­fa Marii Bocheń­skie­go, filo­zo­fa, teo­lo­ga, wybit­ne­go logika.

Do udzia­łu w roz­mo­wie zapro­szo­no prof. Pio­tra Gutow­skie­go (z Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go), o. Janu­sza Pydę (domi­ni­ka­ni­na, filo­zo­fa, teo­lo­ga, zwią­za­ne­go z „Becz­ką” – kra­kow­skim dusz­pa­ster­stwem aka­de­mic­kim) oraz dr. hab. Paw­ła Roj­ka (filo­zo­fa i socjo­lo­ga, wykła­dow­cę Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, sze­fa kole­gium redak­cyj­ne­go kwar­tal­ni­ka „Pres­sje”). Mode­ra­to­rem dys­ku­sji został Alek­san­der Temkin.

Na tema­ty­kę deba­ty wybra­no filo­zo­fię reli­gii ojca Bocheń­skie­go, jego dys­ku­sje ze św. Toma­szem, pole­mi­ki z Lesz­kiem Koła­kow­skim, a tak­że spo­ry z filo­zo­fią dialogu.

O bio­gra­fiach takich osób, jak ojciec Bocheń­ski mówi się, że moż­na nimi obda­rzyć paru ludzi

– czy­ta­my na stro­nie Zam­ku Kró­lew­skie­go. Brał on czyn­ny udział w woj­nie 1920. roku oraz w Kam­pa­nii Wrze­śnio­wej, był kape­la­nem pod­czas walk o Mon­te Cas­si­no, poma­gał w uwol­nie­niu kra­kow­skich pro­fe­so­rów. W latach 60. objął sta­no­wi­sko rek­to­ra Uni­wer­sy­te­tu we Fry­bur­gu w Szwaj­ca­rii. Zało­żył Insty­tut Euro­py Wschodniej.

Ojciec Bocheń­ski był logi­kiem, histo­ry­kiem logi­ki oraz bada­czem filo­zo­fii i myśli współ­cze­snej. Choć jest posta­cią zna­ną na Zacho­dzie, to w Pol­sce jego myśl wciąż cze­ka na odkry­cie. Zor­ga­ni­zo­wa­na deba­ta to cie­ka­wy pomysł na przy­bli­że­nie nasze­mu spo­łe­czeń­stwu tej posta­ci i jej doko­nań, zwłasz­cza, że bie­żą­cy 2020 rok ogło­szo­ny został przez Senat RP rokiem ojca Bocheńskiego.

Nawró­co­ny w zako­nie agno­styk, ksiądz o zami­ło­wa­niu do kara­bi­nu, zie­mia­nin popie­ra­ją­cy pro­gram bry­tyj­skiej Par­tii Pra­cy – te wszyst­kie intry­gu­ją­ce sprzecz­no­ści wzbu­dza­ją zacie­ka­wie­nie myślą pro­fe­so­ra. Rów­nież tytuł zor­ga­ni­zo­wa­nej deba­ty – „Czy sztucz­na inte­li­gen­cja może być zba­wio­na? O filo­zo­fii reli­gii ojca Bocheń­skie­go” – spra­wił, że już przed wyda­rze­niem limit zgło­szeń został wyczerpany.

Na szczę­ście dla tych z nas, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć w tym wyda­rze­niu Zamek Kró­lew­ski przy­cho­dzi z pomo­cą. Nagra­nie deba­ty zosta­ło zamiesz­czo­ne na kana­le YouTu­be Zam­ku.


Źró­dła: zamek-królewski.pl, dzieje.pl

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Opra­co­wał: Woj­ciech Szkółka

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • W latach 60. objął sta­no­wi­sko rek­to­ra Uni­wer­sy­te­tu Fry­bur­skie­go – uczel­ni Heideg­ge­ra i Hus­ser­la. Zało­żył Insty­tut Euro­py Wschod­niej”. Uni­wer­sy­te­tem Heideg­ge­ra i Hus­ser­la był Fry­burg Bry­zgo­wij­ski. To pięk­ne mia­sto znaj­du­je się w Niem­czech. Nato­miast Bocheń­ski był rek­to­rem Uni­wer­sy­te­tu Fry­bur­skie­go, któ­ry znaj­du­je się w Szwaj­ca­rii. Te dwa pięk­ne mia­sta są odda­lo­ne od sie­bie jakieś 200 km.

  • Być może?! Ale przez inną sztucz­ną inteligencję/ewentualnie kom­pa cha cha.
    Bo gdziez dusza?! I sens/cel! To jest isto­ta problemu!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy