Aktualności Filozofia współczesna Relacje i reportaże

Czy sztuczna inteligencja może być zbawiona? Debata na temat myśli ojca Bocheńskiego [relacja]

Zamek Królewski w Warszawie był gospodarzem pierwszej organizowanej przez tę instytucję debaty filozoficznej online. Jej tematem była filozofia religii ojca Józefa Marii Bocheńskiego – patrona roku 2020. Nagranie z wydarzenia jest dostępne na kanale YouTube Zamku.

Zapisz się do naszego newslettera

Okazu­je się, że czas pan­demii obfi­tu­je w wydarzenia dotąd niespo­tykane. Oto w ostat­ni poniedzi­ałek, 22. czer­w­ca, odbyła się na Zamku Królewskim w Warsza­w­ie deba­ta filo­zoficz­na online, zor­ga­ni­zowana z okazji 25. roczni­cy śmier­ci ojca pro­fe­so­ra Józe­fa Marii Bocheńskiego, filo­zo­fa, teolo­ga, wybit­nego logi­ka.

Do udzi­ału w roz­mowie zapros­zono prof. Pio­tra Gutowskiego (z Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego), o. Janusza Pydę (dominikan­i­na, filo­zo­fa, teolo­ga, związanego z „Beczką” – krakowskim dusz­pasterst­wem aka­demickim) oraz dr. hab. Pawła Roj­ka (filo­zo­fa i socjolo­ga, wykład­ow­cę Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, sze­fa kolegium redak­cyjnego kwartal­ni­ka „Press­je”). Mod­er­a­torem dyskusji został Alek­sander Temkin.

Na tem­atykę debaty wybra­no filo­zofię religii ojca Bocheńskiego, jego dyskus­je ze św. Tomaszem, polemi­ki z Leszkiem Kołakowskim, a także spory z filo­zofią dia­logu.

O biografi­ach takich osób, jak ojciec Bocheńs­ki mówi się, że moż­na nimi obdarzyć paru ludzi

– czy­tamy na stron­ie Zamku Królewskiego. Brał on czyn­ny udzi­ał w wojnie 1920. roku oraz w Kam­panii Wrześniowej, był kapelanem pod­czas walk o Monte Cassi­no, poma­gał w uwol­nie­niu krakows­kich pro­fe­sorów. W lat­ach 60. objął stanowisko rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu we Fry­bur­gu w Szwa­j­carii. Założył Insty­tut Europy Wschod­niej.

Ojciec Bocheńs­ki był logikiem, his­to­rykiem logi­ki oraz badaczem filo­zofii i myśli współczes­nej. Choć jest postacią znaną na Zachodzie, to w Polsce jego myśl wciąż czeka na odkrycie. Zor­ga­ni­zowana deba­ta to ciekawy pomysł na przy­bliże­nie nasze­mu społeczeńst­wu tej postaci i jej dokon­ań, zwłaszcza, że bieżą­cy 2020 rok ogłos­zony został przez Sen­at RP rok­iem ojca Bocheńskiego.

Nawró­cony w zakonie agnos­tyk, ksiądz o zamiłowa­niu do kara­binu, ziemi­an­in popier­a­ją­cy pro­gram bry­tyjskiej Par­tii Pra­cy – te wszys­tkie intrygu­jące sprzecznoś­ci wzbudza­ją zaciekaw­ie­nie myślą pro­fe­so­ra. Również tytuł zor­ga­ni­zowanej debaty – „Czy sztucz­na inteligenc­ja może być zbaw­iona? O filo­zofii religii ojca Bocheńskiego” – spraw­ił, że już przed wydarze­niem lim­it zgłoszeń został wycz­er­pa­ny.

Na szczęś­cie dla tych z nas, którzy nie mogli uczest­niczyć w tym wydarze­niu Zamek Królews­ki przy­chodzi z pomocą. Nagranie debaty zostało zamieszc­zone na kanale YouTube Zamku.


Źródła: zamek-królewski.pl, dzieje.pl

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Opra­cow­ał: Woj­ciech Szkół­ka

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • W lat­ach 60. objął stanowisko rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Fry­burskiego – uczel­ni Hei­deg­gera i Husser­la. Założył Insty­tut Europy Wschod­niej”. Uni­w­er­sytetem Hei­deg­gera i Husser­la był Fry­burg Bryz­gow­i­js­ki. To piękne mias­to zna­j­du­je się w Niem­czech. Nato­mi­ast Bocheńs­ki był rek­torem Uni­w­er­syte­tu Fry­burskiego, który zna­j­du­je się w Szwa­j­carii. Te dwa piękne mias­ta są odd­alone od siebie jakieś 200 km.

  • Być może?! Ale przez inną sztuczną inteligencję/ewentualnie kom­pa cha cha.
    Bo gdziez dusza?! I sens/cel! To jest isto­ta prob­le­mu!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy