Opracowania Przegląd prasy

Czy Ziemia zostanie zaatakowana przez superzłoczyńcę?

Fil­my o super­bo­ha­te­rach są nam dobrze zna­ne gdzie super­bo­ha­ter tam i rów­nie potęż­ny łotr. Czy roz­wój nauki i tech­ni­ki, któ­ra codzien­nie w spo­sób rewo­lu­cyj­ny ratu­je nam życie, niczym Spi­der­man, zwia­stu­je nadej­ście rów­nie potęż­ne­go superz­ło­czyń­cy?  

Oxfordz­ki pro­fe­sor Nick Bostrom w arty­ku­le zaty­tu­ło­wa­nym The Vul­ne­ra­ble World Hypo­the­sis zakła­da dość duże praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia czar­ne­go sce­na­riu­sza. Nauka uzbra­ja nie tyl­ko tych dobrych, może nie­za­mie­rze­nie słu­żyć rów­nież łaj­da­kom. Tak jak wybuch w labo­ra­to­rium komik­so­we­go dok­to­ra Bruce’a Ban­ne­ra zro­dził agre­syw­ne­go Hul­ka sie­ją­ce­go wszę­dzie znisz­cze­nie, tak nie­kon­tro­lo­wa­ny roz­wój tech­no­lo­gii może dopro­wa­dzić do eli­mi­na­cji naszej cywilizacji. 

Bostrom, chcąc oddać nie­bez­pie­czeń­stwo, jakie gro­zi naszej pla­ne­cie, posłu­gu­je się meta­fo­rą urny z bila­mi, któ­ra sym­bo­li­zu­je roz­wój tech­ni­ki. W urnie są bile o róż­nym kolo­rze, od bia­łych, sym­bo­li­zu­ją­cych same pozy­tyw­ne dla czło­wie­ka wyna­laz­ki i odkry­cia (to takie super­ma­ny i spi­der­ma­ny tech­no­lo­gii), przez sza­re (któ­rych jest zde­cy­do­wa­na więk­szość) aż po czar­ną bilę, któ­rej wycią­gnię­cie będzie rów­na­ło się z koń­cem naszej cywi­li­za­cji (moż­na porów­nać to do wizy­ty na Zie­mi Galactusa). 

Jaka jest nasza stra­te­gia obron­na przed wycią­gnię­ciem czar­nej bili? Nadzie­ja, że jej nie ma w urnie. Zasta­nów­my się, czy nie wyda­je się ona nie­wia­ry­god­nie kiep­ska? Czy nie wyda­je się koniecz­no­ścią sku­pić się na zabez­pie­cze­niu Zie­mi przed takim super-wro­giem, kie­dy zagro­że­nie z jego stro­ny oka­że się real­ne? Tym bar­dziej że super-łotry nie odpusz­cza­ją zbyt szyb­ko. Cały czas szu­ka­ją nowych spo­so­bów, by zaata­ko­wać. W urnie może być więc wię­cej czar­nych bil niż jed­na! I tak może­my stać się świad­ka­mi nie­kon­tro­lo­wa­nych zmian kli­ma­tycz­nych, bun­tu maszyn czy wojen ato­mo­wych wiel­kich mocarstw.

Nick Bostrom, niczym jego komik­so­wy imien­nik Nick Fury (szef orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej super­bo­ha­te­rów w celu ochro­ny Zie­mi), przed­sta­wia kil­ka pomy­słów, któ­re mają na celu zapo­biec poten­cjal­nej zagładzie:

1. objąć roz­wój tech­no­lo­gicz­ny ści­sły­mi restrykcjami,
2. upew­nić się, że nie wystę­pu­je zbyt duża licz­ba gra­czy o wła­dzę moty­wo­wa­nych typo­wo ludz­ki­mi pragnieniami,
3. sku­pić się na pil­no­wa­niu porząd­ku publicznego,
4. usta­no­wić rząd światowy. 

Inny­mi sło­wy Bostrom pro­po­nu­je powstrzy­mać roz­wój takich wiel­kich gra­czy jak Google, narzu­cić wszyst­kim kra­jom taką samą moral­ność zbio­ro­wą, usta­no­wić wszech­obec­ny stan nad­zo­ru i powo­łać jeden rząd na całym świe­cie. Nie twier­dzi, że jego roz­wią­za­nia są jedy­nie słusz­ne, ale jako filo­zof zasta­na­wia się nad moż­li­wo­ścia­mi wznie­sie­nia wytrzy­ma­łej tar­czy prze­ciw­ko inwa­zji tym razem wewnętrz­nej, przy­go­to­wy­wa­nej stop­nio­wo i sumien­nie przez roz­wój technologii. 


Opra­co­wał: Patryk Berger

Źró­dło: T. Gre­ene,  „Oxford philosopher’s newest hypo­the­sis pre­dicts the rise of super vil­la­ins

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy