Opracowania Przegląd prasy

Czy Ziemia zostanie zaatakowana przez superzłoczyńcę?

Zapisz się do naszego newslettera

Filmy o super­bo­hat­er­ach są nam dobrze znane gdzie super­bo­hater tam i równie potężny łotr. Czy rozwój nau­ki i tech­ni­ki, która codzi­en­nie w sposób rewolucyjny ratu­je nam życie, niczym Spi­der­man, zwias­tu­je nade­jś­cie równie potężnego superzłoczyń­cy?  

Oxfordz­ki pro­fe­sor Nick Bostrom w artykule zaty­tułowanym The Vul­ner­a­ble World Hypoth­e­sis zakła­da dość duże praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia czarnego sce­nar­iusza. Nau­ka uzbra­ja nie tylko tych dobrych, może nieza­mierze­nie służyć również łaj­dakom. Tak jak wybuch w lab­o­ra­to­ri­um komik­sowego dok­to­ra Bruce’a Ban­nera zrodz­ił agresy­wnego Hul­ka siejącego wszędzie zniszcze­nie, tak niekon­trolowany rozwój tech­nologii może doprowadz­ić do elim­i­nacji naszej cywiliza­cji.

Bostrom, chcąc odd­ać niebez­pieczeńst­wo, jakie grozi naszej planecie, posługu­je się metaforą urny z bil­a­mi, która sym­bol­izu­je rozwój tech­ni­ki. W urnie są bile o różnym kolorze, od białych, sym­bol­izu­ją­cych same pozy­ty­wne dla człowieka wynalaz­ki i odkrycia (to takie super­many i spi­der­many tech­nologii), przez szare (których jest zde­cy­dowana więk­szość) aż po czarną bilę, której wyciąg­nię­cie będzie rów­nało się z końcem naszej cywiliza­cji (moż­na porów­nać to do wiz­y­ty na Zie­mi Galac­tusa).

Jaka jest nasza strate­gia obron­na przed wyciąg­nię­ciem czarnej bili? Nadzie­ja, że jej nie ma w urnie. Zas­tanówmy się, czy nie wyda­je się ona niewiary­god­nie kiep­s­ka? Czy nie wyda­je się koniecznoś­cią skupić się na zabez­piecze­niu Zie­mi przed takim super-wro­giem, kiedy zagroże­nie z jego strony okaże się realne? Tym bardziej że super-łotry nie odpuszcza­ją zbyt szy­bko. Cały czas szuka­ją nowych sposobów, by zaatakować. W urnie może być więc więcej czarnych bil niż jed­na! I tak może­my stać się świad­ka­mi niekon­trolowanych zmi­an kli­maty­cznych, bun­tu maszyn czy wojen ato­m­owych wiel­kich mocarstw.

Nick Bostrom, niczym jego komik­sowy imi­en­nik Nick Fury (szef orga­ni­za­cji zrzesza­jącej super­bo­haterów w celu ochrony Zie­mi), przed­staw­ia kil­ka pomysłów, które mają na celu zapo­biec potenc­jal­nej zagładzie:

1. objąć rozwój tech­no­log­iczny ścisły­mi restrykc­ja­mi,
2. upewnić się, że nie wys­tępu­je zbyt duża licz­ba graczy o władzę moty­wowanych typowo ludzki­mi prag­nieni­a­mi,
3. skupić się na pil­nowa­niu porząd­ku pub­licznego,
4. ustanow­ić rząd świa­towy.

Inny­mi słowy Bostrom pro­ponu­je pow­strzy­mać rozwój takich wiel­kich graczy jak Google, narzu­cić wszys­tkim kra­jom taką samą moral­ność zbiorową, ustanow­ić wsze­chobec­ny stan nad­zoru i powołać jeden rząd na całym świecie. Nie twierdzi, że jego rozwiąza­nia są jedynie słuszne, ale jako filo­zof zas­tanaw­ia się nad możli­woś­ci­a­mi wzniesienia wytrzy­małej tar­czy prze­ci­wko inwazji tym razem wewnętrznej, przy­go­towywanej stop­niowo i sum­i­en­nie przez rozwój tech­nologii.  


Opra­cow­ał: Patryk Berg­er

Źródło: T. Greene,  „Oxford philosopher’s newest hypoth­e­sis pre­dicts the rise of super vil­lains

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy