Artykuł

Nina Budziszewska: Oświecenie, guru i joga…, czyli czym jest filozofia indyjska

Uchylamy rąbka tajemnicy na temat bonusowego artykułu w drukowanym wydaniu czasopisma. Jest on poświęcony filozofii indyjskiej i został napisany przez Ninę Budziszewską, specjalistkę z tego zakresu pracującą w Katedrze Filozofii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla zainteresowanych i sympatyków filozofii powstałej w tym ciekawym zakątku świata mamy dobrą wiadomość. Teksty o niej staną się stałym komponentem każdego numeru. A teraz już do rzeczy...

Zapisz się do naszego newslettera

Kiedy myślimy o filo­zofii indyjskiej, to zwyk­le pojaw­ia się przed naszy­mi ocza­mi obraz jogi, medy­tacji, guru i fan­tazyjne opowieś­ci o oświece­niu, nir­wanie. Filo­zofia indyjs­ka jest jed­nak czymś więcej… cho­ci­aż właś­ci­wie nie do koń­ca.

mapa subkontynentu indyjskiegoGru­bi­utkie fig­ur­ki roześmi­anego Bud­dy (a dokład­niej – uśmiech­niętego mnicha bud­dyjskiego, zwanego Hotei), muzy­ka relak­sacyj­na, kadzideł­ka i trochę niezrozu­mi­ałe słowa o wyzby­ciu się „ja” oraz wycisze­niu emocji rysu­ją obraz bajecznych Indii. Obfi­tu­jące w inten­sy­wne kolory i pikantne jedze­nie Indie, roz­postarte na ogrom­nym tere­nie między góra­mi Hin­dukusz a Ghata­mi, nad świętą rzeką Ganges, są domem prz­eróżnych guru, których nau­ki obiecu­ją oświece­nie. I cho­ci­aż nie bard­zo wiado­mo, jak to oświece­nie rozu­mieć, to kusi ono wiz­ją szczęś­cia i oder­wa­nia od zner­wicow­anego i stre­su­jącego życia. Taki jest oto ori­en­tal­ny sen o mocy indyjskiej myśli filo­zoficznej.

Oaza spokoju, szczęścia i satysfakcji – przemiana codziennej świadomości

Jed­nak filo­zofia indyjs­ka to nie tylko obiet­ni­ca oświeconego spoko­ju, to przede wszys­tkim pró­ba oso­bis­tego zrozu­mienia i doświad­czenia, czym jest szczęś­cie rozu­mi­ane jako abso­lut­na wol­ność i spełnie­nie, to wskazy­wanie prak­ty­ki wiodącej ku temu celowi, to – w końcu – przek­sz­tałce­nie podle­ga­jącej ciągłej zmi­an­ie myśli, codzi­en­nej świado­moś­ci. Zwykła, zab­ie­gana, zestre­sowana i zden­er­wowana świado­mość ma bowiem stać się oazą spoko­ju, szczęś­cia i mądroś­ci.


Fot.: Some rights reserved by mike­gi


Nina Budziszews­ka – filo­zof i indolog z Zakładu Filologii Indyjskiej Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego. Spec­jal­izu­je się w przed­klasy­cznej filo­zofii indyjskiej (zwłaszcza w sankhji i jodze), pasjonat­ka san­skry­tu, języ­ka fran­cuskiego, Ori­en­tu i wschod­nich sztuk wal­ki.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy