Artykuł

Nina Budziszewska: Oświecenie, guru i joga…, czyli czym jest filozofia indyjska

Uchylamy rąbka tajemnicy na temat bonusowego artykułu w drukowanym wydaniu czasopisma. Jest on poświęcony filozofii indyjskiej i został napisany przez Ninę Budziszewską, specjalistkę z tego zakresu pracującą w Katedrze Filozofii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla zainteresowanych i sympatyków filozofii powstałej w tym ciekawym zakątku świata mamy dobrą wiadomość. Teksty o niej staną się stałym komponentem każdego numeru. A teraz już do rzeczy...

Kie­dy myśli­my o filo­zo­fii indyj­skiej, to zwy­kle poja­wia się przed naszy­mi ocza­mi obraz jogi, medy­ta­cji, guru i fan­ta­zyj­ne opo­wie­ści o oświe­ce­niu, nir­wa­nie. Filo­zo­fia indyj­ska jest jed­nak czymś wię­cej… cho­ciaż wła­ści­wie nie do końca.

mapa subkontynentu indyjskiegoGru­biut­kie figur­ki roze­śmia­ne­go Bud­dy (a dokład­niej – uśmiech­nię­te­go mni­cha bud­dyj­skie­go, zwa­ne­go Hotei), muzy­ka relak­sa­cyj­na, kadzi­deł­ka i tro­chę nie­zro­zu­mia­łe sło­wa o wyzby­ciu się „ja” oraz wyci­sze­niu emo­cji rysu­ją obraz bajecz­nych Indii. Obfi­tu­ją­ce w inten­syw­ne kolo­ry i pikant­ne jedze­nie Indie, roz­po­star­te na ogrom­nym tere­nie mię­dzy góra­mi Hin­du­kusz a Gha­ta­mi, nad świę­tą rze­ką Gan­ges, są domem prze­róż­nych guru, któ­rych nauki obie­cu­ją oświe­ce­nie. I cho­ciaż nie bar­dzo wia­do­mo, jak to oświe­ce­nie rozu­mieć, to kusi ono wizją szczę­ścia i ode­rwa­nia od zner­wi­co­wa­ne­go i stre­su­ją­ce­go życia. Taki jest oto orien­tal­ny sen o mocy indyj­skiej myśli filozoficznej.

Oaza spokoju, szczęścia i satysfakcji – przemiana codziennej świadomości

Jed­nak filo­zo­fia indyj­ska to nie tyl­ko obiet­ni­ca oświe­co­ne­go spo­ko­ju, to przede wszyst­kim pró­ba oso­bi­ste­go zro­zu­mie­nia i doświad­cze­nia, czym jest szczę­ście rozu­mia­ne jako abso­lut­na wol­ność i speł­nie­nie, to wska­zy­wa­nie prak­ty­ki wio­dą­cej ku temu celo­wi, to – w koń­cu – prze­kształ­ce­nie pod­le­ga­ją­cej cią­głej zmia­nie myśli, codzien­nej świa­do­mo­ści. Zwy­kła, zabie­ga­na, zestre­so­wa­na i zde­ner­wo­wa­na świa­do­mość ma bowiem stać się oazą spo­ko­ju, szczę­ścia i mądrości.


Fot.: Some rights rese­rved by mike­gi


Nina Budzi­szew­ska – filo­zof i indo­log z Zakła­du Filo­lo­gii Indyj­skiej Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Spe­cja­li­zu­je się w przed­kla­sycz­nej filo­zo­fii indyj­skiej (zwłasz­cza w san­kh­ji i jodze), pasjo­nat­ka san­skry­tu, języ­ka fran­cu­skie­go, Orien­tu i wschod­nich sztuk walki.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy