Radio Wywiady

Specyfikacja konceptualizacji, czyli czym jest ontologia informatyczna? – wywiad z Robertem Trypuzem

Filozofia to dyscyplina niewyobrażalnie płodna. Zrodziła współczesną naukę. Jej wnuczką jest technika, bez której trudno już sobie wyobrazić naszą codzienność. Filozofia przez wieki inspirowała twórców sztuki. Choćby literatura jest brzemienna filozofią. Filozofia wciąż inspiruje. O jednej z takich inspiracji – ontologii informatycznej – w rozmowie z Pauliną Wiejak, naszą koleżanką redakcyjną, bardzo zajmująco opowiadał Robert Trypuz, filozof i logik z KUL. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia „Filozofuj!”. 

Zapisz się do naszego newslettera

W wywiadzie porus­zone są m.in. następu­jące pyta­nia: Czym się zaj­mu­je ontolo­gia infor­maty­cz­na? Jakie ma korze­nie? Jakie ma związ­ki z ontologią filo­zoficzną? Z jakich narzędzi korzys­ta? Jakie ma zas­tosowa­nia?Audy­cję prowadz­iła Pauli­na Wie­jak.

Real­iza­c­ja: Bar­tosz Koter­ba z Insty­tu­tu Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji Społecznej KUL.

robert-trypuz-fotoDr Robert Try­puz w lat­ach 2004–2007 odbył stu­dia dok­toranck­ie w Inter­na­tion­al Grad­u­ate School in Infor­ma­tion and Com­mu­ni­ca­tion Tech­nolo­gies (Uni­w­er­sytet Try­denc­ki) będąc członkiem Lab­o­ra­to­ry for Applied Ontol­ogy — unikalnego w skali świa­ta lab­o­ra­to­ri­um innowa­cyjnych tech­nologii seman­ty­cznych. Dnia 19 XII 2007 uzyskał stopień naukowy: Dot­tore di Ricer­ca in Infor­mat­i­ca e Tele­co­mu­ni­cazioni. W roku 2006 otrzy­mał nagrodę za najlep­szy artykuł kon­fer­encji „Inter­na­tion­al Con­fer­ence on For­mal Ontol­ogy in Infor­ma­tion Sys­tems” (FOIS 2006). Był kierown­ikiem grantu w pro­gramie SONATA. Aktu­al­nie jest kierown­ikiem grantu w pro­gramie OPUS. Uczest­niczył też w pro­gra­mach MNiSW, NPRH oraz PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS Inter­na­tion­al Research Staff Exchange Scheme Call: FP7-PEOPLE-2009-IRSES (2010–2012). W ramach ostat­niego z wymienionych pro­gramów odbył dwa miesięczne staże w MIZOGUCHI Lab (Uni­w­er­sytet w Osace). W lat­ach 2011–2014 otrzymy­wał stype­ndi­um naukowe MNiSW dla wybit­nych młodych naukow­ców. Jest autorem pon­ad 50 pub­likacji (zob. https://www.researchgate.net/profile/Robert_Trypuz). Od 2014 roku współt­worzy ścieżkę onto­log­iczną na kierunku Kog­ni­ty­wisty­ka KUL, gdzie naucza stu­den­tów najnowszych tech­nologii seman­ty­cznych oraz włącza ich w real­iza­cję pro­jek­tów badaw­czych i komer­cyjnych (by teorię łączyć z prak­tyką!). Od 2015 roku współpracu­je z fir­mą Mako­Lab S.A., współt­worząc m.in. rozsz­erzenia do słown­i­ka Schema.org.


Zob. inne audycje.


Insty­tut Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji Społecznej KUL.

Part­ner medi­al­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­camy do współpra­cy radia stu­denck­ie i insty­tu­ty dzi­en­nikarst­wa z całej Pol­s­ki. Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy