Radio Wywiady

Specyfikacja konceptualizacji, czyli czym jest ontologia informatyczna? – wywiad z Robertem Trypuzem

Filozofia to dyscyplina niewyobrażalnie płodna. Zrodziła współczesną naukę. Jej wnuczką jest technika, bez której trudno już sobie wyobrazić naszą codzienność. Filozofia przez wieki inspirowała twórców sztuki. Choćby literatura jest brzemienna filozofią. Filozofia wciąż inspiruje. O jednej z takich inspiracji – ontologii informatycznej – w rozmowie z Pauliną Wiejak, naszą koleżanką redakcyjną, bardzo zajmująco opowiadał Robert Trypuz, filozof i logik z KUL. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia „Filozofuj!”. 

W wywia­dzie poru­szo­ne są m.in. nastę­pu­ją­ce pyta­nia: Czym się zaj­mu­je onto­lo­gia infor­ma­tycz­na? Jakie ma korze­nie? Jakie ma związ­ki z onto­lo­gią filo­zo­ficz­ną? Z jakich narzę­dzi korzy­sta? Jakie ma zastosowania?Audy­cję pro­wa­dzi­ła Pau­li­na Wiejak.

Reali­za­cja: Bar­tosz Koter­ba z Insty­tu­tu Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej KUL.

robert-trypuz-fotoDr Robert Try­puz w latach 2004–2007 odbył stu­dia dok­to­ranc­kie w Inter­na­tio­nal Gra­du­ate Scho­ol in Infor­ma­tion and Com­mu­ni­ca­tion Tech­no­lo­gies (Uni­wer­sy­tet Try­denc­ki) będąc człon­kiem Labo­ra­to­ry for Applied Onto­lo­gy — uni­kal­ne­go w ska­li świa­ta labo­ra­to­rium inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii seman­tycz­nych. Dnia 19 XII 2007 uzy­skał sto­pień nauko­wy: Dot­to­re di Ricer­ca in Infor­ma­ti­ca e Tele­co­mu­ni­ca­zio­ni. W roku 2006 otrzy­mał nagro­dę za naj­lep­szy arty­kuł kon­fe­ren­cji „Inter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on For­mal Onto­lo­gy in Infor­ma­tion Sys­tems” (FOIS 2006). Był kie­row­ni­kiem gran­tu w pro­gra­mie SONATA. Aktu­al­nie jest kie­row­ni­kiem gran­tu w pro­gra­mie OPUS. Uczest­ni­czył też w pro­gra­mach MNiSW, NPRH oraz PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS Inter­na­tio­nal Rese­arch Staff Exchan­ge Sche­me Call: FP7-PEOPLE-2009-IRSES (2010–2012). W ramach ostat­nie­go z wymie­nio­nych pro­gra­mów odbył dwa mie­sięcz­ne sta­że w MIZOGUCHI Lab (Uni­wer­sy­tet w Osa­ce). W latach 2011–2014 otrzy­my­wał sty­pen­dium nauko­we MNiSW dla wybit­nych mło­dych naukow­ców. Jest auto­rem ponad 50 publi­ka­cji (zob. https://www.researchgate.net/profile/Robert_Trypuz). Od 2014 roku współ­two­rzy ścież­kę onto­lo­gicz­ną na kie­run­ku Kogni­ty­wi­sty­ka KUL, gdzie naucza stu­den­tów naj­now­szych tech­no­lo­gii seman­tycz­nych oraz włą­cza ich w reali­za­cję pro­jek­tów badaw­czych i komer­cyj­nych (by teo­rię łączyć z prak­ty­ką!). Od 2015 roku współ­pra­cu­je z fir­mą Mako­Lab S.A., współ­two­rząc m.in. roz­sze­rze­nia do słow­ni­ka Schema.org.


Zob. inne audycje.


Insty­tut Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej KUL.

Part­ner medial­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­ca­my do współ­pra­cy radia stu­denc­kie i insty­tu­ty dzien­ni­kar­stwa z całej Pol­ski. Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy