Historia filozofii nowożytnej Patronaty

Damien Tricoire: Rozważny i romantyczny. Scholastyczne źródła sentymentalizmu w Oświeceniu – wykład ONLINE

W piątek 18 czerwca 2021 roku w godzinach 16:00-18:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się kolejne otwarte seminarium filozoficzne z cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment”. Gościem ostatniego spotkania w tym roku akademickim będzie prof. Damien Tricoire (Uniwersytet w Trewirze), historyk, badacz teologicznych wątków obecnych w filozofii Oświecenia.

Histo­ry­cy XVII wie­ku inter­pre­tu­ją począ­tek Oświe­ce­nia jako zerwa­nie ze scho­la­sty­ką, czy­li ze śre­dnio­wiecz­ną filo­zo­fią uni­wer­sy­tec­ką. Pod­czas swo­je­go wykła­du prof. Damien Tri­co­ire przed­sta­wi jed­nak pogląd prze­ciw­ny – będzie argu­men­to­wał, że pod­sta­wo­we poję­cia filo­zo­fii Oświe­ce­nia, a tym samym całej kul­tu­ry oświe­ce­nio­wej, mają źró­dła wła­śnie w filo­zo­fii scholastycznej.

Aby to udo­wod­nić, prof. Tro­co­ire omó­wi przy­kład filo­zo­fii moral­nej Jeana-Jacqu­esa Rous­se­au. Posta­ra się prze­ko­nać słu­cha­czy, że – wska­zu­jąc na kil­ka eta­pów pośred­nich – źró­dła tej filo­zo­fii moż­na umiej­sco­wić w XIII-wiecz­nym myśle­niu scho­la­stycz­nym. Mając zaś świa­do­mość takiej jej gene­zy, łatwiej zro­zu­mieć teo­lo­gicz­ny wymiar kul­tu­ry i myśli oświe­ce­nio­wej, czę­sto, nie­słusz­nie, utoż­sa­mia­nej z sekularyzmem.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych wykła­dem zapra­sza­my do reje­stra­cji na stro­nie www.religiousrationalism.com. Zaję­cia w języ­ku angielskim.

 

Opra­co­wa­nie: Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”


Damien Tri­co­ire – jest pro­fe­so­rem, fran­cu­sko-nie­miec­kim histo­ry­kiem i wykła­dow­cą histo­rii nowo­żyt­nej na Uni­wer­sy­te­cie w Tre­wi­rze. Stu­dio­wał w Pary­żu, Kolo­nii , Ber­li­nie, Mona­chium i War­sza­wie, zaj­mu­jąc się mię­dzy inny­mi pol­skim nowo­żyt­nym patro­na­tem Maryj­nym. W latach 2011–2020 był asy­sten­tem nauko­wym na Uni­wer­sy­te­cie Mar­ci­na Lutra Hal­le-Wit­ten­berg, od 2020 roku jest pro­fe­so­rem histo­rii nowo­żyt­nej w Tre­wi­rze. Na kon­cie ma wie­le publi­ka­cji nauko­wych, w tym mono­gra­fie: Der kolo­nia­le Traum. Impe­ria­les Wis­sen und die fran­zösisch-mada­gas­si­schen Bege­gnun­gen im Zeital­ter der Auf­klärung (2018), La Vier­ge et le Roi. Poli­ti­que prin­ci­ère et ima­gi­na­ire catho­li­que dans l’Europe du XVIIe sièc­le (2017), Fal­sche Freun­de. War die Auf­klärung wir­klich die Geburts­stun­de der Moder­ne? (z Andre­asem Peča­rem 2015), Mit Gott rech­nen: Katho­li­sche Reform und poli­ti­sches Kal­kül in Fran­kre­ich, Bay­ern und Polen-Litau­en (2013).

 


Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy