Aktualności

Darmowe studiowanie w domowym zaciszu – pierwsza polska platforma kursów online już dostępna

Copernicus College to pierwsza polska platforma internetowa, która pozwala na studiowanie online bez opłat. Serwis zaistniał dzięki pomocy Fundacji Centrum Kopernika, a działa pod patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. W skład zespołu wchodzą polscy uczeni i młodzi naukowcy.

Na kur­sy skła­da­ją się nagra­ne wykła­dy, mate­ria­ły dodat­ko­we, wykła­dy gościn­ne (czę­sto pro­wa­dzo­ne przez zagra­nicz­nych naukow­ców) oraz e‑podręczniki dla uzu­peł­nie­nia wie­dzy. Obec­nie w zna­ko­mi­tej więk­szo­ści tema­ty­ka kur­sów doty­czy filo­zo­fii – ety­ki, epi­ste­mo­lo­gii czy filo­zo­fii reli­gii. Każ­dy kurs skła­da się z kil­ku bądź kil­ku­na­stu godzin nagra­nych wykła­dów, koń­czy zaś uzy­ska­niem cer­ty­fi­ka­tu. Na stro­nie umiesz­czo­ny jest sza­co­wa­ny czas przej­ścia przez pełen kurs – oko­ło 4–6 tygodni.

Kur­sy są podzie­lo­ne ze wzglę­du na treść – w każ­dym „roz­dzia­le” umiesz­czo­ne są 4 do 5 wykła­dów. Czas trwa­nia wykła­du to oko­ło 30–50 minut, dodat­ko­wo uczest­nik może korzy­stać z mate­ria­łów uzu­peł­nia­ją­cych, któ­re zawie­ra­ją w sobie pod­su­mo­wa­nie tre­ści nagra­nej lub są suple­men­tem do poda­nej wie­dzy. Po każ­dym wykła­dzie moż­na spraw­dzić swo­ją wie­dzę, uzu­peł­nia­jąc test.

Stro­na jest czy­tel­na, a roz­pla­no­wa­nie wie­dzy i mate­ria­łu logicz­ne i spój­ne. Dzię­ki mate­ria­łom pod­su­mo­wu­ją­cym nie ma miej­sca na nie­ści­sło­ści, uczest­nik może dogłęb­nie prze­ana­li­zo­wać temat, nie pozo­sta­jąc bez odpo­wie­dzi. Wykła­dy gościn­ne są pro­wa­dzo­ne głów­nie przez naukow­ców zza gra­ni­cy. Do każ­de­go nagra­ne­go mate­ria­łu doda­wa­ne są krót­kie arty­ku­ły posze­rza­ją­ce wie­dzę. Obok wykła­dów obco­ję­zycz­nych wid­nie­ją stresz­cze­nia napi­sa­ne w języ­ku pol­skim, minu­sem jest jed­nak brak dosłow­ne­go tłu­ma­cze­nia. Coper­ni­cus Col­le­ge ofe­ru­je tema­ty z zakre­su kosmo­lo­gii, rela­cji nauki i reli­gii, nauk kogni­tyw­nych i filo­zo­fii, a tak­że che­mii,  w któ­rych spe­cja­li­zu­je się Cen­trum Koper­ni­ka Badań Interdyscyplinarnych.

Jak pierwsza polska oferta kursów online wypada na tle propozycji zagranicznych?

W porów­na­niu do jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych zagra­nicz­nych plat­form – Coursera.org – pol­ska wer­sja wypa­da raczej sła­bo. Coursera.org ofe­ru­je zagad­nie­nia od nauk huma­ni­stycz­nych (filo­zo­fii, sztu­ki, histo­rii, muzy­ki), przez zagad­nie­nia z biz­ne­su i eko­no­mii oraz nauk ści­słych, po socjo­lo­gię i naukę języ­ków obcych. Na szczę­ście w przy­szło­ści Coper­ni­cus Col­le­ge zamie­rza posze­rzyć ofer­tę i zapro­po­no­wać kolej­ne dzie­dzi­ny: neu­ro­bio­lo­gię, mate­ma­ty­kę, psy­chia­trię oraz medycynę.

Kolej­na  zna­czą­ca róż­ni­ca doty­czy opłat. Zagra­nicz­ny por­tal ofe­ru­je przej­ście peł­ne­go kur­su przy pomo­cy wykła­dów, arty­ku­łów pod­ręcz­ni­ków, ale w przy­pad­ku więk­szo­ści kur­sów, aby uzy­skać cer­ty­fi­kat trze­ba ponieść opła­tę. Dodat­ko­wo samo uczest­nic­two w nie­któ­rych kur­sach rów­nież nie jest dar­mo­we. Cour­se­ra zadba­ła o zagra­nicz­nych uczest­ni­ków; wykła­dy są tłu­ma­czo­ne na wie­le języ­ków – od por­tu­gal­skie­go po ukraiński.

W kwe­stii prak­tycz­nej Cour­se­ra umoż­li­wia ścią­gnię­cie apli­ka­cji na tele­fon, co w dzi­siej­szych cza­sach nie­wąt­pli­wie uła­twia korzy­sta­nie z jej możliwości.

Pod wzglę­dem upo­rząd­ko­wa­nia tre­ści plat­for­my są do sie­bie podob­ne – wszyst­ko jest dokład­nie wyja­śnio­ne i logicz­nie roz­pla­no­wa­ne tak, aby każ­dy uczest­nik mógł z satys­fak­cją korzy­stać z pod­ję­te­go kursu.

Coursera.org powsta­ła w roku 2012, dla­te­go może pochwa­lić się bar­dziej roz­bu­do­wa­ną ofer­tą. Pol­ski ser­wis dopie­ro roz­po­czy­na swo­ją swo­ją przy­go­dę, jed­nak już począt­ko­we rezul­ta­ty zwia­stu­ją dosko­na­ły rozwój.

Pamię­taj­my, że czę­sto to my, korzy­sta­ją­cy, mamy wpływ na dzia­ła­nie takich plat­form. Roz­kwit moż­li­wo­ści zdo­by­wa­nia wie­dzy jest wprost pro­por­cjo­nal­ny do nasze­go zain­te­re­so­wa­nia tego rodza­ju stu­dio­wa­niem. A zatem, do nauki!

Opra­co­wa­ła: Julia Skakovska

Lin­ki do plat­form:  www.copernicuscollege.pl

www.coursera.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy