Filozofia religii Relacje i reportaże Video

Debata: Czy Bóg istnieje? [wideo]

Zapis wideo debaty pt. Czy Bóg istnieje? między prof. Jackiem Wojtysiakiem a Karolem Fjałkowskim, która obyła się 10 maja 2019 w Lublinie.

Zapisz się do naszego newslettera

Deba­ta odbyła się 10 maja 2019 w Lublin­ie, Aula Wydzi­ału Filo­zofii i Socjologii UMCS
Uczest­ni­cy debaty: prof. Jacek Woj­tysi­ak, Karol Fjałkows­ki
Prowadze­nie: Patryk Berg­er
Real­iza­c­ja: mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” i Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con

Dziękujemy naszym Patronom na portalu Patronite.pl (https://patronite.pl/filozofuj), dzięki którym mogliśmy zrealizować nagranie debaty.

Galeria Patronów jest > tutaj.

Zachę­camy do wspar­cia naszych inic­jatyw!

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

7 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Czy Bóg ist­nieje? A dlaczego ner­ki fil­tru­ją płyny które następ­nie idą na zewnątrz? W jaki sposób wszys­tko speł­nia swo­je bard­zo określone i cza­sa­mi skom­p­likowane zada­nia? Niemożli­we by coś dzi­ało się bez przy­czyny, a wszys­tko z czego skła­da się świat dzi­ała tak zadzi­wia­ją­co poprawnie że wręcz zwala z nóg.

 • Jak Zwyk­le, Pan Karol Fijałkows­ki zachowu­je klasę mery­to­rycz­na …i opanowanie a inni “inter­loku­torzy” poczy­ni­a­ją ata­ki per­son­alne pod kątem pana Karo­la …Pon­ad­to z jakiegoś kul­tur­owego powodu ludz­ka “moral­ność’ zakła­da że człowiek duchowy — to wierzą­cy ten bardziej prawy i zupełny …a człowiek bez wiary w Boga ubo­gi, mate­ri­al­isty­czny i bardziej nikczem­ny .… TRAGEDIA DYKTATURY wartoś­ci

 • Bez obrazy, lecz to jest nieco głupie i prymi­ty­wne postaw­ie­nie kwestii/problemu; zresztą to zadanie teologów /teodycea/ a nie filo­zofów!
  A zatem takie rozważa­nia są bez­za­sadne, ponieważ już dawno zostały rozstrzyg­nięte i prze­r­o­bione! Na Sądzie Ostate­cznym będzie moż­na sobie indy­wid­u­al­nie i zbiorowo z Najwyższym wyjaśnić szczegóły!
  Cha cha
  Z pozdrowieni­a­mi!

 • A człowiek ist­nieje?!
  Vide: ST/NT Bib­lia, KKK, Ojcowie Koś­cioła Wschodu i Zachodu, Bre­viar­i­um Fidei, Trady­c­ja 2000 lat chrześ­ci­jańst­wa, Bosch, Dante, Man­ni, Bolesław­iusz, Tylkows­ki etc.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy