Filozofia religii Relacje i reportaże Video

Debata: Czy Bóg istnieje? [wideo]

Zapis wideo debaty pt. Czy Bóg istnieje? między prof. Jackiem Wojtysiakiem a Karolem Fjałkowskim, która obyła się 10 maja 2019 w Lublinie.

Zapisz się do naszego newslettera

Deba­ta odbyła się 10 maja 2019 w Lublin­ie, Aula Wydzi­ału Filo­zofii i Socjologii UMCS
Uczest­ni­cy debaty: prof. Jacek Woj­tysi­ak, Karol Fjałkows­ki
Prowadze­nie: Patryk Berg­er
Real­iza­c­ja: mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” i Fun­dac­ja Aca­d­e­mi­con

Dziękujemy naszym Patronom na portalu Patronite.pl (https://patronite.pl/filozofuj), dzięki którym mogliśmy zrealizować nagranie debaty.

Galeria Patronów jest > tutaj.

Zachę­camy do wspar­cia naszych inic­jatyw!

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

5 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

  • Bez obrazy, lecz to jest nieco głupie i prymi­ty­wne postaw­ie­nie kwestii/problemu; zresztą to zadanie teologów /teodycea/ a nie filo­zofów!
    A zatem takie rozważa­nia są bez­za­sadne, ponieważ już dawno zostały rozstrzyg­nięte i prze­r­o­bione! Na Sądzie Ostate­cznym będzie moż­na sobie indy­wid­u­al­nie i zbiorowo z Najwyższym wyjaśnić szczegóły!
    Cha cha
    Z pozdrowieni­a­mi!

  • A człowiek ist­nieje?!
    Vide: ST/NT Bib­lia, KKK, Ojcowie Koś­cioła Wschodu i Zachodu, Bre­viar­i­um Fidei, Trady­c­ja 2000 lat chrześ­ci­jańst­wa, Bosch, Dante, Man­ni, Bolesław­iusz, Tylkows­ki etc.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy