Filozofia religii Relacje i reportaże Video

Debata: Czy Bóg istnieje? [wideo]

Zapis wideo debaty pt. Czy Bóg istnieje? między prof. Jackiem Wojtysiakiem a Karolem Fjałkowskim, która obyła się 10 maja 2019 w Lublinie.

Deba­ta odby­ła się 10 maja 2019 w Lubli­nie, Aula Wydzia­łu Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS
Uczest­ni­cy deba­ty: prof. Jacek Woj­ty­siak, Karol Fjałkowski
Pro­wa­dze­nie: Patryk Berger
Reali­za­cja: maga­zyn „Filo­zo­fuj!” i Fun­da­cja Academicon

Dziękujemy naszym Patronom na portalu Patronite.pl (https://patronite.pl/filozofuj), dzięki którym mogliśmy zrealizować nagranie debaty.

Galeria Patronów jest > tutaj.

Zachę­ca­my do wspar­cia naszych inicjatyw!

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

8 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Czy Bóg ist­nie­je? A dla­cze­go ner­ki fil­tru­ją pły­ny któ­re następ­nie idą na zewnątrz? W jaki spo­sób wszyst­ko speł­nia swo­je bar­dzo okre­ślo­ne i cza­sa­mi skom­pli­ko­wa­ne zada­nia? Nie­moż­li­we by coś dzia­ło się bez przy­czy­ny, a wszyst­ko z cze­go skła­da się świat dzia­ła tak zadzi­wia­ją­co popraw­nie że wręcz zwa­la z nóg.

 • Jak Zwy­kle, Pan Karol Fijał­kow­ski zacho­wu­je kla­sę mery­to­rycz­na …i opa­no­wa­nie a inni “inter­lo­ku­to­rzy” poczy­nia­ją ata­ki per­so­nal­ne pod kątem pana Karo­la …Ponad­to z jakie­goś kul­tu­ro­we­go powo­du ludz­ka “moral­ność’ zakła­da że czło­wiek ducho­wy — to wie­rzą­cy ten bar­dziej pra­wy i zupeł­ny …a czło­wiek bez wia­ry w Boga ubo­gi, mate­ria­li­stycz­ny i bar­dziej nik­czem­ny .… TRAGEDIA DYKTATURY wartości

 • Bez obra­zy, lecz to jest nie­co głu­pie i pry­mi­tyw­ne posta­wie­nie kwestii/problemu; zresz­tą to zada­nie teo­lo­gów /teodycea/ a nie filozofów!
  A zatem takie roz­wa­ża­nia są bez­za­sad­ne, ponie­waż już daw­no zosta­ły roz­strzy­gnię­te i prze­ro­bio­ne! Na Sądzie Osta­tecz­nym będzie moż­na sobie indy­wi­du­al­nie i zbio­ro­wo z Naj­wyż­szym wyja­śnić szczegóły!
  Cha cha
  Z pozdrowieniami!

 • A czło­wiek istnieje?!
  Vide: ST/NT Biblia, KKK, Ojco­wie Kościo­ła Wscho­du i Zacho­du, Bre­via­rium Fidei, Tra­dy­cja 2000 lat chrze­ści­jań­stwa, Bosch, Dan­te, Man­ni, Bole­sła­wiusz, Tyl­kow­ski etc.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy