Aktualności akademickie

DEBATA FILOZOFICZNA pt. „W stronę mocnego podmiotu w etyce“ – wokół książki Piotra Duchlińskiego, Andrzeja Kobylińskiego, Ryszarda Monia i Ewy Podrez pt. Etyka a problem podmiotu (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2022)

Ważnym wyzwaniem współczesności jest radykalne osłabienie podmiotowości, ciche znikanie podmiotu i jego obumieranie w polityczno-technologicznych strukturach świata, które wiodą jednostki i społeczeństwa do głębokiej dehumanizacji. Jednak bez podmiotu, który działa i ponosi za to działanie odpowiedzialność, trudno mówić w etyce o normatywności. Promocja mocnej formy podmiotowości nie tylko chroni fundament moralności, ale łączy się także z obroną wyjątkowości bytu ludzkiego i jego godności.

Głównym celem dyskutowanej książki, jest ukazanie różnego rodzaju interpretacji podmiotowości i podkreślenie ich wpływu na rozstrzygnięcia o charakterze etycznym. Autorów łączy silne przekonanie, że nie ma etyki normatywnej bez podmiotu sprawczego. Przedstawione badania nawiązują do tradycji badawczej filozofii klasycznej, jak i do innych modeli interpretacyjnych obecnych w myśli współczesnej, zwłaszcza do fenomenologii i hermeneutyki. Całość przeprowadzonych analiz bierze także pod uwagę dzisiejsze przemiany światopoglądowe, kulturowe i społeczne, które odcisnęły swoje nieodwracalne piętno na rozumieniu podstawowych kategorii myśli chrześcijańskiej, do której należy kategoria podmiotu. Współczesne wyzwania związane m.in. z rewolucją biotechnologiczną, zagadnieniem wojny sprawiedliwej czy etyką relacji międzynarodowych wymagają rzetelnej współpracy wszystkich środowisk intelektualnych, dla których najważniejszym punktem odniesienia jest promocja podmiotowości każdej jednostki ludzkiej oraz obrona jej przyrodzonej i niezbywalnej godności. W książce proponowana jest koncepcja mocnego podmiotu będąca wyrazem pewnego optymizmu w nieprzebrzmiałą jeszcze do końca myśl mocną osadzoną na fundamentach refleksji metafizycznej. Metafizyka to nie tylko Arystoteles i św. Tomasz, gdyż trudno dziś mówić o naturze podmiotu, jego tożsamości i normatywności bez odniesienia do fenomenologii i hermeneutyki oraz nauk humanistycznych, których wiedza pomaga nam zrozumieć meandry ludzkiej podmiotowości. Autorzy uważają, że największym wyzwaniem obecnego czasu jest radykalne osłabienie podmiotowości, ciche znikanie podmiotu i jego obumieranie w polityczno-technologicznych strukturach świata, które prowadzą jednostki i społeczeństwa do głębokiej dehumanizacji. Dlatego konsekwentna promocja mocnej formy podmiotowości, którą autorzy starali się pokazać, dotyczy nie tylko ochrony fundamentu moralności, ale łączy się także z obroną wyjątkowości bytu ludzkiego i jego niezbywalnej godności.  Dyskutowana podczas debaty monografia stanowi zwieńczenie kolejnego etapu wieloletniej współpracy naukowej między Instytutem Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie i Instytutem Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Debata odbędzie się w poniedziałek, 30 stycznia 2023, o godz. 17.00 i będzie transmitowana na kanale YouTube Akademii Ignatianum w Krakowie.

Uczestnicy debaty i tematy wystąpień:

Wprowadzenie  — Autorzy książki

Prelegenci:

Prof. Aleksander Bobko (URz): „Czy istnieją granice <rozmiękczania> etyki?

Dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK: “Etyka bez podmiotu czy podmiot bez etyki? Mocne 
wartościowania słabego podmiotu“

Dr hab. Sebastian Gałecki, prof. UJD: „Podmiot jako dynamiczna tożsamość”

Debatę poprowadzi Dr Magdalena Kozak (AIK)


Organizatorzy: Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. T. Ślipko SJ, Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie, Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie

Link do wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=CSLtwuQpPwY

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy