Ogłoszenia Patronaty

Die Bestimmung des Menschen” Johanna Joachima Spaldinga. Filozofia (i religia) jako sposób życia w niemieckim Oświeceniu – wykład prof. Laury Anny Macor

26 marca 2021 roku w godzinach 16:00-18:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne. Tym razem gościem cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment” będzie uczona z Uniwersytetu w Weronie, prof. Laura Anna Macor.

W 1748 roku niko­mu nie­zna­ny przy­szły pastor Johann Joachim Spal­ding (1714–1804) opu­bli­ko­wał nie­wiel­kie dzie­ło zaty­tu­ło­wa­ne Betrach­tung über die Bestim­mung des Men­schen. W trak­ta­cie tym fik­cyj­ne „ja” pro­wa­dzi mono­log o poszu­ki­wa­niu celu ludz­kiej egzy­sten­cji, a tak­że postę­po­wa­nia, któ­re mogło­by pomóc w jego osiągnięciu.

Jak na przy­szłe­go lute­rań­skie­go duchow­ne­go, Spal­ding przy­jął w swo­jej książ­ce spe­cy­ficz­ną per­spek­ty­wę – uni­kał wszel­kich odnie­sień do Biblii, ale wie­lo­krot­nie cyto­wał kla­sy­ków. Robiąc to, stwo­rzył nowe podej­ście do reli­gii, filo­zo­fii oraz ich wza­jem­nej rela­cji. Nowa­tor­stwo Spal­din­ga spo­wo­do­wa­ło, że Betrach­tung über die Bestim­mung des Men­schen oka­za­ło się wyjąt­ko­wo popu­lar­ne – jego kolej­ne, stop­nio­wo posze­rza­ne i aktu­ali­zo­wa­ne edy­cje, a tak­że wyda­wa­ne nie­ofi­cjal­nie reprin­ty i tłu­ma­cze­nia uka­zy­wa­ły się na prze­strze­ni całej dru­giej poło­wy XVIII wieku.

Nie­wiel­ki trak­tat Spal­din­ga zna­czą­co wpły­nął nie tyl­ko na podej­ście do ist­nie­ją­cej wte­dy reli­gii – któ­ra dotąd sku­pia­ła się na szcze­gó­ło­wych pore­for­ma­cyj­nych kon­tro­wer­sjach dogma­tycz­nych – lecz tak­że na filo­zo­fię. Lute­rań­ski pastor dopro­wa­dził do wytwo­rze­nia się w póź­nym nie­miec­kim Oświe­ce­niu tren­dów, któ­rych kul­mi­na­cją była Kan­tow­ska kon­cep­cja pry­ma­tu rozu­mu praktycznego.

Pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia prof. Macor omó­wi gene­zę repre­zen­to­wa­ne­go przez Spal­din­ga podej­ścia, któ­re jej zda­niem mia­ło cha­rak­ter prze­ło­mo­wy. Spró­bu­je tak­że prze­ko­nać słu­cha­czy, że Betrach­tung über die Bestim­mung des Men­schen jest dzie­łem nie­do­ce­nia­nym pod kątem wpły­wu, jaki wywar­ło na dobrze zna­ną i ugrun­to­wa­ną tra­dy­cję „filo­zo­fii jako sty­lu życia”.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych wykła­dem zapra­sza­my do reje­stra­cji na stro­nie www.religiousrationalism.com. Zaję­cia w języ­ku angiel­skim. Zapraszamy!

Wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu > tutaj.

Opra­co­wał zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”.


Lau­ra Anna Macor – prof., wykła­dow­ca histo­rii filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie w Wero­nie, spe­cja­list­ka w zakre­sie XVIII-wiecz­nej myśli nie­miec­kie­go Oświe­ce­nia. Stu­dio­wa­ła w Scu­ola Nor­ma­le Supe­rio­re, a tak­że na Uni­wer­sy­te­tach w Pizie oraz Padwie. Otrzy­ma­ła wie­le wyróż­nień, m. in. sty­pen­dium Ale­xan­dra von Hum­bold­ta na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Eich­stätt-Ingol­stadt oraz Marie Curie Intra-Euro­pe­an Fel­low­ship na Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­kim. Pro­wa­dzi­ła bada­nia i wykła­da­ła m.in. na Uni­ver­si­ty of Lon­don i Mar­tin-Luther-Uni­ver­si­tät Hal­le-Wit­ten­berg. Autor­ka wie­lu arty­ku­łów nauko­wych. Ma na kon­cie książ­ki Die Bestim­mung des Men­schen (1748–1800). Eine Begrif­fs­ge­schich­te (2013), La fra­gi­li­tà del­la vir­tù. Dal­l’an­tro­po­lo­gia alla mora­le e ritor­no nel­l’e­po­ca di Kant (2011), Il giro fan­go­so del­l’u­ma­na desti­na­zio­ne. Frie­drich Schil­ler dal­l’il­lu­mi­ni­smo al cri­ti­ci­smo (2008). Redak­tor­ka lub współ­re­dak­tor­ka tomów Schil­ler y la revo­lu­ción (razem z Vale­rio Roc­co Loza­no, 2017), The Ita­lian Rena­is­san­ce in Ger­man Tho­ught (1742–1859) (2016) oraz Machia­vel­li and the Making of Ger­man Iden­ti­ty (2015).


Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy