Ogłoszenia Patronaty

Diego Lucci: Racjonalne chrześcijaństwo Locke’a. O kontekście teologicznych poglądów religijnego człowieka oświecenia – wykład ONLINE

14 maja 2021 roku w godzinach 16:00-18:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się trzynaste otwarte seminarium filozoficzne z cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment”. Tym razem gościem będzie prof. Diego Lucci, historyk filozofii z American University w Bułgarii, obecnie prowadzący badania na Uniwersytecie w Hamburgu. Podczas swojego wystąpienia prof. Lucci omówi przekonania religijne Johna Locke’a.

Tema­ty reli­gij­ne prze­ni­ka­ją cały doro­bek filo­zo­ficz­ny Locke’a. Swo­je poglą­dy myśli­ciel arty­ku­ło­wał otwar­cie jed­nak dopie­ro w póź­nych pismach teo­lo­gicz­nych, sta­no­wią­cych kul­mi­na­cję jego docie­kań filozoficznych.

Powszech­nie uwa­ża się, że w The Reaso­na­ble­ness of Chri­stia­ni­ty (1695) oraz innych tek­stach, zarów­no publicz­nych, jak pry­wat­nych, Loc­ke wyja­śniał swo­je prze­ko­na­nia w spo­sób nie­sys­te­ma­tycz­ny i dość nie­jed­no­znacz­ny. Prof. Luc­ci będzie argu­men­to­wał, że dokład­na ana­li­za pism Locke’a wska­zu­je jed­nak, iż wizja reli­gii u tego filo­zo­fa była spój­na – sta­no­wi­ła uni­kal­ną i hete­ro­dok­syj­ną odmia­nę protestantyzmu.

Loc­ke orien­to­wał się w głów­nych deba­tach teo­lo­gicz­nych swo­ich cza­sów. Poglą­dy myśli­cie­la zdra­dza­ją wie­le podo­bieństw do armi­nia­ni­zmu i socy­nia­ni­zmu. Loc­ke, któ­ry był zwo­len­ni­kiem pro­te­stanc­kiej zasa­dy sola Scrip­tu­ra, wie­lo­krot­nie zapew­niał, że jego prze­ko­na­nia są zgod­ne z Biblią. Głów­ne ele­men­ty Locke’owskiego chrze­ści­jań­stwa są rezul­ta­tem ory­gi­nal­nej histo­rycz­nej meto­dy inter­pre­ta­cji biblij­nej – zawie­ra­ją ele­men­ty sote­rio­lo­gii opar­tej na teistycz­nej i racjo­na­li­stycz­nej ety­ce, krą­żą wokół fun­da­men­tal­nych prze­ko­nań chrze­ści­jań­skich (np. o koniecz­no­ści poku­ty za grze­chy, posłu­szeń­stwa pra­wu Boże­mu czy wia­ry w Chry­stu­sa jako Mesja­sza), łącząc je z nie­wia­rą w zmar­twych­wsta­nie oraz nie­try­ni­tar­ną Chrystologią.

Z powo­du swo­ich hete­ro­dok­syj­nych poglą­dów filo­zof był wie­lo­krot­nie kry­ty­ko­wa­ny, ale na dłuż­szą metę wywarł wpływ zarów­no na oświe­ce­nio­we pro­jek­ty mają­ce na celu stwo­rze­nie reli­gii racjo­nal­nej, jak i na kil­ka ruchów pro­te­stanc­kich, np. na uni­ta­ria­nizm, meto­dyzm i nie­któ­re wspól­no­ty bap­ty­stycz­ne. Dzie­dzic­two teo­lo­gicz­ne Locke’a, cho­ciaż zwy­kle igno­ro­wa­ne przez histo­ry­ków, oka­zu­je się być rów­nie istot­ne jak to z zakre­su epi­ste­mo­lo­gii i teo­rii politycznej.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych wykła­dem zapra­sza­my do reje­stra­cji na stro­nie www.religiousrationalism.com. Zaję­cia w języ­ku angielskim.

 

Opra­co­wa­nie: Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”


Die­go Luc­ci – pro­fe­sor filo­zo­fii i histo­rii na Ame­ri­can Uni­ver­si­ty in Bul­ga­ria, obec­nie pro­wa­dzą­cy bada­nia w Maimo­ni­des Cen­tre for Advan­ced Stu­dies na Uni­wer­sy­te­cie w Ham­bur­gu, czło­nek Roy­al Histo­ri­cal Socie­ty. Wśród jego publi­ka­cji znaj­du­ją się mono­gra­fie: Scrip­tu­re and Deism (2008) oraz John Locke’s Chri­stia­ni­ty (2021), był tak­że współ­re­dak­to­rem tomu Athe­ism and Deism Reva­lu­ed (z Way­nem Hud­so­nem i Jef­frey­em R. Wigel­swor­them, 2014).


Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy