Dlaczego warto studiować filozofię Edukacja filozoficzna Przegląd prasy Studia filozoficzne

Dlaczego CEO powinien studiować filozofię?

Jeżeli wydaje nam się, że studia filozoficzne nie ułatwiają odnalezienia się w strukturach nowoczesnej korporacji, to zdecydowanie jesteśmy w błędzie. O tym, jak wiedza filozoficzna może pomóc w zrozumieniu działania współczesnych instytucji oraz w ich zarządzaniu pisze w CEOWORLD Magazine dziennikarka biznesowa Ayushi Kushwaha.

W histo­rię ludz­kiej cywi­li­za­cji nie­od­łącz­nie wpi­sa­na jest histo­ria filo­zo­fii. Dla­te­go to wła­śnie filo­zo­fia – prze­ko­nu­je Kush­wa­ha – może oka­zać się nie­za­stą­pio­nym narzę­dziem do ana­li­zy czło­wie­ka i insty­tu­cji, któ­re two­rzy i w któ­rych funk­cjo­nu­je. Dzi­siaj filo­zo­fia czę­sto jest nie­do­ce­nia­na jako przed­miot stu­diów, ponie­waż nie­słusz­nie postrze­ga się ją jako nie­uży­tecz­ną – zauwa­ża autor­ka i tym samym zwra­ca uwa­gę na istot­ny fakt, któ­ry zda­je się nam umy­kać. Mia­no­wi­cie, filo­zo­fia, będąc w swych pod­sta­wach nauką teo­re­tycz­ną, ma jed­nak zna­czą­cy wpływ na prak­tycz­ne decy­zje podej­mo­wa­ne na całym świe­cie, a tym samym nadal kształ­tu­je rze­czy­wi­stość czło­wie­ka. Aby poka­zać, jakie korzy­ści z edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej może wynieść współ­cze­sny CEO, autor­ka arty­ku­łu zbie­ra je w pięć cie­ka­wych konceptów.

Po pierw­sze, wszyst­ko zaczy­na się od idei. Tak jak współ­cze­sne sys­te­my praw­ne zosta­ły ukształ­to­wa­ne przez prą­dy inte­lek­tu­al­ne, któ­rych począt­kiem była pew­na idea (na przy­kład pozy­ty­wizm w filo­zo­fii pra­wa, któ­ry wpły­nął na sys­tem praw­ny Wiel­kiej Bry­ta­nii), tak i w każ­dej innej dzie­dzi­nie życia spo­łecz­ne­go znaj­dzie­my u pod­staw jakąś filo­zo­ficz­ną myśl, któ­ra wpły­nę­ła na jej roz­wój – zwra­ca uwa­gę Kushwaha.

Po dru­gie, jak pisze autor­ka, stu­dio­wa­nie filo­zo­fii pozwa­la zdo­być szer­szą per­spek­ty­wę wobec codzien­nych wyzwań. Filo­zo­fia uczy nas patrzeć wie­lo­wy­mia­ro­wo na poja­wia­ją­ce się pro­ble­my, a tak­że poma­ga je rozu­mieć dzię­ki czer­pa­niu z mądro­ści uzna­nych myśli­cie­li. Co wię­cej, rewi­du­jąc poglą­dy tych, z któ­ry­mi się nie zga­dza­my, może­my tym samym lepiej zro­zu­mieć nasze wła­sne podej­ście do danej sprawy.

Trze­cią rze­czą, na jaką zwra­ca uwa­gę Kush­wa­ha jest to, jak edu­ka­cja filo­zo­ficz­na może wzmoc­nić kry­tycz­ne myśle­nie. Na stu­diach filo­zo­ficz­nych nie ocze­ku­je się od stu­den­ta jedy­nie ucze­nia się na pamięć. Adept filo­zo­fii, oto­czo­ny książ­ka­mi, arty­ku­ła­mi i pole­micz­ny­mi komen­ta­rza­mi, wyostrza umie­jęt­ność ana­li­tycz­ne­go i kry­tycz­ne­go myśle­nia. Kie­dy raz nabie­rze­my wpra­wy w oce­nia­niu i roz­wią­zy­wa­niu roz­ma­itych filo­zo­ficz­nych pro­ble­mów, będzie­my w sta­nie otwo­rzyć wie­le drzwi do suk­ce­su w naj­róż­niej­szych dzie­dzi­nach życia, szcze­gól­nie kie­dy znaj­dzie­my się w roli oso­by decyzyjnej.

Po czwar­te, nie­od­łącz­nym ele­men­tem stu­dio­wa­nia filo­zo­fii jest roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych. Waż­niej­sze osią­gnię­cia cywi­li­za­cyj­ne, sta­ro­żyt­ne i współ­cze­sne, oce­nia­ło się czę­sto, bio­rąc pod uwa­gę filo­zo­ficz­ną argu­men­ta­cję na ich rzecz, zauwa­ża Kush­wa­ha. Stu­den­ci filo­zo­fii są w sta­nie zauwa­żyć dale­kie kon­se­kwen­cje każ­de­go uży­wa­ne­go sło­wa, a tym samym są uważ­ni wobec tego, co mówią oraz jak to mówią, sta­ra­jąc się uży­wać słów z roz­my­słem. Potra­fią kla­row­nie wyra­żać swo­je myśli w piśmie oraz ujaw­niać to, co tkwi w kon­tek­ście, aby uspraw­nić komu­ni­ka­cję i pomóc wza­jem­ne­mu rozu­mie­niu się.

Pią­tą kwe­stią, jaką wymie­nia autor­ka, jest ist­nie­nie wie­lu moż­li­wo­ści roz­wo­ju karie­ry, poja­wia­ją­cych się przed absol­wen­tem filo­zo­fii. Wie­dza i umie­jęt­no­ści absol­wen­ta tego kie­run­ku mogą pomóc mu stać się pro­fe­sjo­na­li­stą w wybra­nych dzie­dzi­nach. Z pew­no­ścią spraw­dzi się świet­nie w obsza­rach takich jak IT, pra­ca socjal­na, zarzą­dza­nie sys­te­mem zdro­wia, pra­wo, poli­ty­ka, czy zarzą­dza­nie w orga­ni­za­cjach charytatywnych.

Bada­nia poka­zu­ją, że absol­wen­ci filo­zo­fii naj­czę­ściej znaj­du­ją zatrud­nie­nie w biz­ne­sie i finan­sach. Jed­nak naj­chęt­niej wybie­ra­ne przez filo­zo­fów ścież­ki karie­ry to sfe­ra mediów i rekla­my. Kush­wa­ha pod­kre­śla, że stu­dia filo­zo­ficz­ne uczą roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów oraz sto­so­wa­nia wie­dzy teo­re­tycz­nej do aktu­al­nych sytu­acji, dzię­ki cze­mu umie­jęt­no­ści, w jakie wypo­sa­ża nauka filo­zo­fii są tymi, na któ­re zawsze jest zapotrzebowanie.

Opra­co­wa­ła Alek­san­dra Miloradović-Tabak


Źró­dło: https://ceoworld.biz/2020/09/05/5‑reasons-why-ceos-should-consider-studying-philosophy/

 

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy