Wydarzenia

Dni Tischnerowskie w Gdańsku

Zapraszamy na Dni Tischnerowskie w Gdańsku, poświęcone współczesnej recepcji myśli Józefa Tischnera. Spotkania mają stać się okazją, by twórczo odnieść się do tematów tischnerowskiej filozofii, rozwijać ją, odsłaniać jej nieoczekiwane znaczenia, a także przekraczać wszędzie tam, gdzie wymaga tego współczesność.

Zapisz się do naszego newslettera

Tego­rocz­nym tema­tem Dni Tisch­ne­row­skich w ECS będzie spo­tka­nie z Innym – zarów­no w kon­tek­ście naszych codzien­nych rela­cji z dru­gim czło­wie­kiem, jak też w kon­tek­ście spo­łecz­nym – trud­nej inno­ści, któ­ra poja­wia się pod posta­cią wyklu­czeń, bie­dy i nie­spra­wie­dli­wo­ści. Punk­tem odnie­sie­nia uczy­nić chce­my tisch­ne­row­ską wyobraź­nię i wraż­li­wość, tak potrzeb­ne dzi­siej­szej Pol­sce i Euro­pie. To z nich bowiem wyni­ka­ją naj­waż­niej­sze moty­wy tej myśli, a jed­no­cze­śnie wyzwa­nia, przed któ­ry­mi sta­je­my – otwar­cie na dru­gie­go czło­wie­ka, sza­cu­nek wobec jego inno­ści, a tak­że humor pozwa­la­ją­cy na dystans wobec sie­bie i zakwe­stio­no­wa­nie pew­ni­ków, któ­re nazbyt czę­sto przy­sła­nia­ją nam praw­dę o świe­cie, w któ­rym żyje­my. Orga­ni­za­to­ra­mi przed­się­wzię­cia są Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści oraz Insty­tut Kaszub­ski, przy współ­pra­cy ze Sta­cją Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści w Gdań­sku i Dusz­pa­ster­stwem Śro­do­wisk Twór­czych.

Program

ter­min | 9–10 kwiet­nia 2017
miej­sce | ECS, pl. Soli­dar­no­ści 1
wstęp | wol­ny

9 kwiet­nia, nie­dzie­la | godz. 12.00
LITURGIA
Kościół św. Jana

9 kwiet­nia, nie­dzie­la | godz. 17.00
ROZMOWYKS. JÓZEFEM TISCHNEREM. KOŚCIÓŁ, WIARA, RELIGIA | film dok.
ECS, audy­to­rium

Po raz pierw­szy w Gdań­sku pre­zen­to­wać będzie­my film doku­men­tal­ny w reż. Ewe­li­ny Puczek, na któ­ry skła­da­ją się roz­mo­wy z ks. Józe­fem Tisch­ne­rem pro­wa­dzo­ne przez reali­za­tor­kę w latach 90. na ante­nie kato­wic­kie­go ośrod­ka TVP.

9 kwiet­nia, nie­dzie­la | godz. 18.00
INNY, SPOTKANIE, SOLIDARNOŚĆ | deba­ta
ECS, audy­to­rium

Punk­tem wyj­ścia do dys­ku­sji o tisch­ne­row­skiej filo­zo­fii dia­lo­gu i współ­cze­snych wyzwa­niach, jakie inność ze sobą nie­sie, będzie naj­now­sza książ­ka ks. Tisch­ne­ra Inny. Ese­je o spo­tka­niu. Skła­da­ją się na nią ostat­nie ese­je napi­sa­ne przez ks. Tisch­ne­ra, sta­no­wią­ce kon­ty­nu­ację jego słyn­nej filo­zo­fii dra­ma­tu.

uczest­ni­cy:
Woj­ciech Bono­wicz, poeta, autor bio­gra­fii ks. Tisch­ne­ra i wydaw­ca jego pism
ks. dr Krzysz­tof Nie­dał­tow­ski, teo­log i filo­zof, dusz­pa­sterz śro­do­wisk twór­czych
dr Jacek Koł­tan (pro­wa­dze­nie deba­ty), filo­zof, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. nauko­wych ECS
prof. dr hab. Doro­ta Ran­cew-Siko­ra, socjo­loż­ka, Uni­wer­sy­tet Gdańsk

10 kwiet­nia, ponie­dzia­łek | godz. 17.00
SZKOŁY TISCHNEROWSKIE | spo­tka­nie
ECS, sala wystaw cza­so­wych

Kazi­mierz Tisch­ner przed­sta­wi pro­jekt edu­ka­cyj­ny Rodzi­ny Szkół Tisch­ne­row­skich i opo­wie o wyzwa­niach, któ­re sta­ją dziś przed tą ini­cja­ty­wą w związ­ku z reor­ga­ni­za­cją szkol­nic­twa w Pol­sce.

uczest­ni­cy:
Bar­ba­ra Ban­do­ła, dyrek­tor­ka Gim­na­zjum nr 2 w Woli
Sła­wo­mir Nie­wczas, nauczy­ciel w II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Wał­czu
Prze­my­sław Łagosz, dyrek­tor Zespo­łu Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Szo­pie
Kazi­mierz Tisch­ner (pro­wa­dze­nie spo­tka­nia), pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Dro­ga­mi Tisch­ne­ra”

10 kwiet­nia, ponie­dzia­łek | godz. 18.30
SOLIDARNIE PRZECIW BIEDZIE | deba­ta
ECS, sala wystaw cza­so­wych

Bie­da, wyklu­cze­nie, zepchnię­cie na mar­gi­nes spo­łecz­ny to przy­kła­dy trud­nej kon­fron­ta­cji z Inno­ścią. Pod­czas deba­ty dys­ku­to­wać będzie­my o zja­wi­sku nie­rów­no­ści odno­sząc się do nowe­go Rapor­tu ECS Soli­dar­nie prze­ciw bie­dzie (→ wię­cej).

uczest­ni­cy:
dr Mar­cin Borycz­ko, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski
prof. Krzysz­tof Frysz­tac­ki, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski
prof. Maria Men­del, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski
prof. Anna Michal­ska, socjo­loż­ka, Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu
Piotr Olech (pro­wa­dze­nie deba­ty), Urząd Miej­ski w Gdań­sku

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy