Artykuł Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Kto jest twoim autorytetem? – scenariusz lekcji dla klas IVVI szkoły podstawowej

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 4 (34), s. 49. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


Cele:

Ucznio­wie potra­fią wska­zać swo­je autorytety.
Ucznio­wie dostrze­ga­ją zale­ty czer­pa­nia wzor­ców z autorytetów.
Ucznio­wie rozu­mie­ją zagro­że­nie bez­kry­tycz­ne­go pod­po­rząd­ko­wa­nia się autorytetom.
Ucznio­wie rozu­mie­ją, że powin­ni dążyć do samo­dziel­ne­go roz­strzy­ga­nia spraw moralnych.

Materiały:

Tekst baj­ki

Metody i formy pracy:

Burza mózgów
Czy­ta­nie tekstu
Wgląd (samo­ob­ser­wa­cja)
Dyskusja
Eks­pe­ry­ment myślowy

Przebieg lekcji:

Czy­ta­my tekst baj­ki J.C. Ander­se­na Nowe sza­ty cesarza.

Przykładowe pytania do tekstu:

Kto był naj­głup­szy w królestwie?
Kto był naj­mą­drzej­szy w królestwie?
Dla­cze­go cesarz dał się oszu­kać, choć był władcą?
Dla­cze­go nikt nie czuł się pew­ny, że zasłu­gu­je na swój urząd?
Czy pod­da­ni powin­ni bez­kry­tycz­nie słu­chać króla?
Kto miał naj­więk­szy auto­ry­tet w kró­le­stwie i czy na nie­go zasługiwał?
Dla­cze­go tyl­ko dziec­ko powie­dzia­ło to, co widzi naprawdę?
Czy ktoś, kto ma wła­dzę, auto­ma­tycz­nie zysku­je autorytet?
Jak odróż­nić oszu­sta od eks­per­ta w danej dziedzinie?

Ćwiczenie 1

Nakreśl syl­wet­kę oso­by, któ­ra mogła­by być two­im auto­ry­te­tem. Jakie ma cechy, czym się szcze­gól­nie wyróż­nia? W czym mogła­by ci doradzać?

Nakreśl syl­wet­kę oso­by, któ­ra nie mogła­by być two­im auto­ry­te­tem. Jakie ma cechy, co ją dys­kre­dy­tu­je w two­ich oczach?

Dyskusja:

Co to zna­czy mieć autorytet?
Co to zna­czy stra­cić autorytet?
Co to zna­czy nad­uży­wać swo­je­go autorytetu?
Czy auto­ry­tet to zawsze ekspert?
Czy moż­na być auto­ry­te­tem we wszystkim?
Dla­cze­go nie­któ­rzy ludzie chcą być auto­ry­te­tem dla innych?
Czy nale­ży brać pod uwa­gę zda­nie innych ludzi?
Dla­cze­go nie­któ­rzy ludzie cał­ko­wi­cie opie­ra­ją się na autorytetach?
Czy może być to pomoc­ne i wzbo­ga­cić naszą wiedzę ?
Czy może być to niebezpieczne?
Kie­dy nale­ży słu­chać autorytetu?
Czy słu­cha­nie auto­ry­te­tów nisz­czy naszą wolność?
W jakich kwe­stiach powin­ni­śmy sami być dla sie­bie autorytetem?
Czy to mądre nie słu­chać się w niczym niko­go, pole­gać we wszyst­kim na sobie?
Jak dobrze dobrać swo­je autorytety?
Czy nale­ży się buntować?

Eksperyment myślowy

Jest rok 2050. Wsku­tek nagro­ma­dze­nia wie­lu sprzecz­nych infor­ma­cji i poglą­dów na świe­cie oraz mno­że­nia się fake new­sów oraz fał­szy­wych spe­cja­li­stów naukow­cy skon­stru­owa­li apa­rat do odsie­wa­nia eks­per­tów od oszu­stów. Jakie para­me­try powin­na zmie­rzyć u kan­dy­da­tów ta apa­ra­tu­ra? Może to być np. poziom wie­dzy, praw­do­mów­ność, spój­ność czy­nów z gło­szo­ny­mi poglą­da­mi itp.

Chęt­ni mogą nary­so­wać pro­jekt takie­go urządzenia.


PDF sce­na­riu­sza do pobrania


Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska – Absol­went­ka filo­zo­fii teo­re­tycz­nej KUL oraz histo­rii UMCS, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. B. Chro­bre­go w Lubli­nie. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: dydak­ty­ka filo­zo­fii, ety­ka śro­do­wi­sko­wa i bio­ety­ka. Poza filo­zo­fią pasjo­nu­je ją taniec współ­cze­sny, któ­ry w wol­nych chwi­lach inten­syw­nie uprawia.

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­ska.

 

< Powrót do spi­su tre­ści numeru.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy