Artykuł Filozofia w szkole

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Kto jest twoim autorytetem? – scenariusz lekcji dla klas IVVI szkoły podstawowej

Zapisz się do naszego newslettera

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 4 (34), s. 49. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


Cele:

Ucznio­wie potra­fią wska­zać swo­je auto­ry­te­ty.
Ucznio­wie dostrze­ga­ją zale­ty czer­pa­nia wzor­ców z auto­ry­te­tów.
Ucznio­wie rozu­mie­ją zagro­że­nie bez­kry­tycz­ne­go pod­po­rząd­ko­wa­nia się auto­ry­te­tom.
Ucznio­wie rozu­mie­ją, że powin­ni dążyć do samo­dziel­ne­go roz­strzy­ga­nia spraw moral­nych.

Materiały:

Tekst baj­ki

Metody i formy pracy:

Burza mózgów
Czy­ta­nie tek­stu
Wgląd (samo­ob­ser­wa­cja)
Dys­ku­sja
Eks­pe­ry­ment myślo­wy

Przebieg lekcji:

Czy­ta­my tekst baj­ki J.C. Ander­se­na Nowe sza­ty cesa­rza.

Przykładowe pytania do tekstu:

Kto był naj­głup­szy w kró­le­stwie?
Kto był naj­mą­drzej­szy w kró­le­stwie?
Dla­cze­go cesarz dał się oszu­kać, choć był wład­cą?
Dla­cze­go nikt nie czuł się pew­ny, że zasłu­gu­je na swój urząd?
Czy pod­da­ni powin­ni bez­kry­tycz­nie słu­chać kró­la?
Kto miał naj­więk­szy auto­ry­tet w kró­le­stwie i czy na nie­go zasłu­gi­wał?
Dla­cze­go tyl­ko dziec­ko powie­dzia­ło to, co widzi napraw­dę?
Czy ktoś, kto ma wła­dzę, auto­ma­tycz­nie zysku­je auto­ry­tet?
Jak odróż­nić oszu­sta od eks­per­ta w danej dzie­dzi­nie?

Ćwiczenie 1

Nakreśl syl­wet­kę oso­by, któ­ra mogła­by być two­im auto­ry­te­tem. Jakie ma cechy, czym się szcze­gól­nie wyróż­nia? W czym mogła­by ci dora­dzać?

Nakreśl syl­wet­kę oso­by, któ­ra nie mogła­by być two­im auto­ry­te­tem. Jakie ma cechy, co ją dys­kre­dy­tu­je w two­ich oczach?

Dyskusja:

Co to zna­czy mieć auto­ry­tet?
Co to zna­czy stra­cić auto­ry­tet?
Co to zna­czy nad­uży­wać swo­je­go auto­ry­te­tu?
Czy auto­ry­tet to zawsze eks­pert?
Czy moż­na być auto­ry­te­tem we wszyst­kim?
Dla­cze­go nie­któ­rzy ludzie chcą być auto­ry­te­tem dla innych?
Czy nale­ży brać pod uwa­gę zda­nie innych ludzi?
Dla­cze­go nie­któ­rzy ludzie cał­ko­wi­cie opie­ra­ją się na auto­ry­te­tach?
Czy może być to pomoc­ne i wzbo­ga­cić naszą wie­dzę ?
Czy może być to nie­bez­piecz­ne?
Kie­dy nale­ży słu­chać auto­ry­te­tu?
Czy słu­cha­nie auto­ry­te­tów nisz­czy naszą wol­ność?
W jakich kwe­stiach powin­ni­śmy sami być dla sie­bie auto­ry­te­tem?
Czy to mądre nie słu­chać się w niczym niko­go, pole­gać we wszyst­kim na sobie?
Jak dobrze dobrać swo­je auto­ry­te­ty?
Czy nale­ży się bun­to­wać?

Eksperyment myślowy

Jest rok 2050. Wsku­tek nagro­ma­dze­nia wie­lu sprzecz­nych infor­ma­cji i poglą­dów na świe­cie oraz mno­że­nia się fake new­sów oraz fał­szy­wych spe­cja­li­stów naukow­cy skon­stru­owa­li apa­rat do odsie­wa­nia eks­per­tów od oszu­stów. Jakie para­me­try powin­na zmie­rzyć u kan­dy­da­tów ta apa­ra­tu­ra? Może to być np. poziom wie­dzy, praw­do­mów­ność, spój­ność czy­nów z gło­szo­ny­mi poglą­da­mi itp.

Chęt­ni mogą nary­so­wać pro­jekt takie­go urzą­dze­nia.


PDF sce­na­riu­sza do pobra­nia


Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska – Absol­went­ka filo­zo­fii teo­re­tycz­nej KUL oraz histo­rii UMCS, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. B. Chro­bre­go w Lubli­nie. Zain­te­re­so­wa­nia nauko­we: dydak­ty­ka filo­zo­fii, ety­ka śro­do­wi­sko­wa i bio­ety­ka. Poza filo­zo­fią pasjo­nu­je ją taniec współ­cze­sny, któ­ry w wol­nych chwi­lach inten­syw­nie upra­wia.

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­ska.

 

< Powrót do spi­su tre­ści nume­ru.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy