Kandydat Praca

Dr filozofii, mgr sztuki z Krakowa

Szanowni Pracodawcy, doskonała okazja, by zatrudnić Panią doktor filozofii i magister sztuki, absolwentkę: Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Zachę­camy zarówno pra­co­daw­ców, jak i kandy­datów na pra­cown­ików do przesyła­nia ogłoszeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.


Opis kom­pe­tencji: dr filo­zofii, mgr sztu­ki, ukońc­zone stu­dia: ASP (Malarst­wo-mag­is­ter­skie), UPJPII (Filo­zofia-dok­toranck­ie, Filo­zofia, Ety­ka i Wiedza o kul­turze-pody­plo­mowo), UP (ped­a­gogi­ka-pody­plo­mowo), obszar zain­tere­sowań: ety­ka, este­ty­ka, sztu­ka, ped­a­gogi­ka

Oczeki­wa­nia:  możli­wość roz­wo­ju zain­tere­sowań, dyskusji, pra­cy dydak­ty­cznej z młodzieżą lub dorosły­mi

Kon­takt: Graży­na Bilik, Kraków, tel: 608 312 196

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy