LSF Wydarzenia

2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” w Czorsztynie

Nie masz jeszcze pomysłu na wakacje? Zapraszamy na 2. Letnią Szkołę „Filozofuj!”. W tym roku – podobnie jak w poprzednim – będziemy się ćwiczyć w porządnym, tzn. krytycznym i logicznym, myśleniu, ale tym razem naszymi duchowymi przewodnikami będą mistrzowie ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, których postacie i sposób filozofowania przybliżą nam wybitni znawcy Szkoły: prof. Anna Brożek i prof. Ryszard Kleszcz. 5–12 sierpnia w Czorsztynie, na pograniczu Gorców i Pienin. Dużo filozofii, jeszcze więcej słońca i świeżego powietrza oraz pięknej przyrody! Nie może Cię tam zabraknąć. Ilość miejsc (coraz bardziej) ograniczona.

Zapisz się do naszego newslettera

Redakc­ja „Filo­zo­fuj!” po bard­zo pozy­ty­wnych doświad­czeni­ach z zeszłego roku orga­nizu­je 2. Let­nią Szkołę „Filo­zo­fuj!”. W tym roku nasza szkoła poświę­cona będzie dziedz­ictwu Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej. Gość­mi spec­jal­ny­mi będą wybit­ni znaw­cy tem­aty­ki – prof. Anna Brożek z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego i prof. Ryszard Kleszcz z Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. 2. LSF odbędzie się w dni­ach 5–12 sierp­nia w miejs­cowoś­ci Kluszkow­ce (gmi­na Czorsz­tyn), położonej nad brzegiem Jezio­ra Czorsz­tyńskiego, w bliskim sąsiedztwie Gor­cza­ńskiego i Pienińskiego Parku Nar­o­dowego. W pro­gramie szkoły będą zaję­cia dydak­ty­czne prowad­zone przez naszych goś­ci oraz redak­torów „Filo­zo­fuj!” oraz piesze wyciecz­ki górskie, zwiedzanie okolicznych atrakcji turysty­cznych, plażowanie, mecze pił­ki siatkowej i nożnej a nade wszys­tko niekończące się dyskus­je 🙂 . Otwier­amy zapisy. Zachę­camy do szy­bkiego nadsyła­nia zgłoszeń, ponieważ licz­ba dostęp­nych miejsc jest moc­no ogranic­zona.

Relację z 1. LSF możecie poczytać > tutaj. Przeczytaj i wybierz się na wakacyjną przygodę z filozofią.

Temat

Szkoła Lwows­ka-Warsza­wska jest fenomen­em w his­torii pol­skiej nau­ki, fenomen­em na skalę świa­tową. Nieste­ty w przestrzeni pub­licznej a także w pro­gramie edukacji infor­ma­cji na tem­at SL‑W wciąż jest zbyt mało. Chce­my ten stan choć trochę zmienić i dlat­ego 2. LSF poświę­camy tej tem­atyce. Czym była Szkoła Lwowsko-Warsza­wska i na czym pole­ga jej fenomen? Kim byli jej twór­cy i co im zawdz­ięcza­my? A także, jak jej dziedz­ict­wo może wpłynąć na nasze codzi­enne życie dzisi­aj? Wokół tego wszys­tkiego będzie się  „krę­cić” nasza tegorocz­na szkoła. Tego wszys­tkiego na niej się dowiecie i o tym wszys­tkim będziecie mieli możli­wość podysku­tować z wybit­ny­mi znaw­ca­mi SL‑W a także z jej miłośnika­mi i duchowy­mi spad­ko­bier­ca­mi – redakcją „Filo­zo­fuj!”.

A jeśli już ter­az chce­cie dowiedzieć się co nieco o Szkole Lwowsko-Warsza­wskiej to zaprasza­my do lek­tu­ry książ­ki, którą wydal­iśmy:


Program 2. LSF

Edukac­ja

Zaję­cia dydak­ty­czne będą miały dwo­ja­ki charak­ter – his­to­ryczny i prob­le­mowo-prak­ty­czny.

Poz­namy his­torię wspól­no­ty uczonych, której początek dał Kaz­imierz Twar­dows­ki. Zaz­na­jomimy się z syl­wetka­mi filo­zofów i logików reprezen­tu­ją­cych tę for­ma­cję oraz zdobędziemy wiedzę o osiąg­nię­ci­ach szkoły, na którą swego cza­su zwró­cone były  oczy przed­staw­icieli całego świa­ta nau­ki, w szczegól­noś­ci tych, którzy na co dzień pra­cow­ali nad zagad­nieni­a­mi związany­mi z logiką czy filo­zofią języ­ka.

Pod­czas zajęć prak­ty­cznych zmierzymy się z zagad­nieni­a­mi, który­mi zaj­mowali się przed­staw­iciele szkoły. Pod okiem wybit­nych spec­jal­istów spróbu­je­my wypra­cow­ać własne rozwiąza­nia prob­lemów staw­ianych przez twór­ców SL‑W.

Zaję­cia każdego dnia będą odby­wać się dwóch blokach po 45 min.

Turysty­ka

Jeden dzień przez­naczymy na całod­niową wycieczkę do jask­iń lodowych na Słowacji.

Poza tym w propozy­cji mamy zdoby­cie szczytów takich jak:

  • Lubań (1225 m n.p.m.) w paśmie Gor­ców,
  • Trzy Korony (982 m n.p.m.) w paśmie Pienin Środ­kowych,
  • Tur­bacz (1310 m n.p.m.) w  paśmie Gor­ców (ze schro­niskiem),
  • Dur­basz­ka (934 m n.p.m.) w paśmie Małych Pienin (ze schro­niskiem).

W przy­pad­ku dobrej pogody pro­ponu­je­my również pieszą wycieczkę przez wąwóz Homole oraz spac­er wzdłuż Duna­j­ca do Czer­wonego Klasz­toru – XIV w. kom­plek­su klasz­tornego, z którego znana jest miejs­cowość słowac­ka o tej samej nazwie, położona u pod­nóża Trzech Koron (najbardziej znanego szczy­tu pas­ma Pienin).

Rozry­wka

  • rejs statkiem „Biała Dama” po Jeziorze Czorsz­tyńskim,
  • zwiedzanie zamków w Niedz­i­cy i Czorsz­tynie,
  • zjazd torem saneczkowym na górze Wdżar,
  • mecz pił­ki nożnej i siatkowej z redakcją „Filo­zo­fuj!”,
  • ogniska i biesi­ady filo­zoficzne,
  • plażowanie, row­er­ki wodne, siatkówka plażowa.

Miejsce

Miejs­cowość: Kluszkow­ce położone są nad Jeziorem Czorsz­tyńskim, u samego pod­nóża Góry Wdżar, na którą dostać się moż­na wyciągiem krze­sełkowym. Zna­j­du­ją się pomiędzy dwoma parka­mi – Gor­cza­ńskim oraz Pienińskim Parkiem Nar­o­dowym. W pobliżu zna­j­du­ją się dwie śred­niowieczne warown­ie, z których pier­wsza ulokowana jest w Czorsz­tynie (sąsiadu­ją­cym z miejs­cowoś­cią), nato­mi­ast dru­ga mieś­ci się w Niedz­i­cy, do której przepraw­ić się moż­na przez jezioro kur­su­ją­cy­mi co pół godziny gon­do­la­mi. Kluszkow­ce otoc­zone są lasa­mi i pola­mi, gdzie wypasają się owce, z których mle­ka wyt­warza się ser, dostęp­ny w wielu usy­tuowanych w miejs­cowoś­ci bacówkach.

Zak­wa­terowanie

Pen­sjonat Wol­s­ki, Miz­er­na 114, 34–440 Czorsz­tyn


Zapisy

Kto może się zapisać na 2LSF? Uczniowie szkół gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych, stu­den­ci wszys­t­kich kierunk­ów i dok­toran­ci innych kierunk­ów niż filo­zofia.

Koszt udzi­ału w 2LSF (7 dni poby­tu + całodzi­enne wyży­wie­nie + pro­gram) to 934,15 zł + 23% VAT = 1149 zł.

Ilość miejsc: 20

Zapisy przyj­mu­je­my do 30 czer­w­ca (nabór uzu­peł­ni­a­ją­cy), chy­ba że lim­it miejsc zostanie wycz­er­pa­ny wcześniej. Oso­by zak­wal­i­fikowane powiadomimy e‑mailem. Poprosimy w nim o ostate­czną rez­erwację, co będzie wyma­gało wpłaty kaucji w wysokoś­ci 200 zł. Wszys­tkie infor­ma­c­je o sposo­bie zapłaty będą podane w mailu.

Aby się zapisać na 2LSF, należy wysłać na adres redakcja@filozofuj.eu zgłosze­nie, które zaw­iera wypełniony for­mu­la­rz zgłoszenia (moż­na go pobrać > tutaj) oraz zdję­cie.


Goście specjalni

Wybit­ni spec­jal­iś­ci, umieją­cy wiedzę przekazać w sposób przys­tęp­ny.

Prof. dr hab. Anna Brożek – filo­zof, pianist­ka, teo­re­tyk muzy­ki, pro­fe­sor w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, członek Akademii Młodych Uczonych PAN. Zaj­mu­je się semi­o­tyką log­iczną, metodologią, his­torią filo­zofii pol­skiej oraz teorią i his­torią muzy­ki. Autor­ka 9 książek, w tym Pyta­nia i odpowiedzi (2007), Kaz­imierz Twar­dows­ki we Lwowie (2009), Teo­ria imper­aty­wów (2012); współredak­tor­ka książek Fenomen Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej (2016), Tra­di­tion of the Lvov-War­saw School. Ideas and Con­tin­u­a­tions (2016), The Sig­nif­i­cance of the Lvov-War­saw School in Euro­pean Cul­ture (2017). Hob­by – muzy­ka kam­er­al­na, podróże po Polsce i Europie.

Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – absol­went prawa i filo­zofii, pro­fe­sor zwycza­jny, pra­cown­ik Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego. Zain­tere­sowa­nia naukowe: prob­lematy­ka racjon­al­noś­ci, jej kry­te­ria i pod­stawy; Szkoła Lwowsko-Warsza­wska; metafilo­zofia (m. in. relac­ja filo­zofia – nau­ka, metody filo­zofii); wybrane zagad­nienia filo­zofii religii (m.in. racjon­al­ność przekon­ań religi­jnych, prob­lem wszech­mo­cy, język religi­jny). Prowadzi zaję­cia z: epis­te­mologii, filo­zofii anal­i­ty­cznej, filo­zofii religii, metodologii nauk. Hob­by: wsze­lakie książ­ki z zakre­su filo­zofii, his­to­ria najnowsza, turysty­ka tatrza­ńs­ka, sport, selek­ty­wnie poez­ja i lit­er­atu­ra, wędrów­ki po mias­tach, kolekcjonowanie planów miast. Ulu­bione mias­ta: Lwów, Sopot, Paryż, Pra­ga, Rzym, Wilno, Nowy Jork, Zakopane.


Załoga F

Poczet tych osób z naszej redakcji, czyli „Zało­gi F”, którzy stanow­ić będą kadrę 2. LSF:

Celi­na Gło­gows­ka – sekre­tarz redakcji „Filo­zo­fuj!”. Dok­toran­t­ka filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Szczecińskim. Ped­a­gog z zamiłowa­nia i wyk­sz­tałce­nia. Pra­cow­ała z młodzieżą w wieku gim­naz­jal­nym, liceal­nym i aka­demickim. Zakochana w mis­trzu Twar­dowskim i jego idei „porząd­nego myśle­nia i porząd­nego dzi­ała­nia”. Ideały te, nieu­dol­nie, stara się wcielać w życie.

Artur Kosec­ki – dok­torant w zakładzie Ontologii i Filo­zofii Anal­i­ty­cznej Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego. Zain­tere­sowa­nia naukowe: his­to­ria filo­zofii anal­i­ty­cznej, ontolo­gia, filo­zofia umysłu, filo­zofia kog­ni­ty­wisty­ki. Poza nauką intere­su­je się wyś­ciga­mi kolarski­mi oraz lit­er­aturą w każdej postaci.

Robert Kryńs­ki – absol­went filo­zofii, twór­ca por­talu Aca­d­e­mi­con, redak­tor i wydaw­ca. Entuz­jas­ta pop­u­laryza­cji filo­zofii i ama­tor pił­ki nożnej.

 

Bar­tosz Kurkows­ki – stu­dent drugiego roku ekonomii na Uni­w­er­syte­cie Eko­nom­icznym w Poz­na­niu. Pasjonat filo­zofii jako poszuki­wa­nia i rozważa­nia „prawdy ogól­nej”, co prze­jaw­ia się głównie w oso­bistych prze­myśle­ni­ach i czer­pa­niu inspiracji z rozmów z innych ludź­mi, muzy­ki, poezji, książek i Inter­ne­tu. Zain­tere­sowany kwes­t­i­a­mi społeczny­mi – z poczu­cia obow­iązku, i ontologią – gdyż to pod­stawa wszys­tkiego. Inne hob­by to wędrów­ki górskie od schro­niska do schro­niska i dłu­godys­tan­sowe wyciecz­ki rowerowe. W redakcji pełni rolę koor­dy­na­to­ra wolon­tariatu oraz odpowia­da za Klub „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu.

Maria Łojek-Kurzętkows­ka — dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Absol­wen­t­ka studiów mag­is­ter­s­kich Prac­ti­cal Ethics: Bioethics, the Envi­ron­ment and the Fou­da­tions of Law na Uni­ver­si­ty of York w Wielkiej Bry­tanii. Pasjonat­ka i autor­ka pro­jek­tów eduka­cyjnych, pop­u­laryza­tor­ka sztu­ki deba­towa­nia i tutoringu. Zain­tere­sowa­nia: tworze­nie i oglą­danie filmów, wyciecz­ki górskie, muzy­ka.

Natalia Mar­ci­nows­ka – absol­wen­t­ka filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim, obec­nie współpracu­je naukowo z Europe­jskim Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Jako członk­i­ni redakcji „Filo­zo­fuj!” zaj­mu­je się współor­ga­ni­zowaniem debat w Gdańsku. Pry­wat­nie skrzy­pacz­ka, miłośnicz­ka gór i dobrych książek.

Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka – absol­wen­t­ka his­torii UMCS i filo­zofii teo­re­ty­cznej KUL, nauczy­ciel­ka ety­ki w Szkole Pod­sta­wowej im. B. Chro­brego w Lublin­ie. Redak­tor­ka dzi­ału Filo­zofia dla dzieci w mag­a­zynie „Filo­zo­fuj!”. Zain­tere­sowa­nia naukowe: dydak­ty­ka filo­zofii, ety­ka środowiskowa i bioe­ty­ka. Poza filo­zofią pasjonu­je ją taniec współczes­ny, który w wol­nych chwilach inten­sy­wnie upraw­ia.

Łukasz Szostak – absol­went skan­dy­naw­isty­ki oraz dzi­en­nikarst­wa i komu­nikacji społecznej na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Swo­je ilus­trac­je pub­likował m.in. w: „Bra­vo Sport”, „Gaze­cie Wybor­czej”, „Live and Trav­el”. Członek Sto­warzyszenia Pol­s­kich Artys­tów Karykatu­ry. Lau­re­at nagrody głównej w konkur­sie: „Poli­ty­ka w karykaturze. Prawdzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi”. W wol­nych chwilach upraw­ia Heavy Met­al. W „Filo­zo­fuj!” ilus­tru­je artykuły.

Mał­gorza­ta Szostak – dok­toran­t­ka na Wydziale Filo­log­icznym oraz absol­wen­t­ka filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim. Spec­jal­izu­je się w metodologii badań językoz­naw­czych oraz zaj­mu­je się lit­er­aturą koń­ca XIX i początku XX wieku. Miesz­ka na wsi, gdzie zbiera, warzy, suszy i przetwarza okoliczne zioła. Filar redakcji „Filo­zo­fuj!” w zakre­sie oce­ny mery­to­rycznej, pop­u­laryza­torskiej i językowej tek­stów.

Artur Szut­ta – filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Autor książ­ki „Oby­wa­tel­skie nieposłuszeńst­wo. Pró­ba określe­nia poję­cia”, Sem­per, Warsza­wa 2011. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną. Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!”.

Natasza Szut­ta – filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w etyce i psy­chologii moral­noś­ci. Pas­je: lit­er­atu­ra, muzy­ka, góry i nade wszys­tko swo­je dzieci.


Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy