Antropologia Nowości wydawnicze

Dwudziesty drugi numer „Filozofuj!”: Kim jest osoba? już w salonikach prasowych

Czasopismo popularyzujące filozofię.
W salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można już nabyć dwudziesty drugi numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Kim jest osoba? Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Anna Kra­jew­ska, Artur Szutta


Dro­dzy Czytelnicy,

wszy­scy zna­my z języ­ka potocz­ne­go roz­róż­nie­nie mię­dzy kimś a czymś. Wie­my dosko­na­le, kie­dy pytać „co to?”, a kie­dy „kto to?”. Czy zasta­na­wia­li­ście się jed­nak kie­dyś, co tak napraw­dę kry­je się za sło­wem „ktoś”? Czy może, patrząc w lustro, pyta­li­ście sie­bie, jak to jest, że za tym spoj­rze­niem kry­je się jak­że inna od pustej mate­rii rze­czy­wi­stość, posia­da­ją­ca wła­sne wnę­trze, zdol­na do myśle­nia o sobie i świe­cie, posia­da­ją­ca wła­sne pla­ny i pra­gnie­nia. W filo­zo­fii tego rodza­ju rze­czy­wi­stość okre­śla­na jest mia­nem osoby.

Jest to tajem­ni­czy byt i choć oso­bo­wy spo­sób ist­nie­nia wyda­je się być bar­dzo dobrze zna­ny każ­de­mu z nas, i to od nie­mal począt­ków nasze­go ist­nie­nia, wciąż wią­że się z nim wię­cej zna­ków zapy­ta­nia niż pew­nych odpo­wie­dzi. Co to zna­czy być oso­bą? Czy tyl­ko my, ludzie, jeste­śmy oso­ba­mi (przy­naj­mniej pośród istot cie­le­snych)? Czy aby być oso­bą, trze­ba mieć nie­ma­te­rial­ną duszę? Czy też może wystar­czy skom­po­no­wać ele­men­ty mate­rii w jakiś skom­pli­ko­wa­ny spo­sób, aby wyło­ni­ła się z nich isto­ta samo­świa­do­ma? Jeśli to dru­gie, to czy będzie­my potra­fi­li two­rzyć maszy­ny, któ­re będą oso­ba­mi? Czy two­rze­nie takich osób-maszyn nie było­by czymś nieetycznym?

Poję­cie oso­by ma też wiel­kie zna­cze­nie moral­ne. „Ktoś” to nie jest zwy­kła rzecz, któ­rą moż­na sobie wziąć i zro­bić z nią, co się chce. Uzmy­sło­wie­nie sobie, że naprze­ciw­ko nas stoi samo­świa­do­ma isto­ta, auto­ma­tycz­nie nie­ja­ko wzy­wa nas do oka­za­nia jej sza­cun­ku. Zda­niem wie­lu jedy­ną wła­ści­wą moral­nie posta­wą wzglę­dem oso­by jest miłość rozu­mia­na jako pra­gnie­nie dobra dla niej. Co decy­du­je o tym, że oso­bom nale­ży się sza­cu­nek i miłość? Na czym pole­ga cen­ność oso­bo­we­go ist­nie­nia? Czy powin­ność ta jest jedy­nie wytwo­rem naszej kul­tu­ry, ewo­lu­cji, czy może być czymś głę­biej zako­rze­nio­nym w świe­cie odwiecz­nych, albo raczej ponad­cza­so­wych, wartości?

Oso­bom przy­słu­gu­ją okre­ślo­ne pra­wa. Dla­te­go teo­re­tycz­na dys­ku­sja nad poję­ciem oso­by ma rów­nież w tym sen­sie wymiar prak­tycz­ny o kolo­sal­nej wadze – kształ­tu­je pra­wo, a za jego pośred­nic­twem naszą rze­czy­wi­stość, i to w jej naj­bar­dziej fun­da­men­tal­nym wymia­rze. Kon­kret­ne roz­strzy­gnię­cia prze­ło­żą się na praw­ną ochro­nę życia kon­kret­nych indy­wi­du­ów bez wzglę­du na wiek, stan zdro­wia itd. lub brak takiej ochrony.

Do reflek­sji nad tymi i inny­mi kwe­stia­mi zapra­sza­my Was w już dwu­dzie­stym dru­gim nume­rze „Filo­zo­fuj!”. W kolej­nych arty­ku­łach nasi auto­rzy zasta­na­wia­ją się nad róż­ny­mi zna­cze­nia­mi sło­wa „oso­ba”: nad tym, co decy­du­je o tej dia­me­tral­nej róż­ni­cy mię­dzy oso­bą a inny­mi byta­mi; nad oso­bo­wym sta­tu­sem innych niż czło­wiek istot; nad etycz­nym wymia­rem i war­to­ścią oso­bo­we­go ist­nie­nia; jej duszą oraz szcze­gól­nym wymia­rem mię­dzy­oso­bo­wych relacji.

Oprócz tema­tycz­nych arty­ku­łów oczy­wi­ście nie brak naszych sta­łych dzia­łów: kur­su argu­men­ta­cji, ety­ki w lite­ra­tu­rze, eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go, pro­po­no­wa­nej lek­cji filo­zo­fii, gawę­dy o języ­ku, filo­zo­ficz­nej saty­ry, filo­zo­fii w fil­mie czy też filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki w posta­ci krzy­żów­ki i filo­zo­ficz­nych żar­tów. Mamy nadzie­ję, że lek­tu­ra tego nume­ru „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was sta­no­wi­ła ucztę inte­lek­tu­al­ną. Zatem filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 4(22)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy