Antropologia Nowości wydawnicze

Dwudziesty drugi numer „Filozofuj!”: Kim jest osoba? już w salonikach prasowych

Czasopismo popularyzujące filozofię.
W salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można już nabyć dwudziesty drugi numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Kim jest osoba? Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Anna Kra­jew­ska, Artur Szutta


Dro­dzy Czytelnicy,

wszy­scy zna­my z języ­ka potocz­ne­go roz­róż­nie­nie mię­dzy kimś a czymś. Wie­my dosko­na­le, kie­dy pytać „co to?”, a kie­dy „kto to?”. Czy zasta­na­wia­li­ście się jed­nak kie­dyś, co tak napraw­dę kry­je się za sło­wem „ktoś”? Czy może, patrząc w lustro, pyta­li­ście sie­bie, jak to jest, że za tym spoj­rze­niem kry­je się jak­że inna od pustej mate­rii rze­czy­wi­stość, posia­da­ją­ca wła­sne wnę­trze, zdol­na do myśle­nia o sobie i świe­cie, posia­da­ją­ca wła­sne pla­ny i pra­gnie­nia. W filo­zo­fii tego rodza­ju rze­czy­wi­stość okre­śla­na jest mia­nem osoby.

Jest to tajem­ni­czy byt i choć oso­bo­wy spo­sób ist­nie­nia wyda­je się być bar­dzo dobrze zna­ny każ­de­mu z nas, i to od nie­mal począt­ków nasze­go ist­nie­nia, wciąż wią­że się z nim wię­cej zna­ków zapy­ta­nia niż pew­nych odpo­wie­dzi. Co to zna­czy być oso­bą? Czy tyl­ko my, ludzie, jeste­śmy oso­ba­mi (przy­naj­mniej pośród istot cie­le­snych)? Czy aby być oso­bą, trze­ba mieć nie­ma­te­rial­ną duszę? Czy też może wystar­czy skom­po­no­wać ele­men­ty mate­rii w jakiś skom­pli­ko­wa­ny spo­sób, aby wyło­ni­ła się z nich isto­ta samo­świa­do­ma? Jeśli to dru­gie, to czy będzie­my potra­fi­li two­rzyć maszy­ny, któ­re będą oso­ba­mi? Czy two­rze­nie takich osób-maszyn nie było­by czymś nieetycznym?

Poję­cie oso­by ma też wiel­kie zna­cze­nie moral­ne. „Ktoś” to nie jest zwy­kła rzecz, któ­rą moż­na sobie wziąć i zro­bić z nią, co się chce. Uzmy­sło­wie­nie sobie, że naprze­ciw­ko nas stoi samo­świa­do­ma isto­ta, auto­ma­tycz­nie nie­ja­ko wzy­wa nas do oka­za­nia jej sza­cun­ku. Zda­niem wie­lu jedy­ną wła­ści­wą moral­nie posta­wą wzglę­dem oso­by jest miłość rozu­mia­na jako pra­gnie­nie dobra dla niej. Co decy­du­je o tym, że oso­bom nale­ży się sza­cu­nek i miłość? Na czym pole­ga cen­ność oso­bo­we­go ist­nie­nia? Czy powin­ność ta jest jedy­nie wytwo­rem naszej kul­tu­ry, ewo­lu­cji, czy może być czymś głę­biej zako­rze­nio­nym w świe­cie odwiecz­nych, albo raczej ponad­cza­so­wych, wartości?

Oso­bom przy­słu­gu­ją okre­ślo­ne pra­wa. Dla­te­go teo­re­tycz­na dys­ku­sja nad poję­ciem oso­by ma rów­nież w tym sen­sie wymiar prak­tycz­ny o kolo­sal­nej wadze – kształ­tu­je pra­wo, a za jego pośred­nic­twem naszą rze­czy­wi­stość, i to w jej naj­bar­dziej fun­da­men­tal­nym wymia­rze. Kon­kret­ne roz­strzy­gnię­cia prze­ło­żą się na praw­ną ochro­nę życia kon­kret­nych indy­wi­du­ów bez wzglę­du na wiek, stan zdro­wia itd. lub brak takiej ochrony.

Do reflek­sji nad tymi i inny­mi kwe­stia­mi zapra­sza­my Was w już dwu­dzie­stym dru­gim nume­rze „Filo­zo­fuj!”. W kolej­nych arty­ku­łach nasi auto­rzy zasta­na­wia­ją się nad róż­ny­mi zna­cze­nia­mi sło­wa „oso­ba”: nad tym, co decy­du­je o tej dia­me­tral­nej róż­ni­cy mię­dzy oso­bą a inny­mi byta­mi; nad oso­bo­wym sta­tu­sem innych niż czło­wiek istot; nad etycz­nym wymia­rem i war­to­ścią oso­bo­we­go ist­nie­nia; jej duszą oraz szcze­gól­nym wymia­rem mię­dzy­oso­bo­wych relacji.

Oprócz tema­tycz­nych arty­ku­łów oczy­wi­ście nie brak naszych sta­łych dzia­łów: kur­su argu­men­ta­cji, ety­ki w lite­ra­tu­rze, eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go, pro­po­no­wa­nej lek­cji filo­zo­fii, gawę­dy o języ­ku, filo­zo­ficz­nej saty­ry, filo­zo­fii w fil­mie czy też filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki w posta­ci krzy­żów­ki i filo­zo­ficz­nych żar­tów. Mamy nadzie­ję, że lek­tu­ra tego nume­ru „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was sta­no­wi­ła ucztę inte­lek­tu­al­ną. Zatem filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 4(22)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy