Zapowiedzi wydawnicze

Dwudziesty dziewiąty numer „Filozofuj!”: Spory bioetyczne już od 3 września

filozofuj spory bioetyczne okladka
Od 3 września w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty dziewiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Spory bioetyczne. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

 

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: dr Mar­ta Soniewicka

Podzię­ko­wa­nia nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Patry­ko­wi Popław­skie­mu, Mar­cie Rat­kie­wicz-Siłuch, Mał­go­si Szo­stak, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Redak­to­rom języ­ko­wym: Mał­go­rza­cie Szo­stak, Oldze Tysz­ce, Justy­nie Grzesz­czuk, Gra­fi­kom: Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Zuzan­nie Boł­tryk, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Łuka­szo­wi Szo­sta­ko­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Woj­cie­cho­wi Pacior­ko­wi, Ali­cji Pie­tras, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Domi­ni­ce Sza­fran, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czytelnicy,

według nie­któ­rych roz­wa­ża­nia z zakre­su bio­ety­ki sta­no­wią prze­szko­dę dla roz­wo­ju nauki albo są jedy­nie czymś w rodza­ju zbęd­nej deko­ra­cji, któ­rą buja­ją­cy w obło­kach huma­ni­ści pró­bu­ją pod­stę­pem prze­my­cić do labo­ra­to­rium. Jed­nak wizja, że kon­se­kwen­cje postę­pu nauko­wo-tech­no­lo­gicz­ne­go są moral­nie neu­tral­ne, wyda­je się nie­zwy­kle naiw­na. W peł­ni wyka­zać to mogą jedy­nie filo­zo­fo­wie, loku­jąc pro­ble­my na sty­ku bio­lo­gii i medy­cy­ny w kon­tek­ście pogłę­bio­nych ana­liz moralnych.

Wie­my, że pozo­sta­wie­nie bio­ety­ki na ubo­czu naszych zain­te­re­so­wań, choć nie­zwy­kle wygod­ne, na dłuż­szą metę jest nie do zaak­cep­to­wa­nia. Mówiąc wprost: jeśli ktoś chce mieć inte­lek­tu­al­ny „świę­ty spo­kój”, to nie powi­nien zaj­mo­wać się filo­zo­fią. Trud­no zresz­tą prze­wi­dzieć, co będzie, jeśli pro­ble­my bio­etycz­ne „dosta­ną się” w nie­po­wo­ła­ne ręce. I lepiej, żeby­śmy nigdy nie mie­li oka­zji, aby się o tym prze­ko­nać. Tacy myśli­cie­le jak Leon Kass czy Paul Ram­sey zauwa­ża­ją, że roz­wa­ża­nia etycz­ne muszą bez­względ­nie poprze­dzać roz­wój bio­tech­no­lo­gii – wyzna­czać jego kie­run­ki i usta­na­wiać gra­ni­ce dopusz­czal­no­ści inge­ren­cji w ludz­kie życie. Bio­ety­ka nie jest zatem żad­nym luk­su­sem, ale po pro­stu koniecznością.

Z tych powo­dów, a tak­że za spra­wą decy­zji naszych Czy­tel­ni­ków, naj­now­szy numer poświę­ca­my spo­rom bio­etycz­nym, sku­pia­jąc się zwłasz­cza na trzech, któ­re uzna­li­śmy za naj­waż­niej­sze, a więc dys­ku­sjom na temat moral­nej dopusz­czal­no­ści abor­cji, euta­na­zji i mody­fi­ka­cji gene­tycz­nych. Każ­dy z tych pro­ble­mów ana­li­zo­wa­ny jest przez auto­rów, któ­rzy zaj­mu­ją wobec nie­go odmien­ne sta­no­wi­ska. W ten spo­sób chce­my nie tyl­ko zacho­wać obiek­ty­wizm i przed­sta­wić sze­ro­ką pale­tę pro­po­no­wa­nych odpo­wie­dzi, ale rów­nież zasy­gna­li­zo­wać, że rze­czo­wa dys­ku­sja w kwe­stiach bio­etycz­nych jest moż­li­wa i wca­le nie musi osią­gać tem­pe­ra­tu­ry wrzenia.

Zachę­ca­my tak­że do zapo­zna­nia się ze sta­ły­mi dzia­ła­mi cza­so­pi­sma. Będzie­cie mie­li oka­zję prze­czy­tać m.in. o słyn­nej książ­ce Motyl i ska­fan­der, eks­pe­ry­men­cie myślo­wym z „bia­łym świa­tem” w tle, rów­niach pochy­łych w spo­rach bio­etycz­nych, a tak­że recen­zję książ­ki Robi­na Dun­ba­ra, tekst o fil­mie Revo­lu­tio­na­ry Road oraz – last but not least – eks­klu­zyw­ny wywiad ze św. Augu­sty­nem. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 5(29)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ps. “Życie to spra­wa chy­bio­na, dla­te­go posta­no­wi­łem spę­dzić je na roz­my­śla­niu” A. Schopenhauer

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy