Zapowiedzi wydawnicze

Dwudziesty dziewiąty numer „Filozofuj!”: Spory bioetyczne już od 3 września

filozofuj spory bioetyczne okladka
Od 3 września w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty dziewiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Spory bioetyczne. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

 

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: dr Mar­ta Soniewic­ka

Podz­iękowa­nia należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Patrykowi Popławskiemu, Mar­cie Ratkiewicz-Siłuch, Mał­gosi Szostak, Maciejowi Wój­cikowi, Redak­torom językowym: Mał­gorza­cie Szostak, Oldze Tyszce, Justynie Grzeszczuk, Grafikom: Natalii Biesi­adzie-Myszak, Zuzan­nie Bołtryk, Wik­torii Jabłońskiej, Markowi Mosorowi, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Łukas­zowi Szostakowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Woj­ciechowi Paciorkowi, Alicji Pietras, Tomas­zowi Stepińskiemu, Dominice Szafran, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

według niek­tórych rozważa­nia z zakre­su bioe­ty­ki stanow­ią przeszkodę dla roz­wo­ju nau­ki albo są jedynie czymś w rodza­ju zbęd­nej deko­racji, którą buja­ją­cy w obłokach humaniś­ci próbu­ją pod­stępem prze­my­cić do lab­o­ra­to­ri­um. Jed­nak wiz­ja, że kon­sek­wenc­je postępu naukowo-tech­no­log­icznego są moral­nie neu­tralne, wyda­je się niezwyk­le nai­w­na. W pełni wykazać to mogą jedynie filo­zo­fowie, loku­jąc prob­le­my na styku biologii i medy­cyny w kon­tekś­cie pogłębionych anal­iz moral­nych.

Wiemy, że pozostaw­ie­nie bioe­ty­ki na uboczu naszych zain­tere­sowań, choć niezwyk­le wygodne, na dłuższą metę jest nie do zaak­cep­towa­nia. Mówiąc wprost: jeśli ktoś chce mieć intelek­tu­al­ny „świę­ty spokój”, to nie powinien zaj­mować się filo­zofią. Trud­no zresztą przewidzieć, co będzie, jeśli prob­le­my bioe­ty­czne „dostaną się” w niepowołane ręce. I lep­iej, żebyśmy nigdy nie mieli okazji, aby się o tym przekon­ać. Tacy myśli­ciele jak Leon Kass czy Paul Ram­sey zauważa­ją, że rozważa­nia ety­czne muszą bezwzględ­nie poprzedzać rozwój biotech­nologii – wyz­naczać jego kierun­ki i ustanaw­iać granice dopuszczal­noś­ci ingerencji w ludzkie życie. Bioe­ty­ka nie jest zatem żad­nym luk­susem, ale po pros­tu koniecznoś­cią.

Z tych powodów, a także za sprawą decyzji naszych Czytel­ników, najnowszy numer poświę­camy sporom bioe­ty­cznym, sku­pi­a­jąc się zwłaszcza na trzech, które uznal­iśmy za najważniejsze, a więc dyskusjom na tem­at moral­nej dopuszczal­noś­ci abor­cji, eutanazji i mody­fikacji gene­ty­cznych. Każdy z tych prob­lemów anal­i­zowany jest przez autorów, którzy zaj­mu­ją wobec niego odmi­enne stanowiska. W ten sposób chce­my nie tylko zachować obiek­ty­wizm i przed­staw­ić sze­roką paletę pro­ponowanych odpowiedzi, ale również zasyg­nal­i­zować, że rzec­zowa dyskus­ja w kwes­t­i­ach bioe­ty­cznych jest możli­wa i wcale nie musi osią­gać tem­per­atu­ry wrzenia.

Zachę­camy także do zapoz­na­nia się ze stały­mi dzi­ała­mi cza­sopis­ma. Będziecie mieli okazję przeczy­tać m.in. o słyn­nej książce Motyl i skafan­der, ekspery­men­cie myślowym z „białym światem” w tle, rów­ni­ach pochyłych w spo­rach bioe­ty­cznych, a także recen­zję książ­ki Robi­na Dun­bara, tekst o filmie Rev­o­lu­tion­ary Road oraz – last but not least – ekskluzy­wny wywiad ze św. Augustynem. Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 5(29)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ps. “Życie to sprawa chy­biona, dlat­ego postanow­iłem spędz­ić je na rozmyśla­niu” A. Schopen­hauer

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy