Ontologia Zapowiedzi wydawnicze

Dwudziesty numer „Filozofuj!”: Filozofia czasu już od 22 marca

Od 22 marca w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić dwudziesty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Filozofia czasu. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Szutta


Dro­dzy Czytelnicy,

na pew­no każ­dy z Was miał oka­zję słu­chać tyka­nia zega­ra, jego rów­no­mier­ne­go tik-tak. Ten dźwięk nie­ustan­nie przy­po­mi­na o upły­wa­ją­cym cza­sie. Nie­co star­si czy­tel­ni­cy upływ ten zauwa­ża­ją, patrząc na sie­bie w lustrze, na swo­ich zna­jo­mych spo­tka­nych po latach. Pew­nie zda­rzy­ło Wam się tak­że spóź­nić na pociąg, na waż­ne spo­tka­nie, bo utknę­li­ście w kor­ku albo Wasz zega­rek się póź­nił. A może lek­tu­ra jakiejś inte­re­su­ją­cej książ­ki, może nawet któ­re­goś z nume­rów „Filo­zo­fuj!”, wcią­gnę­ła Was tak bar­dzo, że kil­ka godzin czy­ta­nia było dla Was zale­d­wie chwi­lą. Takie sytu­acje są dobrą oka­zją, aby zadać sobie pyta­nie, czym wła­ści­wie jest czas, jaka jest jego natu­ra. A może czas nie ist­nie­je? Prze­cież kie­dy się rozej­rzy­my dooko­ła, dostrze­ga­my jedy­nie przed­mio­ty, zda­rze­nia, inne oso­by, sły­szy­my dźwię­ki, czu­je­my zapa­chy, cie­pło lub zim­no itd. – w całej tej masie danych nie dostrze­że­my jed­nak cza­su. A może czas jest jak bak­te­rie albo ato­my – ukry­ty przed gołym okiem i do jego obser­wa­cji potrzeb­ne są instru­men­ty, takie wła­śnie jak zegar tyka­ją­cy na ścianie?

Pyta­nie o natu­rę cza­su, tak­że o to, czy w ogó­le ist­nie­je, nur­tu­je filo­zo­fów. Jest ono prze­cież nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ne z naszym rozu­mie­niem wszyst­kie­go, co ist­nie­je, z czło­wie­kiem włącz­nie. Bo czy potra­fi­my sobie wyobra­zić świat bez cza­su? Nawet jeśli cały zasty­gnie jakoś w naszej wyobraź­ni w bez­cza­so­wym bez­ru­chu, to z tego wyobra­że­nia nie potra­fi­my usu­nąć sie­bie jako myślą­cych (jakoś w cza­sie) obser­wa­to­rów tej bez­cza­so­wej rze­czy­wi­sto­ści. Pyta­nie o czas wią­że się też z zagad­nie­niem otwar­to­ści naszych przy­szłych decy­zji. Może­my bowiem zasta­na­wiać się, czy to, co przy­szłe, w tym nasze wybo­ry, już w jakimś sen­sie ist­nie­je. Być może wszyst­kie trzy wymia­ry cza­su – prze­szłość, teraź­niej­szość i przy­szłość – są rów­nie real­ne, ist­nie­ją obok sie­bie, tak jak ist­nie­ją na mapie róż­ne eta­py dro­gi, któ­rą mamy poko­nać. Jeśli tak wła­śnie ist­nie­ją, to gdzie jest nasza wol­ność wybo­ru, twór­czość? Czyż nie są już jakoś okre­ślo­ne, a nasze wra­że­nie, że może­my wybie­rać spo­śród otwar­tych alter­na­tyw, czyż nie jest złudzeniem?

A może czas tak napraw­dę nie ist­nie­je? Jest jedy­nie naszym kon­struk­tem, dzię­ki któ­re­mu porząd­ku­je­my nasze widze­nie świa­ta i zda­rzeń. Jeśli jed­nak nie ist­nie­je, to jaki jest świat sam w sobie? Czy moż­na jakoś alter­na­tyw­nie upo­rząd­ko­wać sobie świat? Czy moż­na ina­czej „prze­ta­so­wać” róż­ne chwi­le z nasze­go życia, jak czy­ni to głów­na boha­ter­ka fil­mu Arri­val dzię­ki opa­no­wa­niu języ­ka (spo­so­bu myśle­nia) poza­ziem­skiej cywilizacji?

Wszyst­kich, któ­rych nur­tu­ją te i inne pyta­nia zwią­za­ne z cza­sem, zachę­ca­my do lek­tu­ry niniej­sze­go nume­ru „Filo­zo­fuj!”. Zapro­si­li­śmy filo­zo­fów z Pol­ski i zagra­ni­cy, a tak­że jed­ne­go fizy­ka kwan­to­we­go, aby podzie­li­li się z nami swo­imi prze­my­śle­nia­mi nad tym jak­że fascy­nu­ją­cym problemem.

Oprócz arty­ku­łów poświę­co­nych tema­to­wi cza­su pro­po­nu­je­my nasze tra­dy­cyj­ne dzia­ły. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją dwa nowo zaini­cjo­wa­ne cykle arty­ku­łów. Pierw­szy z nich doty­czy pod­sta­wy pro­gra­mo­wej naucza­nia filo­zo­fii w szko­łach. Jego auto­rem jest prof. Jacek Woj­ty­siak. W każ­dym odcin­ku będzie pro­po­no­wał krót­kie roz­wa­ża­nia, na bazie któ­rych moż­na reali­zo­wać lek­cje. Pierw­szy odci­nek nawią­zu­je do same­go poję­cia filo­zo­fii. Dru­gi cykl arty­ku­łów, autor­stwa dr Mar­ty Sonie­wic­kiej, będzie poświę­co­ny filo­zo­fii pra­wa. Kie­ru­je­my go zarów­no do filo­zo­fów inte­re­su­ją­cych się feno­me­nem pra­wa, jak i do praw­ni­ków, któ­rzy pra­gną pogłę­bić swo­ją wie­dzę o filo­zo­ficz­nych pod­sta­wach prawa.

Ponad­to zachę­ca­my do czy­ta­nia kolej­ne­go odcin­ka kur­su sztu­ki argu­men­ta­cji, ety­ki w lite­ra­tu­rze, filo­zo­ficz­nej gre­ki i łaci­ny, eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go, recen­zji książ­ki oraz filo­zo­ficz­ne­go omó­wie­nia fil­mu, jak i do kolej­nej por­cji filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki z krzy­żów­ką i dowcipem.

Z zawo­ła­niem „Filo­zo­fuj!” miłej i inspi­ru­ją­cej lek­tu­ry życzy

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 2(20)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy