Epistemologia Nowości wydawnicze

Dwudziesty szósty numer „Filozofuj!”: Wiedza pozazmysłowa już w sprzedaży!

Już jest! Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić dwudziesty szósty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Wiedza pozazmysłowa. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Błażej Gębu­ra

Podz­iękowa­nia należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Patrykowi Popławskiemu, Mar­cie Ratkiewicz-Siłuch, Mał­gosi Szostak, Annie Zych, Redak­torom językowym: Mał­gorza­cie Szostak, Oldze Tyszce, Justynie Grzeszczuk, Grafikom: Natalii Biesi­adzie-Myszak, Zuzan­nie Bołtryk, Wik­torii Jabłońskiej, Markowi Mosorowi, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Łukas­zowi Szostakowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li na w pro­jek­cie Patron­ite: Tadeuszowi Chelkowskiemu, Tomas­zowi Stępińskiemu, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Łukas­zowi Rojkowi, Błaże­jowi Brożynie, Jędrze­jowi Pawlaczykowi, Alicji Pietras i Alicji Neu­mann, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

niekiedy pod­kreśla się, że filo­zofia jest wartoś­ciowa o tyle, o ile moż­na ją odnieść do prob­lemów życia codzi­en­nego. Starożyt­ni Gre­cy dostrzegli jed­nak, że jej prawdzi­wy rdzeń stanowi czyste myśle­nie. Bez cienia prze­sady moż­na stwierdz­ić, że dzię­ki tej intu­icji dokon­ali jed­nego z najbardziej spek­taku­larnych odkryć w his­torii ludzkiej cywiliza­cji. Uznali, że ist­nieje wiedza, która jest nieza­leż­na od doświad­czenia zmysłowego: ani nie bierze z niego początku, ani tym bardziej nie może być przez nie zak­wes­t­ionowana. Myśli­cielem, który najbardziej kon­sek­went­nie rozwinął ten pomysł i poświę­cił się niestrud­zonej eksplo­racji świa­ta idei, był Pla­ton. Nie jest więc przy­pad­kiem, że pub­liku­je­my w tym numerze aż dwa wywiady, w których wybit­ni znaw­cy filo­zofii starożyt­nej wskazu­ją na znacze­nie i niuanse dok­tryny twór­cy Akademii.

Jed­nak resz­ta – wbrew stwierdze­niu Alfre­da Northa White­hea­da – nie jest tylko przypisem, dlat­ego uwagę poświę­camy również doko­nan­iom takich filo­zofów jak św. Anzelm z Can­ter­bury, Kartezjusz, Got­tfried Wil­helm Leib­niz, David Hume czy Immanuel Kant, którzy twór­c­zo i kry­ty­cznie odnieśli się do tej fas­cynu­jącej atty­ck­iej zagad­ki. Dal­sze dzieje filo­zofii moż­na prze­cież inter­pre­tować jako wielką debatę o tym, czy wiedza, którą filo­zo­fowie tech­nicznie określa­ją jako wiedzę a pri­ori, rzeczy­wiś­cie ist­nieje, a jeśli tak, to jaki jest jej zakres.

W tym kon­tekś­cie moż­na zresztą pokusić się o pewne pro­roct­wo. Jeśli filo­zofia kiedykol­wiek osiąg­nie swój kres, to właśnie wtedy, gdy uzna, że o apri­o­rycznoś­ci wiedzy nie warto już roz­maw­iać. Aby temu prze­ci­wdzi­ałać, chce­my podtrzymy­wać tę najważniejszą filo­zoficzną dyskusję. W zebranych w numerze tek­stach staramy się pokazać, w jaki sposób prob­lem wiedzy a pri­ori ujaw­nia się nie tylko w epis­te­mologii i metafizyce, ale także w etyce, filo­zofii muzy­ki, matem­aty­ki czy poli­ty­ki.

Zachę­camy Was również do zwróce­nia uwa­gi na stałe dzi­ały pis­ma, w których tym razem przeczyta­cie m.in. o sztuce for­mułowa­nia kon­trar­gu­men­tów, moral­nym przesła­niu Deka­logu Krzyszto­fa Kieślowskiego czy też o sen­su­al­izmie Condil­la­ca. Dla nauczy­cieli jak zwyk­le przy­go­towal­iśmy sce­nar­iusz lekcji, a także objaśnie­nie kole­jnego frag­men­tu pod­stawy pro­gramowej z filo­zofii. Mamy nadzieję, że lek­tu­ra tego numeru poz­woli Wam poważnie rozważyć myśl, która tak moc­no zain­spirowała Pla­tona. Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 2(26)/2019:

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Kry­teri­um zmysłowe hamu­je rozwój czterech wyższych umiejet­noś­ci umysłowych”, powiedzi­ał tak Immanuel Kant.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy