Aktualności Konferencje Ontologia Patronaty

Dysputy Pitagorejskie z Peterem Gärdenforsem: Using Conceptual Spaces to Model the Structure of Empirical Theories

Dysputy Pitagorejskie
Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (WAiNS Politechniki Warszawskiej) oraz Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich. Spotkanie odbędzie się 10.03.2020 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w sali 206 (GG PW). Prof. Peter Gärdenfors (Lund University, Szwecja) wygłosi referat pt. Using Conceptual Spaces to Model the Structure of Empirical Theories. Spotkanie poprowadzi dr hab. Hajo Greif (MCOF, WAiNS, PW).

Björn Peter Gär­den­fors (ur. 21 wrze­śnia 1949 r.) jest pro­fe­so­rem kogni­ty­wi­sty­ki na Uni­wer­sy­te­cie w Lund, jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wa­nych współ­cze­snych filo­zo­fów. W latach 2011–2017 był człon­kiem Komi­te­tu Noblow­skie­go w dzie­dzi­nie nauk eko­no­micz­nych. Jest człon­kiem Aca­de­mia Euro­pa­ea. Bada­nia jego obej­mu­ją kil­ka obsza­rów: rewi­zję prze­ko­nań, teo­rię decy­zji, filo­zo­fię nauki, two­rze­nie kon­cep­cji, prze­strze­nie poję­cio­we, seman­ty­kę poznaw­czą oraz ewo­lu­cję pozna­nia i języ­ka. Waż­niej­sze publi­ka­cje: “The Geo­me­try of Meaning: Seman­tics Based on Con­cep­tu­al Spa­ces” (Cam­brid­ge, Mass. 2014), “Con­cep­tu­al Spa­ces: The Geo­me­try of Tho­ught” (Cam­brid­ge, Mass. 2000), “How Homo Beca­me Sapiens” (Oxford – New York 2003).

 

 

Orga­ni­za­tor:

  • Mię­dzy­na­ro­do­we Cen­trum Onto­lo­gii For­mal­nej (Wydział Admi­ni­stra­cji i Nauk Spo­łecz­nych Poli­tech­ni­ki Warszawskiej),
  • Cen­trum Stu­diów Zaawan­so­wa­nych Poli­tech­ni­ki Warszawskiej.

 

Patro­ni:

  • Filo­zo­fuj!
  • Blog Cafe Aleph (http://marciszewski.eu/)

 

link do stro­ny wyda­rze­nia: tutaj

link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Face­bo­oku: tutaj

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy