Aktualności Konferencje Ontologia Patronaty

Dysputy Pitagorejskie z Peterem Gärdenforsem: Using Conceptual Spaces to Model the Structure of Empirical Theories

Dysputy Pitagorejskie
Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (WAiNS Politechniki Warszawskiej) oraz Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich. Spotkanie odbędzie się 10.03.2020 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w sali 206 (GG PW). Prof. Peter Gärdenfors (Lund University, Szwecja) wygłosi referat pt. Using Conceptual Spaces to Model the Structure of Empirical Theories. Spotkanie poprowadzi dr hab. Hajo Greif (MCOF, WAiNS, PW).

Zapisz się do naszego newslettera

Björn Peter Gär­den­fors (ur. 21 wrześ­nia 1949 r.) jest pro­fe­sorem kog­ni­ty­wisty­ki na Uni­w­er­syte­cie w Lund, jed­nym z najwybit­niejszych i najbardziej rozpoz­nawanych współczes­nych filo­zofów. W lat­ach 2011–2017 był członkiem Komite­tu Noblowskiego w dziedzinie nauk eko­nom­icznych. Jest członkiem Acad­e­mia Europaea. Bada­nia jego obe­j­mu­ją kil­ka obszarów: rewiz­ję przekon­ań, teorię decyzji, filo­zofię nau­ki, tworze­nie kon­cepcji, przestrze­nie poję­ciowe, seman­tykę poz­naw­czą oraz ewolucję poz­na­nia i języ­ka. Ważniejsze pub­likac­je: “The Geom­e­try of Mean­ing: Seman­tics Based on Con­cep­tu­al Spaces” (Cam­bridge, Mass. 2014), “Con­cep­tu­al Spaces: The Geom­e­try of Thought” (Cam­bridge, Mass. 2000), “How Homo Became Sapi­ens” (Oxford – New York 2003).

 

 

Orga­ni­za­tor:

  • Między­nar­o­dowe Cen­trum Ontologii For­mal­nej (Wydzi­ał Admin­is­tracji i Nauk Społecznych Politech­ni­ki Warsza­wskiej),
  • Cen­trum Studiów Zaawan­sowanych Politech­ni­ki Warsza­wskiej.

 

Patroni:

  • Filo­zo­fuj!
  • Blog Cafe Aleph (http://marciszewski.eu/)

 

link do strony wydarzenia: tutaj

link do strony pro­filu wydarzenia na Face­booku: tutaj

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy