Dzień Patrona Nagrody i wyróżnienia Ogłoszenia

Dzień Patrona

Postanowiliśmy ustanowić nowe święto – Dzień Patrona*. :) Chcemy w ten sposób podziękować (najlepiej jak umiemy!) osobom, które wspierają na portalu Patronite.pl dzieło popularyzacji filozofii.

Zapisz się do naszego newslettera

Jest co świę­tować. Dzię­ki naszym Patronom może­my prowadz­ić to dzieło. A korzys­ta z niego coraz więcej osób. Czy wiecie, że do naszych tek­stów pop­u­laryza­tors­kich, zamieszc­zonych na por­talu, zajrza­ło już 405 858 osób w 1 356 577 odsłonach? W ostat­nim cza­sie śred­nio przeszło tysiąc osób dzi­en­nie. Nasza pra­ca i Wasze wspar­cie idą więc w świat! Razem krzewimy kul­turę filo­zoficzną w tym kra­ju. Dzięku­je­my w imie­niu włas­nym i wszys­t­kich, którzy dzię­ki Wam sko­rzys­tali nieod­płat­nie z mate­ri­ałów pop­u­laryza­tors­kich!

Świę­to będziemy obchodz­ić raz w miesiącu – 21 dnia – i raz w miesiącu nasz Patron otrzy­ma od nas prezent-niespodziankę! Patroni reg­u­larnie otrzy­mu­ją dodatkowe mate­ri­ały doty­czące naszej dzi­ałal­noś­ci i paki­et upominków. Wpadliśmy na pomysł, że uhonoru­je­my ich jeszcze bardziej, bo prze­cież ich wspar­cie finan­sowe bezpośred­nio przekła­da się na nasze dzi­ała­nia. Zatem…

Drodzy Patroni! Miej­cie się na bacznoś­ci, bo od dziś raz w miesiącu odbędzie się mini-losowanie i do które­goś z Was trafi niespodziewany prezent! 

W tym miesiącu nagro­da-niespodzian­ka trafia do Pani Alicji Pietras i jest nią świeżyn­ka wydawnicza Coper­ni­cus Cen­ter Press: Zabur­zony umysł. Co niety­powe móz­gi mówią o nas samych, autorstwa noblisty Eri­ca R. Kan­dela.

Grat­u­lu­je­my i życzymy wszys­tkiego najlep­szego z okazji Dnia Patrona! 🙂

Kto następ­ny?


* Patron to oso­ba, która zde­cy­dowała się reg­u­larnie wspier­ać naszą dzi­ałal­ność określoną kwotą za pomocą por­talu Patronite.pl (czyli plat­for­mę, która jest bezpośred­nim łącznikiem między nami a dar­czyń­ca­mi). Gale­ria Patronów zna­j­du­je się też na naszym por­talu. Każdy z Was może się nim stać i tym samym świę­tować razem z nami Dzień Patrona! 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy