Dzień Patrona Nagrody i wyróżnienia Ogłoszenia

Dzień Patrona

Postanowiliśmy ustanowić nowe święto – Dzień Patrona*. :) Chcemy w ten sposób podziękować (najlepiej jak umiemy!) osobom, które wspierają na portalu Patronite.pl dzieło popularyzacji filozofii.

Jest co świę­to­wać. Dzię­ki naszym Patro­nom może­my pro­wa­dzić to dzie­ło. A korzy­sta z nie­go coraz wię­cej osób. Czy wie­cie, że do naszych tek­stów popu­la­ry­za­tor­skich, zamiesz­czo­nych na por­ta­lu, zaj­rza­ło już 405 858 osób w 1 356 577 odsło­nach? W ostat­nim cza­sie śred­nio prze­szło tysiąc osób dzien­nie. Nasza pra­ca i Wasze wspar­cie idą więc w świat! Razem krze­wi­my kul­tu­rę filo­zo­ficz­ną w tym kra­ju. Dzię­ku­je­my w imie­niu wła­snym i wszyst­kich, któ­rzy dzię­ki Wam sko­rzy­sta­li nie­od­płat­nie z mate­ria­łów popularyzatorskich!

Świę­to będzie­my obcho­dzić raz w mie­sią­cu – 21 dnia – i raz w mie­sią­cu nasz Patron otrzy­ma od nas pre­zent-nie­spo­dzian­kę! Patro­ni regu­lar­nie otrzy­mu­ją dodat­ko­we mate­ria­ły doty­czą­ce naszej dzia­łal­no­ści i pakiet upo­min­ków. Wpa­dli­śmy na pomysł, że uho­no­ru­je­my ich jesz­cze bar­dziej, bo prze­cież ich wspar­cie finan­so­we bez­po­śred­nio prze­kła­da się na nasze dzia­ła­nia. Zatem…

Dro­dzy Patro­ni! Miej­cie się na bacz­no­ści, bo od dziś raz w mie­sią­cu odbę­dzie się mini-loso­wa­nie i do któ­re­goś z Was tra­fi nie­spo­dzie­wa­ny prezent! 

W tym mie­sią­cu nagro­da-nie­spo­dzian­ka tra­fia do Pani Ali­cji Pie­tras i jest nią świe­żyn­ka wydaw­ni­cza Coper­ni­cus Cen­ter Press: Zabu­rzo­ny umysł. Co nie­ty­po­we mózgi mówią o nas samych, autor­stwa nobli­sty Eri­ca R. Kandela.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my wszyst­kie­go naj­lep­sze­go z oka­zji Dnia Patrona! 🙂

Kto następ­ny?


* Patron to oso­ba, któ­ra zde­cy­do­wa­ła się regu­lar­nie wspie­rać naszą dzia­łal­ność okre­ślo­ną kwo­tą za pomo­cą por­ta­lu Patronite.pl (czy­li plat­for­mę, któ­ra jest bez­po­śred­nim łącz­ni­kiem mię­dzy nami a dar­czyń­ca­mi). Gale­ria Patro­nów znaj­du­je się też na naszym por­ta­lu. Każ­dy z Was może się nim stać i tym samym świę­to­wać razem z nami Dzień Patrona! 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy