Zapowiedzi wydawnicze

Dziewiąty numer „Filozofuj!”: Prawda już 30 czerwca!

Już 30 czerwca o godz. 18.00 zaprezentujemy dziewiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: prawda. Fundamentalna sprawa. Naprawdę! ;) Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego lub prenumeraty rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

 

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Drodzy Czytel­ni­cy,

wyobraźmy sobie świat, w którym praw­da nie jest dla nas dostęp­na lub nie jest celem naszych dążeń. W pier­wszym przy­pad­ku świat bez prawdy oznacza­ł­by, że bylibyśmy noto­rycznie w błędzie i – co za tym idzie – sam fakt błądzenia też nie był­by dla nas uch­wyt­ny. Mylilibyśmy się co do tego, czy coś ist­nieje, czy nie ist­nieje, fałszy­wie poz­nawal­ibyśmy, z jaki­mi przed­mio­ta­mi mamy do czynienia oraz jakie one mają cechy, położe­nie, przez­nacze­nie itd. Czy było­by wów­czas możli­we jakiekol­wiek dzi­ałanie poza takim, które przy­pom­i­nało­by jak­iś sza­leńczy i chao­ty­czny taniec bezrad­noś­ci? Czy w ogóle moż­na by mówić o osobowym ist­nie­niu? W drugim przy­pad­ku nato­mi­ast, rezygnu­jąc z dążeń do prawdy, ryzykowal­ibyśmy, że nasze dzi­ałanie – oparte na mirażach – obró­ci się prze­ci­wko nam i na własne życze­nie pogrążymy się w chaosie.

Widz­imy więc, jak ważne miejsce w naszym życiu zaj­mu­je praw­da. Sama jej natu­ra okazu­je się jed­nak bard­zo tajem­nicza i rodzi wiele prob­lemów. Wyda­je się, że już Arys­tote­les trafnie wyraz­ił intu­icję isto­ty prawdy: poz­nanie, że jest tak a tak, jest prawdzi­we, gdy tak właśnie jest. To zagad­kowe określe­nie nie zamknęło, lecz otworzyło dyskusję na tem­at prawdy, która trwa już pon­ad dwadzieś­cia stule­ci. Pró­ba bowiem bliższego objaśnienia tej intu­icji okaza­ła się niełat­wa. Mówi ona o jakiejś relacji między dwoma ele­men­ta­mi: treś­cią poz­na­nia i rzeczy­wis­toś­cią, do której się ona odnosi. Ale czym ta relac­ja jest? Zgod­noś­cią? Podobieńst­wem? Sprawy dodatkowo się skom­p­likowały, gdy pokazano, że nie tylko relac­ja „prawdzi­woś­ci” jest zagad­kowa, ale i oba jej człony – treś­ci poz­na­nia tkwiące w umyśle, czyli nośni­ki prawdy, oraz sama rzeczy­wis­tość, czyli jej przed­miot.

Oprócz docieka­nia isto­ty prawdy filo­zo­fowie pyta­ją także o inne kwest­ie z nią związane. Między inny­mi o to, jakie są kry­te­ria prawdzi­woś­ci, tzn. jakie mamy narzędzia, by odróżnić prawdę od fałszu. A może praw­da jest nieosią­gal­na? Czy praw­da jest waż­na? Dlaczego? Czy moż­na w uspraw­iedli­wiony sposób rezyg­nować z dąże­nia do prawdy albo wręcz głosić nieprawdę? Czy praw­da zniewala, jak twierdzą niek­tórzy? A może jest warunk­iem wol­noś­ci?

Pró­by odpowiedzi na wiele z tych pytań pod­jęli się autorzy tek­stów tem­aty­cznych niniejszego numeru. Zaprasza­my do ich czy­ta­nia, ale także do reflek­sji i dyskusji, w której mają pomóc załąc­zone do artykułów pyta­nia. Dopełnie­nie częś­ci tem­aty­cznej stanowi wywiad z Simonem Black­burnem, uznanym filo­zofem bry­tyjskim, pop­u­laryza­torem filo­zofii, autorem wielu książek poświę­conych prawdzie. Pewne uroz­maice­nie rozważań o prawdzie stanowi anki­eta, w której na tem­at prawdy wypowiada­ją się nasze koleżan­ki i koledzy filo­zo­fowie.

Jak zwyk­le w numerze znalazły się stałe dzi­ały. Pro­ponu­je­my Wam kole­jne częś­ci kursów logi­ki, sztu­ki argu­men­tacji, ekspery­ment myślowy doty­czą­cy obow­iązku praw­domównoś­ci, ety­czne reflek­sje na tem­at lit­er­atu­ry, tym razem Zbrod­ni i kary Fiodo­ra Dos­to­jew­skiego. Zaprasza­my także do kole­jnej podróży po świecie idei starożyt­nych Greków – w tym numerze ideą prze­wod­nią jest aletheia, od której pochodzi współczesne poję­cie prawdy. W obrę­bie tem­aty­ki bliskiej zagad­nie­niu prawdy pozosta­ją artykuł Jana Woleńskiego, którego tem­atem jest poję­cie racjon­al­noś­ci, esej Jac­ka Jaś­ta­la o wielkiej iluzji czy rozważa­nia Amy Kind o tym, dlaczego fik­cyjne his­to­rie wywołu­ją w nas emoc­je. Mamy nadzieję, że ciekawą i inspiru­jącą lek­turą okaże się dia­log między niczym, czymś i wszys­tkim na tem­at tego, co ist­nieje, którego autora­mi są Achille Varzi i Rober­to Casati.

Staramy się poszuki­wać nowych form pop­u­laryza­cji filo­zofii. W tym numerze będziecie mogli przeczy­tać wywiad z filo­zofem z przeszłoś­ci autorstwa Jac­ka Woj­tysi­a­ka. Mamy nadzieję, że jest to początek serii. Pier­wszym przepy­ty­wanym jest Immanuel Kant. Pewnym novum jest także satyra Pio­tra Bar­tuli ukazu­ją­ca negaty­wne strony upraw­ia­nia filo­zofii aka­demick­iej. Oczy­wiś­cie nie mogło zabraknąć filo­zoficznej recen­zji fil­mowej, spotka­nia z filo­zofią sztu­ki, odcin­ka filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi, filo­zoficznego kalen­dar­i­um, omówienia ksi­aż­ki z pół­ki filo­zo­fa, krzyżów­ki oraz komik­su.

Życzymy satys­fakcjonu­jącej lek­tu­ry „Filo­zo­fuj!”.

Redakc­ja


Zaprasza­my do udzi­ału w spotka­ni­ach Klubu „Filo­zo­fuj!”. Relac­je z doty­chcza­sowych spotkań są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


Oto spis treś­ci numeru 3(9)/2016:

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy