Estetyka Zapowiedzi wydawnicze

Dziewiętnasty numer „Filozofuj!”: Esencja piękna już od 24 stycznia

Od 24 stycznia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić dziewiętnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Esencja piękna. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Moni­ka Boki­niec


Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

czy zachwy­cił Was kie­dyś zachód słoń­ca albo jakiś utwór muzycz­ny w radio, a może czy­ta­li­ście wiersz peł­ni zachwy­tu? Na pyta­nie, skąd w Was ten zachwyt, odpo­wie­dzie­li­by­ście zapew­ne, że prze­cież ten zachód słoń­ca jest pięk­ny, że ujmu­je Was pięk­no utwo­ru muzycz­ne­go, pięk­no wier­sza. Czym jed­nak jest pięk­no? Jak to moż­li­we, że tak róż­ne w swo­jej natu­rze rze­czy, jak peł­ne barw i kształ­tów zja­wi­sko przy­rod­ni­cze, pełen sekwen­cji dźwię­ków utwór muzycz­ny czy ukry­ty za cią­giem zna­ków-słów utwór poetyc­ki, dzie­lą wspól­ną cechę? Jak ona wyglą­da? W jaki spo­sób jeste­śmy zdol­ni ją dostrzec? Jeśli pyta­my o pięk­no, to i zapy­taj­my o brzy­do­tę. Na czym pole­ga brzy­do­ta? Jak to się dzie­je, że zarów­no pięk­no, jak i brzy­do­ta mają na nas taki wpływ, że jed­no powo­du­je w nas przy­jem­ne dozna­nia, dru­gie zaś odra­zę? Jak to jest, że jed­no wzbu­dza pra­gnie­nie obco­wa­nia, dru­gie – pra­gnie­nie odda­le­nia się? Czy pięk­no lub brzy­do­ta są czymś, co ist­nie­je w rze­czach, poza naszy­mi umy­sła­mi? Czy są one czymś real­nym i obiek­tyw­nym, jak powie­dzie­li­by nie­któ­rzy filo­zo­fo­wie? A może nasze doświad­cze­nie pięk­na bądź brzy­do­ty jest jedy­nie ilu­zją, a zdol­ność do ich „widze­nia” powsta­ła w toku ewo­lu­cyj­nych prze­mian – prze­trwa­ła, ponie­waż moty­wo­wa­ła nas do podej­mo­wa­nia dzia­łań, dzię­ki któ­rym prze­trwa­li­śmy jako gatu­nek?

Z wytwa­rza­niem pięk­nych dzieł (takich jak obra­zy, rzeź­by, utwo­ry muzycz­ne, lite­rac­kie) zwią­za­na jest sztu­ka. Jak jed­nak oce­niać dzie­ła sztu­ki? Czy może­my powie­dzieć, że Sara­ban­da Bacha jest obiek­tyw­nie pięk­niej­sza od utwo­ru Despa­ci­to? A może te utwo­ry przy­na­le­żą do róż­nych dzie­dzin muzy­ki, któ­rych nie moż­na ze sobą porów­ny­wać, bo kie­ru­ją się odmien­ny­mi i nie­współ­mier­ny­mi kry­te­ria­mi pięk­na? Czy w takim razie ist­nie­ją uni­wer­sal­ne mia­ry pięk­na? W jaki spo­sób są one pozna­wal­ne? A może pięk­ne jest po pro­stu to, co się komu podo­ba? Są to wszyst­ko waż­ne pyta­nia filo­zo­ficz­ne, któ­ry­mi zaj­mu­je się dzie­dzi­na filo­zo­ficz­na zwa­na este­ty­ką.

Tema­ty­ce pięk­na poświę­ca­my niniej­szy numer „Filo­zo­fuj!”. Zamie­ści­li­śmy w nim sześć arty­ku­łów tema­tycz­nych, w któ­rych filo­zo­fo­wie zaj­mu­ją­cy się este­ty­ką pró­bu­ją odpo­wie­dzieć na nie­któ­re z powyż­szych pytań. Pro­ble­ma­ty­ce pięk­na poświę­co­ne są tak­że ankie­to­we wypo­wie­dzi filo­zo­fów, któ­rych zapy­ta­li­śmy o to, czym jest pięk­no oraz czy ist­nie­je tyl­ko jeden uni­wer­sal­ny kanon pięk­na. Głów­ne­mu tema­to­wi nume­ru poświę­co­ne zosta­ły tak­że nie­któ­re z naszych sta­łych dzia­łów: eks­pe­ry­ment myślo­wy oraz felie­to­ny…

Pro­po­nu­je­my Wam tak­że kolej­ną część kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­ta­cji, ety­ki w lite­ra­tu­rze. Otwie­ra­my nowy cykl, autor­stwa Woj­cie­cha Żełań­ca, któ­ry będzie poświę­co­ny filo­zo­fii języ­ka. W ramach tema­ty­ki edu­ka­cyj­nej publi­ku­je­my dwa tek­sty: roz­wa­ża­nia o dia­lo­gu autor­stwa prof. Aldo­ny Pobo­jew­skiej i kolej­ny sce­na­riusz lek­cji filo­zo­fii. Jak zwy­kle znaj­dzie­cie tak­że odro­bi­nę filo­zo­ficz­nej roz­ryw­ki z krzy­żów­ką i filo­zo­ficz­nym dow­ci­pem.
Życzy­my miłej i inspi­ru­ją­cej lek­tu­ry! Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 1(19)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy