Estetyka Zapowiedzi wydawnicze

Dziewiętnasty numer „Filozofuj!”: Esencja piękna już od 24 stycznia

Od 24 stycznia w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) będzie można kupić dziewiętnasty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Esencja piękna. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego już teraz w sprzedaży. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wydaw­cą cza­sopis­ma jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Moni­ka Bokiniec


Drodzy Czytel­ni­cy,

czy zach­wycił Was kiedyś zachód słoń­ca albo jak­iś utwór muzy­czny w radio, a może czy­tal­iś­cie wier­sz pełni zach­wytu? Na pytanie, skąd w Was ten zach­wyt, odpowiedzielibyś­cie zapewne, że prze­cież ten zachód słoń­ca jest piękny, że ujmu­je Was pię­kno utworu muzy­cznego, pię­kno wier­sza. Czym jed­nak jest pię­kno? Jak to możli­we, że tak różne w swo­jej naturze rzeczy, jak pełne barw i ksz­tałtów zjawisko przy­rod­nicze, pełen sek­wencji dźwięków utwór muzy­czny czy ukry­ty za ciągiem znaków-słów utwór poe­t­y­c­ki, dzielą wspól­ną cechę? Jak ona wyglą­da? W jaki sposób jesteśmy zdol­ni ją dostrzec? Jeśli pytamy o pię­kno, to i zapy­ta­jmy o brzy­dotę. Na czym pole­ga brzy­do­ta? Jak to się dzieje, że zarówno pię­kno, jak i brzy­do­ta mają na nas taki wpływ, że jed­no powodu­je w nas przy­jemne doz­na­nia, drugie zaś odrazę? Jak to jest, że jed­no wzbudza prag­nie­nie obcow­a­nia, drugie – prag­nie­nie odd­ale­nia się? Czy pię­kno lub brzy­do­ta są czymś, co ist­nieje w rzeczach, poza naszy­mi umysła­mi? Czy są one czymś real­nym i obiek­ty­wnym, jak powiedzieli­by niek­tórzy filo­zo­fowie? A może nasze doświad­cze­nie pięk­na bądź brzy­do­ty jest jedynie iluzją, a zdol­ność do ich „widzenia” pow­stała w toku ewolucyjnych przemi­an – przetr­wała, ponieważ moty­wowała nas do pode­j­mowa­nia dzi­ałań, dzię­ki którym przetr­wal­iśmy jako gatunek?

Z wyt­warzaniem pięknych dzieł (takich jak obrazy, rzeź­by, utwory muzy­czne, lit­er­ack­ie) związana jest sztu­ka. Jak jed­nak oce­ni­ać dzieła sztu­ki? Czy może­my powiedzieć, że Sara­ban­da Bacha jest obiek­ty­wnie piękniejsza od utworu Despaci­to? A może te utwory przy­należą do różnych dziedzin muzy­ki, których nie moż­na ze sobą porówny­wać, bo kieru­ją się odmi­en­ny­mi i niewspółmierny­mi kry­te­ri­a­mi pięk­na? Czy w takim razie ist­nieją uni­w­er­salne miary pięk­na? W jaki sposób są one poz­nawalne? A może piękne jest po pros­tu to, co się komu podo­ba? Są to wszys­tko ważne pyta­nia filo­zoficzne, który­mi zaj­mu­je się dziedz­i­na filo­zoficz­na zwana este­tyką.

Tem­atyce pięk­na poświę­camy niniejszy numer „Filo­zo­fuj!”. Zamieś­cil­iśmy w nim sześć artykułów tem­aty­cznych, w których filo­zo­fowie zaj­mu­ją­cy się este­tyką próbu­ją odpowiedzieć na niek­tóre z powyższych pytań. Prob­lematyce pięk­na poświę­cone są także anki­etowe wypowiedzi filo­zofów, których zapy­tal­iśmy o to, czym jest pię­kno oraz czy ist­nieje tylko jeden uni­w­er­sal­ny kanon pięk­na. Główne­mu tem­atowi numeru poświę­cone zostały także niek­tóre z naszych stałych dzi­ałów: ekspery­ment myślowy oraz feli­etony…

Pro­ponu­je­my Wam także kole­jną część kur­su logi­ki, sztu­ki argu­men­tacji, ety­ki w lit­er­aturze. Otwier­amy nowy cykl, autorstwa Woj­ciecha Żełań­ca, który będzie poświę­cony filo­zofii języ­ka. W ramach tem­aty­ki eduka­cyjnej pub­liku­je­my dwa tek­sty: rozważa­nia o dia­logu autorstwa prof. Aldony Pobo­jew­skiej i kole­jny sce­nar­iusz lekcji filo­zofii. Jak zwyk­le zna­jdziecie także odrobinę filo­zoficznej rozry­w­ki z krzyżówką i filo­zoficznym dowcipem.
Życzymy miłej i inspiru­jącej lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 1(19)/2018:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy