Aktualności Ogłoszenia Patronaty

Dzisiaj zawody centralne Olimpiady Filozoficznej!

Dzisiaj odbywają się zawody centralne XXVIII edycji Olimpiady Filozoficznej! Bierze w nich udział 115 uczniów szkół średnich. Podajemy ciekawe zestawienie, z którego wynika m.in., że niemal co 4 uczeń zakwalifikował się do zawodów ogólnopolskich z warszawskiego Komitetu Okręgowego OF. W rankingu szkół liderem pod tym względem jest LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, które wprowadziło aż 8-osobową grupę do etapu ogólnopolskiego. Redakcja magazynu „Filozofuj!”, patrona medialnego Olimpiady,  trzyma kciuki za finalistów!

Zapisz się do naszego newslettera

Gdzie drzemie najwięk­szy potenc­jał filo­zoficzny w kra­ju? Pewne wyobraże­nie na ten tem­at daje zestaw­ie­nie infor­mu­jące, ile osób do zawodów ogólnopol­s­kich wprowadz­iły poszczególne Komite­ty Okrę­gowe. Niek­wes­t­ionowanym lid­erem pod wym wzglę­dem jest warsza­ws­ki KO – aż 27 osób (niemal co 4 uczest­nik zawodów ogólnopol­s­kich jest z tego okręgu). Na drugim miejs­cu jest gdańs­ki KO – 11 osób (9,5%). Na trzec­im miejs­cu znalazł się katow­ic­ki KO – 9 osób (7,8%). Za podi­um znalazły się ex equo KO – krakows­ki, kujawsko-pomors­ki i lubel­s­ki, które wprowadz­iły po 7 młody filo­zofów do zawodów ogólnopol­s­kich.

Oto pełny rank­ing KO:

  1. warsza­ws­ki – 27
  2. gdańs­ki – 11
  3. katow­ic­ki – 9
  4. krakows­ki, kujawsko-pomors­ki, lubel­s­ki – po 7
  5. poz­nańs­ki – 6
  6. dol­nośląs­ki, skierniewic­ki – po 4
  7. biało­s­toc­ki, biel­sko-biel­s­ki, kielec­ki, łódz­ki, olsz­tyńs­ki, opol­s­ki, rzes­zows­ki, szczecińs­ki, zielonogórs­ki – po 3
  8. częs­to­chows­ki, radom­s­ki, siedlec­ki – po 2.

Jeśli chodzi o rank­ing szkół, które wprowadz­iły najwięcej uczniów do eta­pu ogólnopol­skiego, to lid­erem jest LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warsza­w­ie – aż 8 uczniów! Warto przy­pom­nieć, że właśnie uczeń tego liceum – Maciej Głowac­ki – został zwycięzcą ubiegłorocznej edy­cji OF. Na drugim miejs­cu pod wzglę­dem iloś­ci osób, które zak­wal­i­fikowały się w tym roku do zwodów ogólnopol­s­kich, zaj­mu­je V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie – 6 uczniów, a na 3 miejs­cu ex equoLO im. S. Stasz­i­ca w Lublin­ie oraz II LO B. Chro­brego w Sopocie – po 5 uczniów*.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

* W powyższych zestaw­ieni­ach opier­amy się na danych podanych na stron­ie OF. Dzięku­je­my Przemkowi Sta­ro­niowi za korek­tę infor­ma­cji.


Jako patron medi­al­ny skierowal­iśmy list do uczest­ników Olimpiady:

Drodzy Finaliści Olimpiady Filozoficznej 2016!

Jako Redakc­ja mag­a­zynu pop­u­larnofilo­zoficznego „Filo­zo­fuj!” życzymy Wam udanego finału Olimpiady Filo­zoficznej i grat­u­lu­je­my dojś­cia do ostat­niego jej eta­pu.

Pole­camy Wam nasze cza­sopis­mo i por­tal filozofuj.eu. Zna­jdziecie tam mnóst­wo filo­zoficznych treś­ci, które ufamy, spotka­ją się z Waszym zain­tere­sowaniem. Mamy nadzieję, że „Filo­zo­fuj!” będzie dla Was prze­wod­nikiem po szlakach filo­zoficznych prądów i nurtów, a także nieza­stą­pi­onym kom­panem w filo­zoficznej przy­godzie!

Zachę­camy do współpra­cy z redakcją.

Już niedłu­go wakac­je, na które mamy dla Was wyjątkową propozy­cję: Szkołę Let­nią „Filo­zo­fuj!”. Odbędzie się ona w połowie sierp­nia w górach. Przez tydzień będziemy filo­zo­fować i chodz­ić po górach, staw­iać najbardziej pod­sta­wowe pyta­nia i szukać na nie odpowiedzi. Tem­atem Szkoły będzie teo­ria argu­men­tacji i sztu­ka rzetel­nego myśle­nia, logi­ka oraz reto­ry­ka. Czas będziemy spędzać na wykładach i warsz­tat­ach oraz na odpoczynku na świeżym powi­etrzu. Serdecznie Was zaprasza­my! Szczegóły już wkrótce na naszym por­talu.

Jako patron medi­al­ny Olimpiady Filo­zoficznej przewidzieliśmy nagrodę dla jej zwycięzców. Będzie to rocz­na prenu­mer­a­ta cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!” – dla zdoby­w­ców 1, 2 i 3 miejs­ca oraz wywiad ze zdoby­w­cą pier­wszego miejs­ca, który zamieścimy na stronach naszego por­talu.

Powodzenia! Trzy­mamy za Was kciu­ki 🙂 Jesteś­cie najlep­si!

Z pozdrowieni­a­mi,
Redakc­ja „Filo­zo­fuj!”

 

Oto peł­na lista uczest­ników eta­pu ogólnopol­skiego:

P KOMITET OKRĘGOWY OF NAZWISKO IMIĘ KLASA NAZWA SZKOŁY
1 BIAŁYSTOK EJLAK Fil­ip II LO im. M. Konop­nick­iej
2 BIAŁYSTOK SOSNOWSKI Sebas­t­ian III VI LO im. Króla Zyg­mun­ta Augus­ta
3 BIAŁYSTOK ZBOROWSKI Szy­mon III LO im. T. Koś­ciusz­ki
4 BIELSKO-BIAŁA BUDZYN Kinga III V LO
5 BIELSKO-BIAŁA KOTAS Marek III ZS nr 1, III LO
6 BIELSKO-BIAŁA ŚLEZIŃSKI Michał I ZS Katolick­iego Towarzyst­wa Kul­tur­al­nego
7 CZĘSTOCHOWA GONDEK Urszu­la III II LO im. H. Mal­czewskiej
8 CZĘSTOCHOWA SOŁTYSIAK Mikołaj II IX LO im. C. K. Nor­wi­da
9 DOLNOŚLĄSKI CHOIŃSKI Michał III II LO im. Jana Pawła II
10 DOLNOŚLĄSKI JASZEK Marcin III III LO im. A. Mick­iewicza
11 DOLNOŚLĄSKI WODZIŃSKI Jan I XIV LO im. Polonii Bel­gi­jskiej
12 DOLNOŚLĄSKI WOLNIEWSKI Fil­ip II VII LO imj. K.K.Baczyńskiego
13 GDAŃSK DERESZKIEWICZ Michał I II LO im. B. Chro­brego
14 GDAŃSK DETLAF Tomasz I VI LO im. W. Sier­pińskiego
15 GDAŃSK KORNOWICZ Mikołaj II II LO im. B. Chro­brego
16 GDAŃSK KOŚNIK Anna III II LO im. B. Chro­brego
17 GDAŃSK MICKIEWICZ Adri­ana III VI LO im. W. Sier­pińskiego
18 GDAŃSK SIEDLECKI Krzysztof III V LO im. S. Żerom­skiego
19 GDAŃSK SKÓRZYBÓT Igor II LO im. S. Żerom­skiego
20 GDAŃSK SOBISZ Michał III III LO im. A. Osieck­iej
21 GDAŃSK STRYCZYŃSKA Katarzy­na II V LO im. S. Żerom­skiego
22 GDAŃSK WIŚNIEWSKA Aga­ta II II LO im. B. Chro­brego
23 GDAŃSK WYSOCKA Kinga III ZSO nr 2 II LO z Odd­zi­ała­mi Dwu­języ­czny­mi im. A. Mick­iewicza
24 KATOWICE FICK Jakub III LO im. J. Słowack­iego
25 KATOWICE GLUCH Dag­mara II II LO im. S. Stasz­i­ca
26 KATOWICE GRUSZKA Jan III LO im. J. Słowack­iego
27 KATOWICE HERMANN Adam II III LO im. A. Mick­iewicza
28 KATOWICE HRYNIEWIECKA Katarzy­na III LO im. L. Kruczkowskiego
29 KATOWICE KŁOSEK Rafał I LO im. E. Dem­bowskiego
30 KATOWICE PORĘBSKI Szy­mon II II LO im. S. Żerom­skiego
31 KATOWICE SOWIŃSKI Antoni III IV LO im. Orląt Lwows­kich
32 KATOWICE SZLĄZAK Jan I III LO im. A. Mick­iewicza
33 KIELCE ANDURA Jakub III LO Col­legium Gos­to­mi­anum
34 KIELCE LUBAŃSKI Paweł II LO Col­legium Gos­to­mi­anum
35 KIELCE SPIECHA Alek­san­dra II LO im. M. Curii-Skłodowskiej
36 KRAKÓW BEŁZA Bar­bara 1 V LO im. A. Witkowskiego
37 KRAKÓW BIELSKA Mag­dale­na
38 KRAKÓW DYGA Alic­ja III V LO im. A. Witkowskiego
39 KRAKÓW JEGOROV Andryi II V LO im. A. Witkowskiego
40 KRAKÓW KASPERSKI Jakub III V LO im. A. Witkowskiego
41 KRAKÓW LUNN Hugo II V LO im. A. Witkowskiego
42 KRAKÓW SKOWRON Maja V LO im. A. Witkowskiego
43 KUJAWSKO-POMORSKI LESZCZYŃSKA Mag­dale­na III ZSO nr 6, VI LO
44 KUJAWSKO-POMORSKI LEWICKA Oli­wia II X LO im. S. Banacha
45 KUJAWSKO-POMORSKI MORAWSKI Wik­tor II ZSO nr 6, VI LO
46 KUJAWSKO-POMORSKI NAJMOWICZ Weroni­ka III ZSO nr 6, VI LO
47 KUJAWSKO-POMORSKI SŁOMIŃSKI Kamil III II LO
48 KUJAWSKO-POMORSKI TUROWSKI Zenon II X LO im. S. Banacha
49 KUJAWSKO-POMORSKI ZIELAS Maja II X LO im. S. Banacha
50 LUBLIN JASIURSKA Patryc­ja II LO im. S. Stasz­i­ca
51 LUBLIN KUŹNIA Aga­ta II LO im. S. Stasz­i­ca
52 LUBLIN MISZCZUK Natalia II LO im. S. Stasz­i­ca
53 LUBLIN RZĄŻEWSKI Mikołaj III LO im. S. Stasz­i­ca
54 LUBLIN SITOI Oli­wia III LO im. S. Stasz­i­ca
55 LUBLIN TRUBIŁOWICZ Alek­sander III XXI LO im. Św Stanisława Kost­ki
56 LUBLIN ZYŚKO Mira II Pry­watne Gim­nazju­mi Liceum im. Królowej Jad­wi­gi
57 ŁÓDŹ POBUDEJSKA Anna III LO im. T. Kosciusz­ki
58 ŁÓDŹ STAROŃ Alek­san­dra III VIII LO im. A. Asny­ka
59 ŁÓDŹ ZIELIŃSKI Cezary II III LO im. M. Koperni­ka
60 OLSZTYN BAŁASZ Kacper LO im. Bojown­ików o Pol­skośc War­mi
61 OLSZTYN SZUSZYŃSKA Alic­ja LO im. W.Kętrzyńskiego
62 OLSZTYN ŚMIEJA Piotr III XII LO im. MiG. Diet­richów
63 OPOLE KACZMAREK Alek­san­dra II Z.S I pLacówek Oświa­towych im. E. Godlewskiego
64 OPOLE KUBEC Aga­ta II ZSO nr II Pub­liczne LO nr II z Odd­zi­ała­mi Dwu­języ­czny­mi im. M. Konop­nickirj
65 OPOLE MROHS Dominik II ZSO nr III z Odd­zi­ała­mi Dwu­języ­czny­mi im. M. Skłodowskiej-Curie
66 POZNAŃ CHRZANOWIECKA Olga I XVI LO
67 POZNAŃ MIKSTACKI Jędrzej I LO im. H. Kołłą­ta­ja
68 POZNAŃ NOWAKOWSKI Kewin II LO im. M. Skłodowskiej-Curie
69 POZNAŃ RYCHTANEK Mar­cel III LO im. Św J. Kan­tego
70 POZNAŃ ZIĘBA Woj­ciech II LO im. Św Marii Mag­dale­ny
71 POZNAŃ ŻARCZYŃSKI Dami­an II II LO im. K. K. Baczyńskiego
72 RADOM DULEWICZ Justy­na III VI LO im. J. Kochanowskiego
73 RADOM KURZAWA Ada I VI LO im. J. Kochanowskiego
74 RZESZÓW MAŚ Bartłomiej II Pub­liczne LO in. Jana Pawła II
75 RZESZÓW NIEDZIELA Prze­mysław II II LO im. Ks. Jana Twar­dowskiego
76 RZESZÓW WASILEWSKI Tomasz III IV LO im. M. Koperni­ka
77 SIEDLCE GRULA Tomasz III IV LO im. Jana Pawła II
78 SIEDLCE WIŚNIEWSKI Alek­sander II ZSO, I LO im. J.I. Kraszewskiego
79 SKIERNIEWICE BARAŃSKI Piotr III LO w Warce
80 SKIERNIEWICE KARASIEWICZ Jakub III Klasy­czne LO im. Ks. S. Konarskiego
81 SKIERNIEWICE OLCZYK Klau­dia III Klasy­czne LO im. Ks. S. Konarskiego
82 SKIERNIEWICE WOJENKA Prze­mysław II Klasy­czne LO im. Ks. S. Konarskiego
83 SZCZECIN BASSA Karoli­na II XIII LO
84 SZCZECIN KOZIEŁ Katarzy­na III XIII LO
85 SZCZECIN SAWERA Alekx II XIII LO
86 WARSZAWA BIELIŃSKA Aga­ta III XXVII LO im. T. Cza­ck­iego
87 WARSZAWA CUDEK Fran­ciszek I II LO im. S. Batorego
88 WARSZAWA CYGAŃSKI-BOLSKI Kaje­tan II XXVII LO im. T. Cza­ck­iego
89 WARSZAWA DYBALSKA Moni­ka III I S LO ”Bed­nars­ka”
90 WARSZAWA GORECKI Jakub III LXIV LO im. S. I. Witkiewicza
91 WARSZAWA HOŁUB Julia II V LO im. Ks. J. Poni­a­towskiego
92 WARSZAWA HYRLIK Aga­ta II LXIV LO im. S. I. Witkiewicza
93 WARSZAWA JELEŃSKA Julia III 2 Społeczne LO im. P.Jasienicy
94 WARSZAWA KROTOSKA Jagna III Wielokul­tur­owe L Human­isty­czne im. J. Kuro­nia
95 WARSZAWA MAJ Apolo­nia III LXIV LO im. S. I. Witkiewicza
96 WARSZAWA MARCZYŃSKI Piotr III XXVIII im. J. Kochanowskiego
97 WARSZAWA MNETRYCKI Tytus III Niepub­liczne LO Fun­dacji Królowej św Jad­wi­gi
98 WARSZAWA MOTRENKO Kacper III XXVII LO im. T. Cza­ck­iego
99 WARSZAWA OLEŚ Krzysztof II LXIV LO im. S. I. Witkiewicza
100 WARSZAWA PACZEŚNIAK Piotr I XXVII LO im. T. Cza­ck­iego
101 WARSZAWA PASEK Jakub III XLI LO im. J. Lelewela
102 WARSZAWA PIŚKO Mag­dale­na III 2 Społeczne LO im. P.Jasienicy
103 WARSZAWA POŁAWSKA Michali­na III LXIV LO im. S. I. Witkiewicza
104 WARSZAWA RETELEWSKI Jan III LXIV LO im. S. I. Witkiewicza
105 WARSZAWA ROGALEWICZ Liwia II LXIV LO im. S. I. Witkiewicza
106 WARSZAWA SARBIŃSKI Alek­sander II S Gim­nazjum nr 20
107 WARSZAWA SŁABY Kamil I LXIV LO im. S. I. Witkiewicza
108 WARSZAWA TRIANDAFILIDIS Nino I II LO im. S. Batorego
109 WARSZAWA ZAWADOWSKI Jan II 2 S. LO im. P. Jasieni­cy
110 WARSZAWA ZETUNA-KOWALCZYK Omar III XLVIII LO im. E. Dem­bowskiego
111 WARSZAWA ZYŚKO Mar­ta III XXVIII LO im. J. Kochanowskiego
112 WARSZAWA ŻEBROWSKI Tomasz III LXXXV LO KĄT
113 ZIELONA GÓRA BORTACKA Gabriela II LO im. E. Dem­bowskiego
114 ZIELONA GÓRA JUSZCZAK Sebas­t­ian III II LO im. M. Skłodowskiej-Curi­ie
115 ZIELONA GÓRA PUCHACEWICZ Kacper III LO im. E. Dem­bowskiego

Wiel­ki finał OF odbędzie się 21 maja 2016 r.


Na tem­at finałów Olimpiady Filo­zoficzne pisała na łamach naszego mag­a­zynu dr Mag­dale­na Gaw­in, sekre­tarz Komite­tu Głównego OF. Są one dostęp­ne > tutaj [nr 2 / 2015, s. 52] i tutaj [nr 3 / 2015, s. 50].


Numer 6 „Filo­zo­fuj!” (Bóg i reli­gia) dostęp­ny jest online tutaj. Kto woli czy­tać na papierze, niech zamówi egzem­plarz drukowany, kom­plet numerów z 2015 lub prenu­mer­atę. Najnowszy numer jest też dostęp­ny w sprzedaży w salonach Empiku na tere­nie w całej Pol­s­ki.


 Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy