Ogłoszenia

E‑wydanie Filozofuj! 2021 nr 3 (39) już teraz w naszym sklepie!

e-wydanie Filozofuj 2021 nr 3
Od dziś rozpoczynamy sprzedaż magazynu również w wersji elektronicznej!

W ostat­nim cza­sie otrzy­ma­li­śmy wia­do­mo­ści od osób, któ­re ze wzglę­du na pobyt za gra­ni­cą nie mogą się­gnąć po naj­now­szy numer „Filo­zo­fuj!”. Osób takich nie ma wie­le, nie­mniej jed­nak zale­ży nam na kom­for­cie każ­de­go z naszych czy­tel­ni­ków. Jest to też ukłon w stro­nę tych, któ­rzy wzbra­nia­ją się przed zaku­pem egzem­pla­rza papie­ro­we­go ze wzglę­dów eko­lo­gicz­nych i cze­ka­ją stan­dar­do­we dwa mie­sią­ce na uka­za­nie się nume­ru w wol­nym dostę­pie, czy­li w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Jako że sta­ra­my się two­rzyć inklu­zyw­ne, otwar­te na każ­de­go śro­do­wi­sko, posta­no­wi­li­śmy znieść barie­rę, jaką jest począt­ko­wa dostęp­ność nume­ru wyłącz­nie w for­mie fizycz­nej. Od teraz, wraz z pre­mie­rą każ­de­go kolej­ne­go nume­ru „Filo­zo­fuj!”, będzie moż­na go kupić rów­nież w for­mie meta­fi­zycz­nej ;), czy­li w posta­ci e‑wydania w for­ma­cie PDF.

Oczy­wi­ście, e‑wydanie Filo­zo­fuj! 2021 nr 3 (39): Nie­skoń­czo­ność jest już dostęp­ne. War­to rów­nież nad­mie­nić, że nie rezy­gnu­je­my z poli­ty­ki otwar­te­go dostę­pu, więc numer będzie moż­na prze­czy­tać za dar­mo po upły­wie dwóch mie­się­cy od daty jego premiery.

Życzy­my miłe­go czytania 🙂

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy