Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Opracowania

Edukacja filozoficzna dzieci pozytywnie wpływa na ich rozwój

Czy zajęcia z filozofii dla najmłodszych dzieci mogą dać zauważalne korzyści? Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii nie pozostawiają co do tego wątpliwości – można przeczytać w serwisie dziennika „The Guardian”.

Zapisz się do naszego newslettera

Naukow­cy z Uni­w­er­syte­tu w Durham uwzględ­nili w bada­niu grupę 3000 uczniów pier­wszych klas różnych szkół pod­sta­wowych, w których prowad­zono całoroczne lekc­je filo­zofii. Z badań wyni­ka, że kurs, w trak­cie którego dysku­towano m.in. zagad­nie­nie prawdy czy spraw­iedli­woś­ci, miał pozy­ty­wny wpływ na zdol­noś­ci językowe i matem­aty­czne uczniów, przyspiesza­jąc ich rozwój w tych aspek­tach o około dwa miesiące. Co więcej, na późniejszych eta­pach edukacji uczniowie ci znacznie lep­iej niż ich rówieśni radzili sobie w trak­cie dyskusji nad prak­ty­czny­mi prob­le­ma­mi (np. prze­mocą w szkole), okazu­jąc więk­szą akty­wność i umiejęt­ność słucha­nia innych, co ostate­cznie dawało im więk­szą satys­fakcję z zajęć. Badacze nie potrafią wyjaśnić jeszcze przy­czyn tego odd­zi­ały­wa­nia, choć samo zjawisko nie jest dla nich zaskaku­jące.

Opra­cow­ał Jacek Jaroc­ki

Źródło: The Guardian 

Fot.: Some rights reserved by Ilmi­cro­fono Oggiono.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy