Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Przegląd prasy

Edukacja filozoficzna dzieci pozytywnie wpływa na ich rozwój

Czy zajęcia z filozofii dla najmłodszych dzieci mogą dać zauważalne korzyści? Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii nie pozostawiają co do tego wątpliwości – można przeczytać w serwisie dziennika „The Guardian”.

Naukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu w Dur­ham uwzględ­ni­li w bada­niu gru­pę 3000 uczniów pierw­szych klas róż­nych szkół pod­sta­wo­wych, w któ­rych pro­wa­dzo­no cało­rocz­ne lek­cje filo­zo­fii. Z badań wyni­ka, że kurs, w trak­cie któ­re­go dys­ku­to­wa­no m.in. zagad­nie­nie praw­dy czy spra­wie­dli­wo­ści, miał pozy­tyw­ny wpływ na zdol­no­ści języ­ko­we i mate­ma­tycz­ne uczniów, przy­spie­sza­jąc ich roz­wój w tych aspek­tach o oko­ło dwa mie­sią­ce. Co wię­cej, na póź­niej­szych eta­pach edu­ka­cji ucznio­wie ci znacz­nie lepiej niż ich rówie­śni radzi­li sobie w trak­cie dys­ku­sji nad prak­tycz­ny­mi pro­ble­ma­mi (np. prze­mo­cą w szko­le), oka­zu­jąc więk­szą aktyw­ność i umie­jęt­ność słu­cha­nia innych, co osta­tecz­nie dawa­ło im więk­szą satys­fak­cję z zajęć. Bada­cze nie potra­fią wyja­śnić jesz­cze przy­czyn tego oddzia­ły­wa­nia, choć samo zja­wi­sko nie jest dla nich zaskakujące.

Opra­co­wał Jacek Jarocki

Źró­dło: The Guar­dian 

Fot.: Some rights rese­rved by Ilmi­cro­fo­no Oggio­no.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy