Ogłoszenia

I edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki ogłosiło I edycję konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza za wybitną monografię naukową z zakresu logiki, filozofii nauki, zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce. Wnioski można składać do 30 czerwca.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer 2/2016: Wol­na wola?

Numer jest dostęp­ny onli­ne > tutaj.


Egzem­plarz dru­ko­wa­ny nume­ru moż­na zamó­wić > tutaj. Kom­plet nume­rów z 2015 roku w prze­ce­nie moż­na zamó­wić > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2016 moż­na zamó­wić > tutaj.

Patro­nem Nagro­dy jest wybit­ny pol­ski logik i filo­zof Jan Łuka­sie­wicz, jeden z twór­ców Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej, autor logi­ki trój­war­to­ścio­wej i nota­cji pol­skiej.

Pol­skie Towa­rzy­stwo Logi­ki i Filo­zo­fii Nauki jest kon­ty­nu­acją Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Logicz­ne­go, zało­żo­ne­go 22 kwiet­nia 1936 roku z ini­cja­ty­wy Jana Łuka­sie­wi­cza i Alfre­da Tar­skie­go. Powsta­nie Towa­rzy­stwa, któ­re­go celem było „upra­wia­nie, krze­wie­nie logi­ki i meto­do­lo­gii oraz ich histo­rii, dydak­ty­ki i zasto­so­wań” wią­za­ło się z wiel­kim roz­wo­jem logi­ki w Pol­sce mię­dzy­wo­jen­nej. PTL było dru­gą tego typu orga­ni­za­cją na świe­cie (po Asso­cia­tion for Sym­bo­lic Logic w Sta­nach Zjed­no­czo­nych).

Ogól­ne zasa­dy kon­kur­su

Przed­mio­tem nagro­dy może być mono­gra­fia nauko­wa z dzie­dzin sta­tu­to­wo wspie­ra­nych przez PTLiFN, któ­ra zosta­ła opu­bli­ko­wa­na nie wcze­śniej niż w 2015 roku i jest to jej pierw­sze wyda­nie.

Nagro­dę sta­no­wią: dyplom (lub medal) oraz nagro­da pie­nięż­na w wyso­ko­ści co naj­mniej 2000 zł.

Wnio­ski o Nagro­dę mogą zgła­szać rady jed­no­stek nauko­wych, człon­ko­wie PTLiFN oraz auto­rzy.

Wnio­sek  o przy­zna­nie Nagro­dy wraz z wyma­ga­ny­mi załącz­ni­ka­mi nale­ży prze­słać w wer­sji papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej do 30 czerw­ca 2016 roku na adres:

Pol­skie Towa­rzy­stwo Logi­ki i Filo­zo­fii Nauki
Nowy Świat 72
00–330 War­sza­wa
ema­il: ptlifn.sekretarz@gmail.com

Oce­ny zgło­szo­nych prac doko­nu­je Kapi­tu­ła w skła­dzie:

  • dr hab. Tomasz Bigaj (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski),
  • prof. dr hab. Adam Gro­bler (Uni­wer­sy­tet Opol­ski),
  • prof. dr hab.Andrzej Indrzej­czak  (Uni­wer­sy­tet Łódz­ki),
  • prof. dr hab. Roman Muraw­ski (UAM w Pozna­niu),
  • prof. dr hab. Damian Niwiń­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski),
  • prof. dr hab. Jerzy Pogo­now­ski (UAM w Pozna­niu),
  • prof. dr hab. Andrzej Wroń­ski (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski).

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su nastą­pi do dnia 31 grud­nia 2016 roku.

Szcze­gó­ło­we zasa­dy kon­kur­su okre­śla  Regu­la­min

Załączniki/pliki do pobra­nia:

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy