Ogłoszenia

I edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki ogłosiło I edycję konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza za wybitną monografię naukową z zakresu logiki, filozofii nauki, zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce. Wnioski można składać do 30 czerwca.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer 2/2016: Wol­na wola?

Numer jest dostęp­ny online > tutaj.


Egzem­plarz drukowany numeru moż­na zamówić > tutaj. Kom­plet numerów z 2015 roku w przece­nie moż­na zamówić > tutaj. Prenu­mer­atę na rok 2016 moż­na zamówić > tutaj.

Patronem Nagrody jest wybit­ny pol­s­ki logik i filo­zof Jan Łukasiewicz, jeden z twór­ców Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej, autor logi­ki trójwartoś­ciowej i notacji pol­skiej.

Pol­skie Towarzyst­wo Logi­ki i Filo­zofii Nau­ki jest kon­tynu­acją Pol­skiego Towarzyst­wa Log­icznego, założonego 22 kwiet­nia 1936 roku z inic­jaty­wy Jana Łukasiewicza i Alfre­da Tarskiego. Pow­stanie Towarzyst­wa, którego celem było „upraw­ian­ie, krzewie­nie logi­ki i metodologii oraz ich his­torii, dydak­ty­ki i zas­tosowań” wiąza­ło się z wielkim roz­wo­jem logi­ki w Polsce między­wo­jen­nej. PTL było drugą tego typu orga­ni­za­cją na świecie (po Asso­ci­a­tion for Sym­bol­ic Log­ic w Stanach Zjed­noc­zonych).

Ogólne zasady konkur­su

Przed­miotem nagrody może być mono­grafia naukowa z dziedzin statu­towo wspier­anych przez PTLiFN, która została opub­likowana nie wcześniej niż w 2015 roku i jest to jej pier­wsze wydanie.

Nagrodę stanow­ią: dyplom (lub medal) oraz nagro­da pienięż­na w wysokoś­ci co najm­niej 2000 zł.

Wnios­ki o Nagrodę mogą zgłaszać rady jed­nos­tek naukowych, członkowie PTLiFN oraz autorzy.

Wniosek  o przyz­nanie Nagrody wraz z wyma­gany­mi załącznika­mi należy przesłać w wer­sji papierowej i elek­tron­icznej do 30 czer­w­ca 2016 roku na adres:

Pol­skie Towarzyst­wo Logi­ki i Filo­zofii Nau­ki
Nowy Świat 72
00–330 Warsza­wa
email: ptlifn.sekretarz@gmail.com

Oce­ny zgłos­zonych prac dokonu­je Kapituła w składzie:

  • dr hab. Tomasz Bigaj (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki),
  • prof. dr hab. Adam Grob­ler (Uni­w­er­sytet Opol­s­ki),
  • prof. dr hab.Andrzej Indrze­jczak  (Uni­w­er­sytet Łódz­ki),
  • prof. dr hab. Roman Muraws­ki (UAM w Poz­na­niu),
  • prof. dr hab. Dami­an Niwińs­ki (Uni­w­er­sytet Warsza­ws­ki),
  • prof. dr hab. Jerzy Pogonows­ki (UAM w Poz­na­niu),
  • prof. dr hab. Andrzej Wrońs­ki (Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki).

Rozstrzyg­nię­cie konkur­su nastąpi do dnia 31 grud­nia 2016 roku.

Szczegółowe zasady konkur­su określa  Reg­u­lamin

Załączniki/pliki do pobra­nia:

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy