Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2016 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Pierwszym z nich była analiza fragmentu Menona – dialogu Platona, w którym podejmuje on kwestię cnoty. Drugim – metafizyczne (ontologiczne), epistemologiczne i etyczne tezy Arystotelesa. Trzecim – wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Temat nr 1 opierał się na cytacie z Maritna Bubera, a temat nr 2 – na cytacie z Georga W. Hegla. 

baner_studia2

W najnowszym numerze „Filo­zo­fuj!” (s. 43–46) zna­j­du­ją się infor­ma­c­je o kra­jowych ośrod­kach aka­demic­kich, w których moż­na stu­diować filo­zofię. Zachę­camy też do odwiedzenia zakład­ki „Stu­dia filo­zoficzne” w naszym ser­wisie.

 


Matu­ra z filo­zofii na poziomie pod­sta­wowym skła­da się z jed­nego arkusza egza­m­i­na­cyjnego, który jest podzielony na dwie częś­ci:

1. Tes­tu wery­fiku­jącego wiedzę ogól­ną.

2. Zestawu pole­ceń sprawdza­ją­cych umiejęt­ność kry­ty­cznej anal­izy tek­stu filo­zoficznego.

Dwuczęś­ciowa jest także matu­ra z filo­zofii na poziomie rozsz­er­zonym:

1. Zestaw pole­ceń do mate­ri­ałów źródłowych sprawdza­ją­cy ogól­ną wiedzę maturzysty z filo­zofii i umiejęt­ność kry­ty­cznej anal­izy tek­stów.

2. Wypowiedź pisem­na na jeden z dwóch zadanych tem­atów.

 

Oto arkusz CKE:

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy