Filozofia w szkole Matura z filozofii Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2016 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Pierwszym z nich była analiza fragmentu Menona – dialogu Platona, w którym podejmuje on kwestię cnoty. Drugim – metafizyczne (ontologiczne), epistemologiczne i etyczne tezy Arystotelesa. Trzecim – wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Temat nr 1 opierał się na cytacie z Maritna Bubera, a temat nr 2 – na cytacie z Georga W. Hegla. 

baner_studia2

W naj­now­szym nume­rze „Filo­zo­fuj!” (s. 43–46) znaj­du­ją się infor­ma­cje o kra­jo­wych ośrod­kach aka­de­mic­kich, w któ­rych moż­na stu­dio­wać filo­zo­fię. Zachę­ca­my też do odwie­dze­nia zakład­ki „Stu­dia filo­zo­ficz­ne” w naszym serwisie.

 


Matu­ra z filo­zo­fii na pozio­mie pod­sta­wo­wym skła­da się z jed­ne­go arku­sza egza­mi­na­cyj­ne­go, któ­ry jest podzie­lo­ny na dwie części:

1. Testu wery­fi­ku­ją­ce­go wie­dzę ogólną.

2. Zesta­wu pole­ceń spraw­dza­ją­cych umie­jęt­ność kry­tycz­nej ana­li­zy tek­stu filozoficznego.

Dwu­czę­ścio­wa jest tak­że matu­ra z filo­zo­fii na pozio­mie rozszerzonym:

1. Zestaw pole­ceń do mate­ria­łów źró­dło­wych spraw­dza­ją­cy ogól­ną wie­dzę matu­rzy­sty z filo­zo­fii i umie­jęt­ność kry­tycz­nej ana­li­zy tekstów.

2. Wypo­wiedź pisem­na na jeden z dwóch zada­nych tematów.

 

Oto arkusz CKE:

No Sli­de Found In Slider.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy