Filozofia w szkole Matura z filozofii Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2016 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Pierwszym z nich była analiza fragmentu Menona – dialogu Platona, w którym podejmuje on kwestię cnoty. Drugim – metafizyczne (ontologiczne), epistemologiczne i etyczne tezy Arystotelesa. Trzecim – wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Temat nr 1 opierał się na cytacie z Maritna Bubera, a temat nr 2 – na cytacie z Georga W. Hegla. 

Zapisz się do naszego newslettera

baner_studia2

W najnowszym numerze „Filo­zo­fuj!” (s. 43–46) zna­j­du­ją się infor­ma­c­je o kra­jowych ośrod­kach aka­demic­kich, w których moż­na stu­diować filo­zofię. Zachę­camy też do odwiedzenia zakład­ki „Stu­dia filo­zoficzne” w naszym ser­wisie.

 


Matu­ra z filo­zofii na poziomie pod­sta­wowym skła­da się z jed­nego arkusza egza­m­i­na­cyjnego, który jest podzielony na dwie częś­ci:

1. Tes­tu wery­fiku­jącego wiedzę ogól­ną.

2. Zestawu pole­ceń sprawdza­ją­cych umiejęt­ność kry­ty­cznej anal­izy tek­stu filo­zoficznego.

Dwuczęś­ciowa jest także matu­ra z filo­zofii na poziomie rozsz­er­zonym:

1. Zestaw pole­ceń do mate­ri­ałów źródłowych sprawdza­ją­cy ogól­ną wiedzę maturzysty z filo­zofii i umiejęt­ność kry­ty­cznej anal­izy tek­stów.

2. Wypowiedź pisem­na na jeden z dwóch zadanych tem­atów.

 

Oto arkusz CKE:

No Slide Found In Slid­er.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy