Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2017 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Było ich 15. Pierwsze osiem dotyczyły fragmentu Traktatu o zasadach poznania ludzkiego autorstwa George'a Berkeleya, w którym podejmuje on istnienia rzeczy. 9. zadnie polegało na nazwaniu i wyjaśnieniu istoty błędu językowo-logicznego przytoczonym rozumowaniu. Zadania 10–13 wiązały się z fragmentem Listu do Menoikeusa autorstwa Epikura. Zadnie 14. dotyczyło 3 teorii etycznych: Arystotelesowskiej etyki cnót, Kantowskiej etyki obowiązku oraz Utylitaryzmu Milla. Ostatnie, 15. zadanie polegało na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów. Temat nr 1 opierał się na cytacie z Ernsta Cassirera, a temat nr 2 – na cytacie ze św. Augustyna. Szczegóły poniżej. 

Matu­ra z filo­zofii na poziomie rozsz­er­zonym trwała 180 min­ut. Egza­min składał się z dwóch częś­ci. Abi­turi­en­ci udzielali odpowiedzi na czter­naś­cie pytań otwartych.

W częś­ci drugiej egza­minowani pisali wypra­cow­anie na jeden z dwóch podanych tem­atów. Pier­wszym wari­antem było naw­iązanie do cza­su i przestrzeni, jako ram określa­ją­cych rzeczy­wis­tość oraz zaprezen­towanie swo­jej postawy w sto­sunku do poglą­du Ernes­ta Cas­sir­era. Drugim zagad­nie­niem było przed­staw­ie­nie swo­jego punk­tu widzenia w kwestii genezy i natu­ry zła.

Podob­ną, dwuczęś­ciową budowę miał arkusz z filo­zofii na poziomie pod­sta­wowym. Przy­pom­ni­jmy, że egza­min ten mogły zdawać tylko oso­by, które pod­chodz­iły do matu­ry w „starej for­mule”. Maturzyś­ci, których obow­iązu­je „nowa for­muła” składali deklarac­je do napisa­nia egza­minu tylko na poziomie rozsz­er­zonym.

Cen­tral­na Komis­ja Egza­m­i­na­cyj­na ogłosi wyni­ki mat­u­ralne 30 czer­w­ca br. Tym­cza­sem zapoz­na­j­cie się z dzisiejszym arkuszem z filo­zofii na poziomie rozsz­er­zonym i udziel­cie odpowiedzi na pyta­nia! Klucz do zadań otwartych niebawem pojawi się na naszej stron­ie!

Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka

Oto arkusz CKE:


Warn­ing: count(): Para­me­ter must be an array or an object that imple­ments Count­able in /home/fuaca/domains/filozofuj.eu/public_html/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 17

Matura z filozofii 2017


Zachę­camy do śledzenia naszej strony oraz odwiedzenia zakład­ki Stu­dia Filo­zoficzne, gdzie dowiecie się m.in., dlaczego warto stu­diować filo­zofię oraz gdzie ją moż­na stu­diować. W maju zmieścimy szer­sze infor­ma­c­je o wybranych ośrod­kach aka­demic­kich. 

Zob. listę ośrodków akademickich, w których można studiować filozofię.


2. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy