Filozofia w szkole Matura z filozofii Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2018 – zadania z egzaminu rozszerzonego [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania z egzaminu rozszerzonego. Było ich 15. Pierwsze siedem dotyczyły fragmentu Uzasadnienia metafizyki moralności autorstwa Immanuela Kanta lub poglądów filozofa z Królewca. 8. zadnie polegało na zbudowaniu schematu logicznego na bazie zdania w języku naturalnym oraz sprawdzenia prawdziwości tego schematu metodą zero-jedynkową. W zadaniu 9. należało nazwać błędy logiczne w podanych zdaniach i poprawić zdania tak, by nie zawierały błędów. Zadania 10–14 wiązały się z trzema fragmentami tekstów: Ku filozoficznemu myśleniu Józefa Marii Bocheńskiego, Metafizyki Arystotelesa oraz Pragmatyzmu Williama Jamesa. Ostatnie, 15. zadanie polegało na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów. Szczegóły poniżej.

Zapisz się do naszego newslettera

Egza­miny mat­u­ralne z filo­zofii już za nami. Udostęp­n­imy arkusze mat­u­ralne z egza­minu rozsz­er­zonego, który trwał 180 min.

Cen­tral­na Komis­ja Egza­m­i­na­cyj­na ogłosi wyni­ki mat­u­ralne 3 lip­ca br. Tym­cza­sem zapoz­na­j­cie się z dzisiejszym arkuszem z filo­zofii na poziomie rozsz­er­zonym! Klucz do zadań otwartych niebawem pojawi się na naszej stron­ie!

W najnowszym numerze mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, który ukaże się w połowie maja, planu­je­my zamieś­cić dodatek mat­u­ral­ny, z którego dowiecie się, gdzie moż­na stu­diować filo­zofię i jaką ofer­tę przy­go­tu­ją dla Was poszczególne ośrod­ki aka­demick­ie. Zachę­camy do śledzenia naszej strony oraz odwiedzenia zakład­ki Stu­dia Filo­zoficzne, gdzie dowiecie się m.in., dlaczego warto stu­diować filo­zofię oraz gdzie ją moż­na stu­diować. Niedłu­go opub­liku­je­my szer­sze infor­ma­c­je o wybranych ośrod­kach aka­demic­kich.


3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” – wakacje z filozofią. Są jeszcze wolne miejsca.


Oto arkusze:

Do pobra­nia w wer­sji PDF:

Down­load (PDF, 240KB)

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy