Filozofia w szkole Matura z filozofii Ogłoszenia

Egzamin maturalny z filozofii 2020 – zadania z egzaminu [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania, z którymi mierzyli się tegoroczni abiturienci. Zadań było 15. Dotyczyły m.in. fragmentów Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, Badań dotyczących rozumu ludzkiego David Hume'a i O wolności Johna Stuarta Milla.

Zapisz się do naszego newslettera

Egza­miny mat­u­ralne z filo­zofii już za nami. Udostęp­n­imy arkusze mat­u­ralne z egza­minu, który trwał 180 min. Za wszys­tkie zada­nia moż­na było uzyskać maksy­mal­nie 50 punk­tów.

Cen­tral­na Komis­ja Egza­m­i­na­cyj­na ogłosi wyni­ki mat­u­ralne 11 sierp­nia br. Tym­cza­sem zapoz­na­j­cie się z dzisiejszym arkuszem z filo­zofii! Klucz do zadań otwartych niebawem pojawi się na naszej stron­ie!

W najnowszym numerze mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”, który jeszcze przez ok. dwa tygod­nie moż­na nabyć w stacjonarnych punk­tach sprzedaży, zamieś­cil­iśmy dodatek mat­u­ral­ny. Dowiecie się z niego, gdzie moż­na stu­diować filo­zofię i jaką ofer­tę przy­go­tu­ją dla Was poszczególne ośrod­ki aka­demick­ie. Zachę­camy do śledzenia naszej strony oraz odwiedzenia zakład­ki Stu­dia Filo­zoficzne, gdzie dowiecie się m.in., dlaczego warto stu­diować filo­zofię oraz gdzie ją moż­na stu­diować. Niedłu­go opub­liku­je­my na por­talu szer­sze infor­ma­c­je o wybranych ośrod­kach aka­demic­kich.

Oto arkusze:

Do pobra­nia w wer­sji PDF:

Down­load (PDF, 240KB)

Źródło: www.cke.gov.pl

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy