Matura z filozofii

Egzamin maturalny z filozofii 2021 – zadania z egzaminu [arkusze CKE]

Zakończyły się egzaminy maturalne z filozofii – znamy zadania, z którymi mierzyli się tegoroczni abiturienci. Zadań było 17. Dotyczyły m.in. fragmentów Traktatu o naturze ludzkiej David Hume'a, Traktatu o Bogu św. Tomasza z Akwinu i Społeczeństwa otwartego i jego wrogów Karla R. Poppera.

Egza­mi­ny matu­ral­ne z filo­zo­fii już za nami. Udo­stęp­ni­my arku­sze matu­ral­ne z egza­mi­nu, któ­ry trwał 180 min. Za wszyst­kie zada­nia moż­na było uzy­skać mak­sy­mal­nie 50 punktów.

Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na ogło­si wyni­ki matu­ral­ne 5 lip­ca br. Tym­cza­sem zapo­znaj­cie się z dzi­siej­szym arku­szem z filo­zo­fii! Klucz do zadań jutro poja­wi się na naszej stronie!

W naj­now­szym nume­rze maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” zamie­ści­li­śmy doda­tek matu­ral­ny. Dowie­cie się z nie­go, gdzie moż­na stu­dio­wać filo­zo­fię i jaką ofer­tę przy­go­tu­ją dla Was poszcze­gól­ne ośrod­ki aka­de­mic­kie. Zachę­ca­my do śle­dze­nia naszej stro­ny oraz odwie­dze­nia zakład­ki Stu­dia Filo­zo­ficz­ne, gdzie dowie­cie się m.in., dla­cze­go war­to stu­dio­wać filo­zo­fię oraz gdzie ją moż­na stu­dio­wać. Nie­dłu­go opu­bli­ku­je­my na por­ta­lu szer­sze infor­ma­cje o wybra­nych ośrod­kach akademickich.

Oto arku­sze:

Matura 2021 – arkusze CKE

Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx
Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx Microsoft Word - EFIP-R0-100-2105.docx

Do pobra­nia w wer­sji PDF:

Down­lo­ad (PDF317KB)

 

Źró­dło: www.cke.gov.pl

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy