Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

Egzystencjalizm w Szczecinie: kolejne spotkanie filozoficzne w Fika

Już dziś, 11 kwietnia o godz. 17, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu spotkań filozoficznych organizowanych przez Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej". „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie. Serdecznie zapraszamy.

Zapisz się do naszego newslettera

Tema­tem kolej­ne­go spo­tka­nia filo­zo­ficz­ne­go będzie egzy­sten­cja­lizm fran­cu­ski. Poroz­ma­wia­my m.in. o filo­zo­fii J.P. Sar­tre­’a i A. Camu­s’a. Zosta­nie posta­wio­ne pyta­nie, cze­go w obec­nych cza­sach może­my się nauczyć się z ich filozofii.

Spró­bu­je­my dociec, czy  egzy­sten­cja­li­stycz­na kon­cep­cja czło­wie­ka i jego sta­tu­su w świe­cie jest już nie­ak­tu­al­na, czy może jed­nak wciąż nie­któ­re jej aspek­ty przy­sta­ją do współ­cze­snych czasów?

Zapra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych uczniów gim­na­zjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi dr Marek Pawłowski.

Wstęp wol­ny. 

Szcze­cin, Księ­gar­nia FiKa,  al. Papie­ża Jana Paw­ła II 6
11 kwiet­nia godz. 17.oo-18.30
Stro­na internetowa

Pro­fil wyda­rze­nia na Face­bo­oku >tutaj.

Orga­ni­za­tor:
Sto­wa­rzy­sze­nie „Gene­ra­tor Myśli Humanistycznej”

Patro­ni:
„Filo­zo­fuj!”

 

 

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy