Aktualności Edukacja filozoficzna Patronaty Wydarzenia

Egzystencjalizm w Szczecinie: kolejne spotkanie filozoficzne w Fika

Już dziś, 11 kwietnia o godz. 17, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu spotkań filozoficznych organizowanych przez Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej". „Filozofuj!” objęło patronatem medialnym to wydarzenie. Serdecznie zapraszamy.

Zapisz się do naszego newslettera

Tem­atem kole­jnego spotka­nia filo­zoficznego będzie egzys­tenc­jal­izm fran­cus­ki. Poroz­maw­iamy m.in. o filo­zofii J.P. Sartre’a i A. Camus’a. Zostanie postaw­ione pytanie, czego w obec­nych cza­sach może­my się nauczyć się z ich filo­zofii.

Spróbu­je­my dociec, czy  egzys­tenc­jal­isty­cz­na kon­cepc­ja człowieka i jego sta­tusu w świecie jest już nieak­tu­al­na, czy może jed­nak wciąż niek­tóre jej aspek­ty przys­ta­ją do współczes­nych cza­sów?

Zaprasza­my serdecznie wszys­t­kich zain­tere­sowanych uczniów gim­nazjów i szkół pon­adg­im­naz­jal­nych.

Spotkanie poprowadzi dr Marek Pawłows­ki.

Wstęp wol­ny. 

Szczecin, Księ­gar­nia FiKa,  al. Papieża Jana Pawła II 6
11 kwiet­nia godz. 17.oo-18.30
Strona inter­ne­towa

Pro­fil wydarzenia na Face­booku >tutaj.

Orga­ni­za­tor:
Sto­warzysze­nie „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej”

Patroni:
„Filo­zo­fuj!”

 

 

 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy