Filozofia przyrody Filozofia społeczna Refleksje

Ekochrześcijaństwo i ekoutopie [refleksje]

Nie brak takich, którzy mówią, że franciszkańskie idee na czele z braterstwem uniwersalnym to utopia.

Od kil­ku­na­stu lat pró­bu­ję popu­la­ry­zo­wać w Pol­sce chrze­ści­jań­skie myśle­nie o sze­ro­ko rozu­mia­nej tema­ty­ce eko­lo­gicz­nej. Poprzez por­tal Świę­to Stwo­rze­nia, książ­ki, wykła­dy czy warsz­ta­ty poka­zu­je­my fran­cisz­kań­ską nar­ra­cję w tej tema­ty­ce oraz per­spek­ty­wę Kościo­łów lokal­nych z Glo­bal­ne­go Połu­dnia – mówi­łem w jed­nym z wywia­dów. I poja­wił się komen­tarz, że two­rzę kolej­ną utopię.

Tak, nie brak takich, któ­rzy mówią, że fran­cisz­kań­skie idee na cze­le z bra­ter­stwem uni­wer­sal­nym to uto­pia. One jed­nak sta­ją się głów­ną pro­po­zy­cją Kościo­ła dla świa­ta poprzez pro­jekt eko­lo­gii inte­gral­nej opi­sa­ny w ency­kli­ce Lau­da­to si’ i bra­ter­stwa wszyst­kich (jak­kol­wiek) wie­rzą­cych z Fra­tel­li tut­ti. One spo­ty­ka­ją się z licz­ny­mi uto­pia­mi obec­ny­mi w ruchu ekologicznym.

Mamy tam nostal­gię za har­mo­nią w rela­cjach z natu­rą jak Scru­to­now­ska „ojko­fi­lia”, licz­ne dzia­ła­nia dla ochro­ny dzi­kich eko­sys­te­mów zwa­nych natu­ral­ny­mi, pró­by budo­wa­nia oaz czy arek Noego, gło­sze­nie powszech­nej odpo­wie­dzial­no­ści za kon­sump­cję w sty­lu Gre­ty Thunberg.

Spo­ty­ka­ją się one z wpły­wo­wy­mi rapor­ta­mi dla Klu­bu Rzym­skie­go, wizją „spo­łe­czeń­stwa zdol­ne­go do prze­trwa­nia” Meadow­sów, ideą prze­strze­ni eko­lo­gicz­nej Car­leya i Spo­pen­sa i kon­cep­cją „dzie­le­nia się świa­tem” czy róż­ny­mi zie­lo­ny­mi konserwatyzmami.

Eko­no­mi­ści i tech­no­kra­ci budu­ją sys­te­my zarzą­dza­nia glo­bal­nym eko­sys­te­mem, inży­nie­ro­wie chcą sami kształ­to­wać nasz kli­mat a wszy­scy inwe­stu­ją w elek­tro­mo­bil­ność, OZESmart City.

Są jesz­cze uto­pie świa­ta bez mię­sa, mle­ka, futer i innych pro­duk­tów odzwie­rzę­cych czy świa­ta, gdzie rodze­nie dzie­ci będzie karal­ne albo w innej wer­sji wspie­ra­nie kon­su­men­tów typu pies czy kot.

Bo UTOPIA to miej­sce-któ­re­go-nie-ma, marze­nie, hipo­te­za, ide­ali­stycz­ny pro­jekt, świat ludzi (i zwie­rząt) szczę­śli­wych, gdzie Zie­mia jest wspól­nym gościn­nym domem dla wszyst­kich, gdzie jest rów­ność i sprawiedliwość…

Poza tym war­to żyć uważ­nie, mieć oczy i uszy otwar­te, wspie­rać w mia­rę moż­li­wo­ści potrze­bu­ją­cych bliź­nich i reago­wać na płacz świa­ta. Nikt nie wie co będzie na koń­cu dro­gi… Wra­że­nie zre­ali­zo­wa­nia celu i hap­py end, pięk­na nie­spo­dzian­ka czy raczej wiel­ka katastrofa…

 


Sta­ni­sław Jaro­mi – fran­cisz­ka­nin, dok­tor filo­zo­fii, prze­wod­ni­czą­cy Ruchu Eko­lo­gicz­ne­go św. Fran­cisz­ka z Asy­żu (REFA), redak­tor naczel­ny por­ta­lu SwietoStworzenia.pl.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy