Logika Recenzje książek

Elżbieta Drozdowska: Sztuka argumentacji [recenzja]

Sztu­ka argu­men­ta­cji. Nowy słow­nik ter­mi­no­lo­gicz­ny to roz­sze­rzo­na i popra­wio­na wer­sja słow­ni­ka wyda­ne­go po raz pierw­szy w 2001 roku. Zawie­ra hasła z zakre­su logi­ki for­mal­nej, reto­ry­ki, meto­do­lo­gii, psy­cho­lo­gii, języ­ko­znaw­stwa, rachun­ku praw­do­po­do­bień­stwa, filo­zo­fii i teo­rii pra­wa, któ­re naświe­tla­ją róż­no­ra­kie aspek­ty argu­men­tów i argu­men­ta­cji. Poja­wia­ją się w nim więc tak róż­no­rod­ne hasła jak „dys­ku­sja rze­czo­wa” i „agi­ta­cja”, „teo­ria nauko­wa” i „teo­ria spi­sko­wa”, „powszech­ne mnie­ma­nie” i „kon­se­kwen­cja logicz­na”, a tak­że ogrom­ny wykaz błę­dów poznaw­czych, logicz­nych i roz­ma­itych argu­men­tum ad…

By uła­twić posłu­gi­wa­nie się słow­ni­kiem, na począt­ku załą­czo­no prze­wod­nik gru­pu­ją­cy hasła według dzie­dzi­ny: ogól­ne zasa­dy racjo­nal­ne­go kształ­to­wa­nia prze­ko­nań, logi­ka for­mal­na i ogól­na, rachu­nek praw­do­po­do­bień­stwa, błę­dy poznaw­cze i logicz­ne, dia­log i dys­ku­sja, reto­ry­ka, a tak­że sen­ten­cje łaciń­skie doty­czą­ce argu­men­tów i spo­so­bów argu­men­ta­cji. Na koń­cu zaś znaj­du­je się alfa­be­tycz­ny wykaz wszyst­kich haseł.

Hasła obja­śnia­ne są w opar­ciu o lite­ra­tu­rę przed­mio­tu, do któ­rej są licz­ne przy­pi­sy. Na koń­cu książ­ki zebra­na jest biblio­gra­fia, któ­ra umoż­li­wia dal­sze zgłę­bie­nie zary­so­wa­nych w nich zagad­nień. Hasła są w więk­szo­ści obszer­ne i opi­so­we. W opi­sach błę­dów poznaw­czych przy­wo­ły­wa­ne są bada­nia, któ­re poka­zu­ją, w jaki spo­sób (i jak czę­sto) ule­ga­my złu­dze­niom wła­sne­go umy­słu, a w opi­sach błę­dów poda­wa­ne i oma­wia­ne są przy­kła­dy, co pozwa­la na intu­icyj­ne zro­zu­mie­nie ich isto­ty. Sta­no­wią one moc­niej­szą stro­nę słow­ni­ka. Na ich tle nie­co sła­biej wypa­da­ją hasła z zakre­su logi­ki for­mal­nej, z któ­rych część jest dość ogól­ni­ko­wa i ogra­ni­cza się do bar­dzo pod­sta­wo­wych infor­ma­cji (np. „rachu­nek zdań” czy „logi­ka modal­na”), co jed­nak jest zro­zu­mia­łe w pozy­cji spro­fi­lo­wa­nej na teo­rię argumentów.

Sztu­ka argu­men­ta­cji skie­ro­wa­na jest do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców i z pew­no­ścią każ­dy może na jej lek­tu­rze sko­rzy­stać. Licz­ne przy­kła­dy i brak nad­mier­ne­go spe­cja­li­stycz­ne­go żar­go­nu uła­twia­ją przy­swo­je­nie pojęć, któ­re będą pomoc­ne w nawi­go­wa­niu w obec­nym świe­cie dezinformacji.


Krzysz­tof Szy­ma­nek, Sztu­ka argu­men­ta­cji. Nowy słow­nik ter­mi­no­lo­gicz­ny, PWN 2021, ss. 386.


Elż­bie­ta Droz­dow­ska – absol­went­ka fizy­ki na UMCS i filo­zo­fii w ramach Mię­dzy­ob­sza­ro­wych Indy­wi­du­al­nych Stu­diów Huma­ni­stycz­no-Spo­łecz­nych na KUL, gdzie stu­dio­wa­ła też filo­lo­gię angiel­ską. Obec­nie dok­to­rant­ka w Kate­drze Logi­ki KUL. Sty­pen­dyst­ka Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go (2016). Tłu­macz­ka tek­stów filo­zo­ficz­nych w parze języ­ko­wej pl-en. Od listo­pa­da 2018 do grud­nia 2019 sekre­tarz redak­cji maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, obec­nie człon­ki­ni redak­cji maga­zy­nu oraz por­ta­lu filozofuj.eu.

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­ska.

 


Inte­re­su­ją Cię recen­zje innych ksią­żek filo­zo­ficz­nych? Zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu Omó­wie­nia i recen­zje.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy