Filozofia ekonomii Filozofia nauki Konferencje

Filozoficznie o naukach społecznych – ENPOSS 2017

ENPOSS, czyli European Network for the Philosophy of Social Sciences, to prestiżowa, międzynarodowa konferencja, która w tym roku po raz pierwszy odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbędzie się ona w dniach 20–23 września w Krakowie, poruszona zostanie zaś na niej tematyka filozofii nauk społecznych. „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego ważnego wydarzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Pod­czas tegorocznej edy­cji hon­orowy­mi gość­mi kon­fer­encji będą: Daniel M. Haus­man (Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin-Madi­son), współza­łoży­ciel i wielo­let­ni redak­tor prestiżowego cza­sopis­ma „Eco­nom­ics and Phi­los­o­phy”, Anna Alexan­dro­va (Uni­ver­si­ty of Cam­bridge), spec­jal­izu­ją­ca się w filo­zofii nauk społecznych, w szczegól­noś­ci w mod­e­lowa­niu i prob­lematyce dobroby­tu, oraz Bar­tosz Brożek (Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki), prowadzą­cy bada­nia z zakre­su filo­zofii prawa. Warto też pod­kreślić, że pro­gram kon­fer­encji obe­j­mu­je także sym­poz­ja doty­czące książek o tem­atyce filo­zofii nauk społecznych, w trak­cie których będzie okaz­ja do spotka­nia się i dyskusji z autora­mi ważnych pub­likacji. Będą to: Daniel Lit­tle, autor New Direc­tions in the Phi­los­o­phy of Social Sci­ence (2016), Chrysos­to­mos Mantza­vi­nos, autor Explana­to­ry Plu­ral­ism (2016), oraz Łukasz Hardt, autor Eco­nom­ics With­out Laws. Towards a New Phi­los­o­phy of Eco­nom­ics. Wresz­cie ENPOSS 2017 to 10 sesji, pod­czas których autorzy z całego świa­ta przed­staw­ią rezul­taty swoich badań. Zakres poruszanej prob­lematy­ki będzie doty­czył zarówno kwestii dobroby­tu i dzi­ałań zbiorowych, jak i mod­e­lowa­nia w ekonomii.

Udzi­ał w kon­fer­encji jest bezpłat­ny, ale wszyscy zain­tere­sowani są proszeni o zare­je­strowanie się pod adresem e‑mail: gawelw@uek.krakow.pl. Orga­ni­za­torzy zachę­ca­ją także do wzię­cia udzi­ału w wydarze­niu towarzyszą­cym – recitalu fortepi­anowym Cather­ine Kaut­sky.

Szczegółowe infor­ma­c­je, pro­gram oraz abstrak­ty wys­tąpień, które odbędą się w trak­cie kon­fer­encji zna­j­du­ją się na stron­ie www.philosophy.uek.krakow.pl/enposs-2017.

Orga­ni­za­tora­mi kon­fer­encji są:

Euro­pean Net­work for the Phi­los­o­phy of the Social Sci­ences
Kat­e­dra Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Krakowie
Wydzi­ał Gospo­dar­ki i Admin­is­tracji Pub­licznej UEK
Cen­trum Koperni­ka Badań Inter­dyscy­pli­narnych
Pol­s­ka Sieć Filo­zofii Ekonomii


 Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie
20–23 wrześ­nia 2017
Strona inter­ne­towa wydarzenia

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy