Filozofia ekonomii Filozofia nauki Konferencje

Filozoficznie o naukach społecznych – ENPOSS 2017

ENPOSS, czyli European Network for the Philosophy of Social Sciences, to prestiżowa, międzynarodowa konferencja, która w tym roku po raz pierwszy odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbędzie się ona w dniach 20–23 września w Krakowie, poruszona zostanie zaś na niej tematyka filozofii nauk społecznych. „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego ważnego wydarzenia.

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji hono­ro­wy­mi gość­mi kon­fe­ren­cji będą: Daniel M. Hau­sman (Uni­ver­si­ty of Wiscon­sin-Madi­son), współ­za­ło­ży­ciel i wie­lo­let­ni redak­tor pre­sti­żo­we­go cza­so­pi­sma „Eco­no­mics and Phi­lo­so­phy”, Anna Ale­xan­dro­va (Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge), spe­cja­li­zu­ją­ca się w filo­zo­fii nauk spo­łecz­nych, w szcze­gól­no­ści w mode­lo­wa­niu i pro­ble­ma­ty­ce dobro­by­tu, oraz Bar­tosz Bro­żek (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski), pro­wa­dzą­cy bada­nia z zakre­su filo­zo­fii pra­wa. War­to też pod­kre­ślić, że pro­gram kon­fe­ren­cji obej­mu­je tak­że sym­po­zja doty­czą­ce ksią­żek o tema­ty­ce filo­zo­fii nauk spo­łecz­nych, w trak­cie któ­rych będzie oka­zja do spo­tka­nia się i dys­ku­sji z auto­ra­mi waż­nych publi­ka­cji. Będą to: Daniel Lit­tle, autor New Direc­tions in the Phi­lo­so­phy of Social Scien­ce (2016), Chry­so­sto­mos Mant­za­vi­nos, autor Expla­na­to­ry Plu­ra­lism (2016), oraz Łukasz Hardt, autor Eco­no­mics Witho­ut Laws. Towards a New Phi­lo­so­phy of Eco­no­mics. Wresz­cie ENPOSS 2017 to 10 sesji, pod­czas któ­rych auto­rzy z całe­go świa­ta przed­sta­wią rezul­ta­ty swo­ich badań. Zakres poru­sza­nej pro­ble­ma­ty­ki będzie doty­czył zarów­no kwe­stii dobro­by­tu i dzia­łań zbio­ro­wych, jak i mode­lo­wa­nia w ekonomii.

Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny, ale wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni są pro­sze­ni o zare­je­stro­wa­nie się pod adre­sem e‑mail: gawelw@uek.krakow.pl. Orga­ni­za­to­rzy zachę­ca­ją tak­że do wzię­cia udzia­łu w wyda­rze­niu towa­rzy­szą­cym – reci­ta­lu for­te­pia­no­wym Cathe­ri­ne Kautsky.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, pro­gram oraz abs­trak­ty wystą­pień, któ­re odbę­dą się w trak­cie kon­fe­ren­cji znaj­du­ją się na stro­nie www.philosophy.uek.krakow.pl/enposs-2017.

Orga­ni­za­to­ra­mi kon­fe­ren­cji są:

Euro­pe­an Network for the Phi­lo­so­phy of the Social Sciences
Kate­dra Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Krakowie
Wydział Gospo­dar­ki i Admi­ni­stra­cji Publicz­nej UEK
Cen­trum Koper­ni­ka Badań Interdyscyplinarnych
Pol­ska Sieć Filo­zo­fii Ekonomii


 Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny w Krakowie
20–23 wrze­śnia 2017
Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy