Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Enrico Berti przewodnikiem drugiego Spaceru z Arystotelesem w Poznaniu

25 listopada (piątek) w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu będzie można posłuchać jednego z największych na świecie znawców Arystotelesa – prof. Enrico Bertiego z Padwy. Opowie on o swoich „spacerach” z Filozofem ze Stagiry. Patronem wydarzenia jest nasz magazyn.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto frag­ment z planowanego wys­tąpi­enia:
Moje spotkanie z Arys­tote­le­sem miało miejsce na Uni­w­er­syte­cie w Pad­wie w 1955 roku, kiedy zwró­ciłem się do prof. Mari­no Gen­tile, aby pok­ierował moją pracą mag­is­ter­ską z filo­zofii, w której zamierza­łem bronić metafizy­ki od kry­tyk skierowanych na nią przez praw­ie wszys­tkie filo­zofie XX wieku. Prof. Gen­tile pole­cił mi czy­tać Metafizykę Arys­tote­le­sa, którą już znałem, lecz nie wyobrażałem sobie, że może posłużyć, jak odkryłem w następst­wie, dla obrony metafizy­ki w obrę­bie filo­zofii współczes­nej.
Wykład odbędzie się o godz. 18.00.

Enri­co Berti, urod­zony w 1935 roku w Valeg­gio sul Min­cio koło Werony, ukończył filo­zofię (1957) i stu­dia pody­plo­mowe (1963) na Uni­w­er­syte­cie w Pad­wie, gdzie pra­cow­ał do 1964 roku. Następ­nie w 1965 roku został pro­fe­sorem his­torii filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie w Perugii. W 1971 roku powró­cił na Uni­w­er­sytet w Pad­wie, gdzie wykładał his­torię filo­zofii aż do emery­tu­ry (2009). Filo­zofię wykładał również na  uni­w­er­syte­tach w Genewie, Bruk­seli, San­ta Fe i na Wydziale Teo­log­icznym w Lugano.

Pro­fe­sor Berti należy do wielu włos­kich i między­nar­o­dowych towarzys­tw naukowych. Za swą dzi­ałal­ność i twór­c­zość filo­zoficzną otrzy­mał nagrodę Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia „Fry­dery­ka Niet­zschego” (1987), nagrodę Fun­dacji Anto­nio Ian­none (2005), nagrodę San­ta Marinel­la (2007), nagrodę Cas­tiglion­cel­lo (2007), nagrodę „Athene Noc­tua” (2009), nagrodę dzi­en­nikarską Lucio Col­let­ti (2012). Pon­ad­to za krzewie­nie filo­zofii greck­iej uzyskał dok­torat hon­oris causa na Uni­w­er­syte­cie Nar­o­dowym im. Kapodis­tri­asa w Ate­nach (2012), a od 2014 roku jest hon­orowym członkiem Inter­dis­ci­pli­nary Cen­tre for Aris­to­tle Stud­ies na Uni­w­er­syte­cie w Salonikach. W 2013 roku został odz­nac­zony jako Wiel­ki Ofi­cer Orderu zasług dla Repub­li­ki Włoskiej (Grande Uffi­ciale dell’Ordine al mer­i­to del­la Repub­bli­ca Ital­iana).

Spac­ery z Arys­tote­le­sem” to nazwa dzi­ała­nia zaplanowanego od październi­ka 2016 do czer­w­ca 2017, obe­j­mu­jącego dziewięć wykładów oraz wys­tawę fotograficzną. Przewidziane prelekc­je stworzą spójną całość. Staramy się spo­jrzeć na Arys­tote­le­sa przez pryz­mat jego odd­zi­ały­wa­nia na kul­turę europe­jską Wschodu i Zachodu. Do pro­jek­tu zaproszeni zostali badacze z różnych środowisk.

9 grud­nia powita­my prof. Katarzynę Pach­ni­ak (UW), która przy­bliży nam Arys­tote­le­sa w myśli arab­skiej. Na rok 2017 planowane są dal­sze „spac­ery”, które opisze­my w następ­nych wyda­ni­ach cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj”, dzię­ki jego patrona­towi.

Tem­aty i „prze­wod­ni­cy” najbliższych spotkań to:

  • Arys­tote­les w Bizancjum (dr Mag­dale­na Jawors­ka-Wołoszyn),
  • Arys­tote­les łacińs­ki (dr Maciej Przy­był),
  • Arys­tote­les w pol­skim Rene­san­sie (prof. Dani­lo Fac­ca),
  • Arys­tote­les i współczes­ność (dr Paweł Ble­ja),
  • Recepc­ja reto­ry­ki (mgr Alek­san­dra Math­iesen).

W wyniku tych dzi­ałań ma pow­stać mate­ri­ał mery­to­ryczny, który będzie uzu­pełnie­niem wys­tawy fotograficznej Kateriny Zisop­u­lu zaty­tułowanej Ślada­mi Arys­tote­le­sa”. Zamierza­my stworzyć ekspozy­cję, która ukazy­wała­by postać Arys­tote­le­sa, miejs­ca z nim związane oraz atrak­cyjność i aktu­al­ność jego myśli.

Całe to przed­sięwz­ię­cie możli­we jest dzię­ki gościn­noś­ci Rez­er­watu Arche­o­log­icznego Genius loci, którego mot­tem jest hasło PRZEKRÓJ POZNANIA w całej swej wieloz­nacznoś­ci. W Genius loci prezen­towane są relik­ty drew­ni­ano-ziem­nych forty­fikacji poz­nańskiego gro­du z 2 poł. X w., jed­nak mis­ja placów­ki wykracza poza ramy kul­tu­ry mate­ri­al­nej, łącząc począt­ki państ­wa pol­skiego z otwar­ciem na bogact­wo kul­tur­owe śred­niowiecznej Europy, co poz­woliło na recepcję Antyku. Zaprasza­my na SPACERY z Arys­tote­le­sem po POZNANIU.


Akc­ja: Pop­u­laryzu­jemrok-arysototelesay Arys­tote­le­sa! Zachę­camy do przesyła­nia wszel­kich mate­ri­ałów związanych z życiem i twór­c­zoś­cią Arys­tote­le­sa: tek­stów, ilus­tracji, cytatów, memów, komik­sów, aneg­dot, linków do audy­cji i filmów, relacji z wydarzeń, a nawet pry­wat­nych objaw­ień intelek­tu­al­nych. 😉 Moż­na je przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.


 Rez­er­wat Arche­o­log­iczny Genius loci, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poz­nań
25 listopa­da 2016, godz. 18.00
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy