literackie eseje interpretacyjne filmów

Poetyc­kie ese­je inter­pre­ta­cyj­ne filmów

Tek­sty te są dedy­ko­wa­ne kon­kret­nie tym Widzom-Czy­tel­ni­kom, któ­rzy już zde­cy­do­wa­li się na seans (i tym róż­nią się od recen­zji, któ­re mają, czy też mogą, dopie­ro zachę­cić do kon­tak­tu z dzie­łem) i słu­żą pogłę­bie­niu prze­ży­cia filmowego.
Pre­zen­to­wa­na for­mą jest for­mą mniej kla­sycz­ną niż recen­zja, bar­dziej lite­rac­ką, ale też dzię­ki temu umoż­li­wia sko­mu­ni­ko­wa­nie się z pro­ble­ma­mi poru­sza­ny­mi w fil­mie w ich filo­zo­ficz­nej głębi.