Estetyka Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Esencja piękna. Dziesiąte spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz magazyn „Filozofuj!” zapraszają na debatę wokół 19. numeru „Filozofuj!" na temat piękna. Czym jest piękno? Czy piękne jest to, co się komuś podoba, czy też można mówić o jakichś uniwersalnych kanonach piękna? Jaka jest różnica między pięknem a kiczem? Odpowiedzi na powyższe pytania podejmą się nasi zaproszeni goście, autorzy artykułów zamieszczonych w 19. numerze „Filozofuj!”. Będą to: prof. Anna Chęćka (Uniwersytet Gdański), dr Monika Bokiniec (Uniwersytet Gdański, redaktor prowadząca numeru), oraz dr Piotr Kozak (Uniwersytet w Białymstoku). Spotkanie odbędzie się 23 lutego o godzinie 18:00!

Zapisz się do naszego newslettera

Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darnoś­ci
za współor­ga­ni­zowanie spotka­nia.

ECS

Filo­zo­fuj!” jest w gronie part­nerów „Kar­ty do Kul­tu­ry” Wojew­ódzkiej i Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Gdańsku. Pod­czas spotkań „Gdańsku, filo­zo­fuj!” posi­adacze „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!” z 20% rabatem! Na tem­at „Kar­ty do Kul­tu­ry” moż­na przeczy­tać > tutaj.

kartakolor

Nieposi­ada­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma z 15% rabatem. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją też kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Anna Chęć­ka – Dr hab., pro­fe­sor nadzwycza­jny, Zakład Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, badaw­c­zo zaj­mu­je się filo­zofią muzy­ki i este­tyką. Jest także pianistką, absol­wen­tką Akademii Muzy­cznej w Gdańsku i Kon­ser­wa­to­ri­um w Paryżu. Gdy nie czy­ta książek ani nie gra na fortepi­anie, fotogra­fu­je, bie­ga, gotu­je albo wącha per­fumy.

 


Moni­ka Bokiniec – Filo­zof­ka, socjoloż­ka, tłu­macz­ka, pracu­je w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. W filo­zofii bada relac­je między sztuką a moral­noś­cią, zagad­nienia związane z humorem oraz płcią kul­tur­ową. Jako pracu­ją­ca mat­ka trój­ki małych dzieci na razie nie ma wol­nych chwil, ale jak już będzie je miała, wró­ci do śpiewa­nia w chórze.

 


Piotr Kozak – Dok­tor filo­zofii, adi­unkt w Insty­tu­cie Socjologii i Kog­ni­ty­wisty­ki na Uni­w­er­syte­cie w Białym­stoku. Spec­jal­izu­je się w filo­zofii umysłu, epis­te­mologii i este­tyce. Autor m.in. książek Sztu­ka i myśl (Warsza­wa 2015) oraz Co to jest myśle­nie? (Warsza­wa 2015).

 


Spotkanie poprowadzi: Natalia Mar­ci­nows­ka

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj. 

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci a następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie.

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

23 lutego, godz. 18:00 Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darnoś­ci, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, Gdańsk


Partner

ECS

 

 

Patroni

radioMorstrojmiastopl-logo       

 


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to  niefor­mal­na inic­jaty­wa  grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.	
			
	
				

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy