Estetyka Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Esencja piękna. Dziesiąte spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz magazyn „Filozofuj!” zapraszają na debatę wokół 19. numeru „Filozofuj!" na temat piękna. Czym jest piękno? Czy piękne jest to, co się komuś podoba, czy też można mówić o jakichś uniwersalnych kanonach piękna? Jaka jest różnica między pięknem a kiczem? Odpowiedzi na powyższe pytania podejmą się nasi zaproszeni goście, autorzy artykułów zamieszczonych w 19. numerze „Filozofuj!”. Będą to: prof. Anna Chęćka (Uniwersytet Gdański), dr Monika Bokiniec (Uniwersytet Gdański, redaktor prowadząca numeru), oraz dr Piotr Kozak (Uniwersytet w Białymstoku). Spotkanie odbędzie się 23 lutego o godzinie 18:00!

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Euro­pej­skie­go Cen­trum Solidarności
za współ­or­ga­ni­zo­wa­nie spotkania.

ECS

Filo­zo­fuj!” jest w gro­nie part­ne­rów „Kar­ty do Kul­tu­ry” Woje­wódz­kiej i Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Gdań­sku. Pod­czas spo­tkań „Gdań­sku, filo­zo­fuj!” posia­da­cze „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!” z 20% raba­tem! Na temat „Kar­ty do Kul­tu­ry” moż­na prze­czy­tać > tutaj.

kartakolor

Nie­po­sia­da­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma z 15% raba­tem. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją też kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Anna Chęć­ka – Dr hab., pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny, Zakład Este­ty­ki i Filo­zo­fii Kul­tu­ry Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, badaw­czo zaj­mu­je się filo­zo­fią muzy­ki i este­ty­ką. Jest tak­że pia­nist­ką, absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Gdań­sku i Kon­ser­wa­to­rium w Pary­żu. Gdy nie czy­ta ksią­żek ani nie gra na for­te­pia­nie, foto­gra­fu­je, bie­ga, gotu­je albo wącha perfumy.

 


Moni­ka Boki­niec – Filo­zof­ka, socjo­loż­ka, tłu­macz­ka, pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W filo­zo­fii bada rela­cje mię­dzy sztu­ką a moral­no­ścią, zagad­nie­nia zwią­za­ne z humo­rem oraz płcią kul­tu­ro­wą. Jako pra­cu­ją­ca mat­ka trój­ki małych dzie­ci na razie nie ma wol­nych chwil, ale jak już będzie je mia­ła, wró­ci do śpie­wa­nia w chórze.

 


Piotr Kozak – Dok­tor filo­zo­fii, adiunkt w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii i Kogni­ty­wi­sty­ki na Uni­wer­sy­te­cie w Bia­łym­sto­ku. Spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii umy­słu, epi­ste­mo­lo­gii i este­ty­ce. Autor m.in. ksią­żek Sztu­ka i myśl (War­sza­wa 2015) oraz Co to jest myśle­nie? (War­sza­wa 2015).

 


Spo­tka­nie popro­wa­dzi: Nata­lia Marcinowska

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj. 

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

23 lute­go, godz. 18:00 Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Plac Soli­dar­no­ści 1, Gdańsk


Partner

ECS

 

 

Patro­ni

radioMorstrojmiastopl-logo       

 


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to  nie­for­mal­na ini­cja­ty­wa  gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.	
			
	
				
	
				

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy