Estetyka Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Esencja piękna. Dziesiąte spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz magazyn „Filozofuj!” zapraszają na debatę wokół 19. numeru „Filozofuj!" na temat piękna. Czym jest piękno? Czy piękne jest to, co się komuś podoba, czy też można mówić o jakichś uniwersalnych kanonach piękna? Jaka jest różnica między pięknem a kiczem? Odpowiedzi na powyższe pytania podejmą się nasi zaproszeni goście, autorzy artykułów zamieszczonych w 19. numerze „Filozofuj!”. Będą to: prof. Anna Chęćka (Uniwersytet Gdański), dr Monika Bokiniec (Uniwersytet Gdański, redaktor prowadząca numeru), oraz dr Piotr Kozak (Uniwersytet w Białymstoku). Spotkanie odbędzie się 23 lutego o godzinie 18:00!

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Euro­pej­skie­go Cen­trum Solidarności
za współ­or­ga­ni­zo­wa­nie spotkania.

ECS

Filo­zo­fuj!” jest w gro­nie part­ne­rów „Kar­ty do Kul­tu­ry” Woje­wódz­kiej i Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Gdań­sku. Pod­czas spo­tkań „Gdań­sku, filo­zo­fuj!” posia­da­cze „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!” z 20% raba­tem! Na temat „Kar­ty do Kul­tu­ry” moż­na prze­czy­tać > tutaj.

kartakolor

Nie­po­sia­da­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma z 15% raba­tem. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją też kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Anna Chęć­ka – Dr hab., pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny, Zakład Este­ty­ki i Filo­zo­fii Kul­tu­ry Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, badaw­czo zaj­mu­je się filo­zo­fią muzy­ki i este­ty­ką. Jest tak­że pia­nist­ką, absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Gdań­sku i Kon­ser­wa­to­rium w Pary­żu. Gdy nie czy­ta ksią­żek ani nie gra na for­te­pia­nie, foto­gra­fu­je, bie­ga, gotu­je albo wącha perfumy.

 


Moni­ka Boki­niec – Filo­zof­ka, socjo­loż­ka, tłu­macz­ka, pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W filo­zo­fii bada rela­cje mię­dzy sztu­ką a moral­no­ścią, zagad­nie­nia zwią­za­ne z humo­rem oraz płcią kul­tu­ro­wą. Jako pra­cu­ją­ca mat­ka trój­ki małych dzie­ci na razie nie ma wol­nych chwil, ale jak już będzie je mia­ła, wró­ci do śpie­wa­nia w chórze.

 


Piotr Kozak – Dok­tor filo­zo­fii, adiunkt w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii i Kogni­ty­wi­sty­ki na Uni­wer­sy­te­cie w Bia­łym­sto­ku. Spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii umy­słu, epi­ste­mo­lo­gii i este­ty­ce. Autor m.in. ksią­żek Sztu­ka i myśl (War­sza­wa 2015) oraz Co to jest myśle­nie? (War­sza­wa 2015).

 


Spo­tka­nie popro­wa­dzi: Nata­lia Marcinowska

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj. 

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pytanie.

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

23 lute­go, godz. 18:00 Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Plac Soli­dar­no­ści 1, Gdańsk


Partner

ECS

 

 

Patro­ni

radioMorstrojmiastopl-logo       

 


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to  nie­for­mal­na ini­cja­ty­wa  gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.	
			
	
				
	
				

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy