Olimpiada Filozoficzna Patronaty

Etap okręgowy XXXIII Olimpiady Filozoficznej w Lublinie [relacja]

3 marca 2021 roku zakończył się II etap XXXIII Olimpiady Filozoficznej w Lublinie. Jak co roku, bezpośrednio kibicowaliśmy uczestnikom z okręgu lubelskiego.

Zawo­dy okrę­go­we są dru­gim eta­pem Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej (pierw­szy etap – szkol­ny – pole­ga na napi­sa­niu ese­ju na jeden z poda­nych wcze­śniej tema­tów – zob. tutaj). Etap ten skła­da się z dwóch czę­ści. W tym roku, ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, oprócz napi­sa­nia ese­ju (część pierw­sza) ucznio­wie przy­stę­po­wa­li do egza­min ust­ne­go prze­pro­wa­dzo­ne­go zamiast pisem­ne­go testu (część druga).

13 lute­go 2021 roku o godzi­nie 9.00 roz­po­czę­ła się pierw­sza część kon­kur­su. W okrę­gu lubel­skim prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła w try­bie onli­ne przez plat­for­mę ZOOM. Na napi­sa­nie ese­ju było 150 minut. Po tym cza­sie (plus 10 minut), oso­by piszą­ce w try­bie zdal­nym, powin­ny były wysłać wypra­co­wa­nie na adres mailo­wy Komi­te­tu Okrę­go­we­go. Za tę część eli­mi­na­cji moż­na było otrzy­mać od 0 do 50 punktów.

Tema­ty ese­jów, z któ­ry­mi mie­rzy­li się uczest­ni­cy były następujące.

Temat 1.

Odkry­cia nauko­we zwy­kle wyda­ją się na począt­ku nie­ra­cjo­nal­ne, ponie­waż to racjo­nal­ność wyzna­cza gra­ni­ce pozna­niu; żeby je prze­kro­czyć, trze­ba czę­sto racjo­nal­ność odsta­wić na bok i rzu­cić się w ciem­ne odmę­ty nie­zba­da­ne­go – wła­śnie dla­te­go, żeby kawa­łek po kawał­ku uczy­nić je racjo­nal­ny­mi i zro­zu­mia­ły­mi”. Olga Tokar­czuk, Opo­wia­da­nia bizar­ne, wydaw­nic­two lite­rac­kie, Kra­ków 2018, s.163.

Temat 2.

Mogę sobie wpraw­dzie wyobra­zić moral­ne­go poli­ty­ka, tzn. takie­go, któ­ry tak usta­na­wia zasa­dy mądro­ści pań­stwo­wej, że mogą one współ­ist­nieć z moral­no­ścią, ale nie poli­tycz­ne­go mora­li­stę, któ­ry wyku­wa moral­ność w spo­sób, w jaki poli­tyk uzna to za korzyst­ne”. Kant, Do wiecz­ne­go poko­ju, s. 80.

Temat 3.

Moż­li­we są roz­ma­ite źró­dła tra­gicz­no­ści, ale wszyst­kie dają się wywieść z dwóch pod­sta­wo­wych: z bez­si­ły i z niewiedzy…Są też moż­li­we tra­ge­die wyni­kłe z kom­bi­na­cji pier­wiast­ka bez­si­ły i nie­wie­dzy. W Wyni­ku tego może powstać sytu­acja, że głów­nym źró­dłem bólu sta­je się wie­dza”. Józef Tisch­ner, Filo­zo­fia dra­ma­tu, s. 65.

Za sfor­mu­ło­wa­nie i inter­pre­ta­cję tema­tu moż­na było uzy­skać 0–12 punk­tów, za filo­zo­ficz­ne uję­cie tema­tu 0–12 punk­tów, za moc per­swa­zyj­ną argu­men­tów 0–12 punk­tów, za spój­ność pra­cy 0–12 punk­tów, nato­miast za popraw­ność języ­ko­wą 0–2 punkty.

Dru­ga część zawo­dów okrę­go­wych OF w Lubli­nie, czy­li roz­mo­wa z oso­ba­mi, któ­re zdo­by­ły co naj­mniej 20 z 50 punk­tów z czę­ści pisem­nej, odby­ła się, rów­nież zdal­nie, 3 mar­ca o godzi­nie 9.00.

Wypo­wie­dzi były oce­nia­ne według nastę­pu­ją­cych kryteriów:
Pyta­nia za 20 pkt:
a) mery­to­rycz­na popraw­ność wypo­wie­dzi (12 pkt)
b) umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się ter­mi­no­lo­gią filo­zo­ficz­ną (6 pkt)
c) for­ma wypo­wie­dzi (2 pkt)
 
Pyta­nie za 10 pkt:
a) mery­to­rycz­na popraw­ność wypo­wie­dzi (8 pkt)
b) for­ma wypo­wie­dzi (2 pkt)
 
W sumie moż­na było uzy­skać 50 punk­tów. Za 20 punk­tów były dwa pyta­nia i obej­mo­wa­ły one zagad­nie­nia zawar­te w trzech pierw­szych blo­kach tema­tycz­nych, zawar­tych w Pro­gra­mie XXXIII OF. Pyta­nie za 10 pkt obej­mo­wa­ło zagad­nie­nia zawar­te w czwar­tym blo­ku tematycznym.

W zawo­dach lubel­skich wzię­ło udział 21 uczniów. Nie­ba­wem poin­for­mu­je­my o wynikach.

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”, jako fun­da­tor jed­nej z nagród (pre­nu­me­ra­ty rocz­nej „Filo­zo­fuj!”) i patron medial­ny OF, zapre­zen­to­wał się uczest­ni­kom oraz wszyst­kim zebra­nym na Olimpiadzie.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy