Konferencje Ogłoszenia Patronaty

Filozofuj!” obejmuje patronat nad konferencją „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji”

W dniach 18–19 kwietnia 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbędzie się konferencja „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji”, organizowana przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej. Patronem konferencji jest magazyn „Filozofuj!”.

Infor­ma­cja na temat try­bu udzie­la­nia patro­na­tów jest > tutaj.


Obec­ność w szko­le zajęć filo­zo­fii, a jesz­cze bar­dziej ety­ki, jest uwi­kła­na w róż­ne pro­ble­my natu­ry spo­łecz­nej, świa­to­po­glą­do­wej i praw­nej. Wystar­czy przy­wo­łać choć­by zagad­nie­nie rela­cji reli­gii i ety­ki. Czę­sto zaję­cia te są uka­zy­wa­ne jako kon­ku­ren­cyj­ne i alter­na­tyw­ne wzglę­dem sie­bie, a w deba­cie publicz­nej zarów­no jed­na, jak i dru­ga stro­na nie­jed­no­krot­nie anta­go­ni­zu­je ich ist­nie­nie, co pro­wa­dzi do nie­moż­li­wo­ści współ­pra­cy w zakre­sie edu­ka­cji aksjo­lo­gicz­nej i spo­łecz­nej mło­de­go poko­le­nia. Odważ­ne pod­ję­cie tej kwe­stii jest jed­ną z waż­niej­szych potrzeb deba­ty o ety­ce w szkole.

Mamy nadzie­ję, że kon­fe­ren­cja ta może stać się miej­scem mery­to­rycz­ne­go dia­lo­gu i przy­czy­ni się do pod­ję­cia reflek­sji nad moż­li­wo­ścia­mi współ­dzia­ła­nia, a tak­że umoc­ni pozy­cję lek­cji ety­ki w szko­le i uła­twi wypra­co­wa­nie wła­ści­we­go mode­lu szkol­nej prak­ty­ki w tym wzglę­dzie. Oprócz tego zagad­nie­nia pra­gnie­my pod­jąć rów­nież te zwią­za­ne z – mają­cą już swo­je miej­sce w obrę­bie badań nauko­wych – dydak­ty­ką filo­zo­fii, co z kolei może przy­nieść wie­le inspi­ra­cji dla nauczy­cie­li filo­zo­fii i ety­ki. Trze­ci krąg tema­tycz­ny sta­no­wi filo­zo­fia edu­ka­cji jako osob­na dzie­dzi­na filozoficzna.

Współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji jest szko­ła, w któ­rej zaję­cia ety­ki i filo­zo­fii cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Budo­wa­nie dobrych rela­cji szkół i uczel­ni wyż­szych jest kolej­nym kro­kiem, któ­ry pozwo­li z jed­nej stro­ny na jesz­cze głęb­sze zako­rze­nie­nie filo­zo­fii w śro­do­wi­sku szkol­nym, a z dru­giej może stać się przy­czyn­kiem do wykształ­ce­nia nowych form docie­ra­nia do świa­do­mo­ści uczniów za pomo­cą już nie tyl­ko tre­ści oma­wia­nych na zaję­ciach, ale tak­że samej struk­tu­ry admi­ni­stra­cyj­nej i orga­ni­za­cyj­nej. W związ­ku z tym do udzia­łu w kon­fe­ren­cji zapra­sza­my nie tyl­ko naukow­ców, ale tak­że czyn­nych nauczy­cie­li ety­ki i filo­zo­fii, dyrek­cje szkół, meto­dy­ków i przed­sta­wi­cie­li władz. Kon­fe­ren­cja ma cha­rak­ter otwar­ty i kie­ro­wa­na jest rów­nież do peda­go­gów, psy­cho­lo­gów, socjo­lo­gów i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych podej­mo­wa­ną tematyką.

Wię­cej infor­ma­cji na pro­fi­lu face­bo­oko­wym kon­fe­ren­cji > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy