Dowcip filozoficzny

Filozof antysensualista

filozof antysensualista

Filo­zof anty­sen­su­ali­sta wró­cił wcze­śniej niż zwy­kle do domu. Zastał żonę ze swo­im naj­lep­szym przy­ja­cie­lem (rów­nież filo­zo­fem, cho­ciaż ze wzglę­du na oko­licz­no­ści nale­ża­ło­by raczej nazwać go sofi­stą) w sytu­acji wska­zu­ją­cej (przy­naj­mniej pri­ma facie) na to, że został jako mąż i przy­ja­ciel zdra­dzo­ny. Zasta­na­wiał się chwi­lę, co zro­bić, gdy usły­szał sło­wa byłe­go (jak mu się zda­wa­ło) przyjaciela:

– Wiem, jak to może wyglą­dać, ale zasta­nów się. Komu bar­dziej ufasz: swo­im zmy­słom czy swo­je­mu naj­lep­sze­mu przyjacielowi?


Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2017, nr 1: Zagadka tożsamośći


Mile widziana pomoc przy tworzeniu działu „Dowcip filozoficzny”. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy